مسکن

هنگامی که شما یک مسکن پیدا کردید، بایستی به بسیاری نکات توجه کنید. در اینجا می‌توانید مطالب بیشتری درباره مقررات راحتی و آسایش همگانی trivselregler، بیمه مسکن hemförsäkring، کمک هزینه مسکن bostadsbidrag و اقتصاد خانوار hushållsekonomi بخوانید.​

بیمه‌ها

مهم است یک بیمه داشته باشید تا بدین وسیله از شما و وسائل شما حفاظت شود. با داشتن یک بیمه مسکن، در صورتی که وسائل شما دزدیده شوند یا برای نمونه در صورت بروز سیل یا آتش سوزی خراب شوند، پول دریافت خواهید کرد. بیمه مسکن حفاظتی است برای همه وسائلی که شما در خانه‌تان دارید. بیمه مسکن همچنین حفاظتی است برای همه افرادی که نامشان در بیمه‌نامه شما ذکر شده است و همراه با شما در آن مسکن زندگی می‌کنند.

یک بیمه حوادث بیمه‌ای است که در صورت آسیب دیدن شما در یک حادثه به شما غرامت پرداخت خواهد کرد.

اقتصاد خانوار

پول‌های شما بایستی برای همه هزینه‌هایتان کفایت کند. بهتر است که یک بودجه تهیه کنید. شما همچنین می‌توانید با انتخاب گزینه‌های ارزانتر، هزینه‌های خود را کاهش دهید.

با یک بانک تماس بگیرید و یک حساب بانکی و کارت بانکی تهیه کنید. با داشتن یک حساب بانکی در اینترنت می‌توانید در اینترنت ببینید که چقدر پول در حساب بانکی شما موجود است. شما می‌توانید صورتحساب‌های خود را نیز از این راه بپردازید.

کمک هزینه مسکن Bostadsbidrag  برای خانواده‌های بچه دار

شما که دارای فرزند هستید، حق دارید درخواست کمک هزینه مسکن بکنید. شما باید در سوئد زندگی کنید و در اداره ثبت احوال سوئد نامنویسی شده باشید تا بتوانید کمک هزینه مسکن دریافت کنید. میزان کمک هزینه مسکن دریافتی شما بستگی دارد به شمار افراد خانواده شما. این موضوع همچنین بستگی دارد به میزان اجاره مسکن و میزان درآمد شما. این صندوق بیمه است که تصمیم می‌گیرد که آیا شما کمک هزینه مسکن دریافت خواهید کرد یا نه.

اخطاریه‌های پرداخت  Betalningsanmärkningar

اگر شما صورتحساب‌ها و بدهی‌های خود را به موقع نپردازید، یک نامه دریافت خواهید کرد و به شما یادآوری خواهد شد که صورتحساب‌ها و بدهی‌های خود را بپردازید. اگر شما همچنان بدهی‌های خود را نپردازید، صورتحساب‌ها و بدهی شما به یک شرکت تحصیلداری inkassoföretag فرستاده خواهد شد. آنگاه شما یک اخطاریه پرداخت betalningsanmärkning دریافت خواهید کرد. اگر شما همچنان بدهی‌های خود را نپردازید، پرونده بدهکاری شما در پایان به اداره اجرائیات kronofogdemyndigheten فرستاده خواهد شد.

یک اخطاریه پرداخت  betalningsanmärkningنشانه آنست که شما پرداخت‌های خود را به خوبی انجام نداده‌اید. این ممکن است بدان معنا باشد که شما از دریافت وام، آپارتمان، کار یا آبونمان تلفن نیز محروم خواهید شد.

اگر پول نداشته باشید

کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd کمک هزینه اجتماعی socialbidrag و یا کمک مالی ekonomiskt bistånd نیز نامیده می‌شود. این کمکی است برای فردی که هیچ پولی ندارد. اگر کسی که کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd درخواست می‌کند بتواند کار بکند، باید همزمان در جستجوی کار نیز باشد. آن فرد بایستی افزون بر این در فعالیت‌هائی که اداره خدمات اجتماعی فراهم می‌آورد نیز شرکت کند.

اگر شما در فعالیت‌هائی که اداره خدمات اجتماعی فراهم می‌آورد شرکت نکنید، ممکن است درخواست شما رد شود و هیچ پولی دریافت نکنید. غالباً در صورتی که شما پولی در بانک داشته باشید و یا مالک چیز گران بهائی، مانند خودرو باشید، حق دریافت پول از اداره خدمات اجتماعی را نخواهید داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه امرار معاش försörjningsstöd با کمون خودتان تماس بگیرید.

This site contains information about the Swedish society and is run by the County Administrative Boards of Sweden
© Copyright 2014 Länsstyrelsen Västra Götaland