از درخواست پناهندگی تا کار

در اینجا میتوانید روند درخواست پناهندگی در سوئد تا پیدا کردن یک کار را ببینید. بدیهی است که شما میتوانید بیدرنگ پس از ورود به سوئد در جستجوی کار باشید و نیازی نیست که شما منتظر بمانید تا نخست به گفتگوی مربوط به تشکیل زندگی و تثبیت پناهندگان تازه وارد etableringssamtal دعوت شوید. شما خود در برابر هر یک از قسمتهای این روند مسئولیت دارید به گونهای که آن روند به میل خودتان و تا حد ممکن خوب شکل بگیرد.

 
درخواست پناهندگی
تصمیم گرفتن درباره پناهندگی و اجازه اقامت
قضاوت و شناسائی مشخصات و ویژگیها – گفتگوی مربوط به تشکیل زندگی و تثبیت  etableringssamtal
درس خواندن و کارآموزی
اطلاعات اجتماعی 
زبان سوئدی برای مهاجران (SFI)
پیدا کردن کار
کار یا ادامه تحصیلات
 
 

 

درخواست پناهندگی

هنگامی که شما به عنوان پناهنده flykting  به سوئد میآئید بایستی درخواست پناهندگی asyl بدهید. درخواست پناهندگی به اداره مهاجرت Migrationsverket یا Swedish Migration Board داده میشود. در طول مدتی که شما در انتظار پاسخ هستید، میتوانید نزد خویشاوندان یا دوستان خود که در سوئد هستند زندگی کنید. اگر خودتان نتوانید موضوع مسکن را حل کنید، از اداره مهاجرت کمک دریافت خواهید کرد.

تصمیم گرفتن درباره پناهندگی و اجازه اقامت

هنگامی که یک تصمیم درباره شما گرفته شود، شما برای یک گفتگو درباره مرخص شدن از اداره مهاجرت utskrivningssamtal به این اداره احضار خواهید شد. اگر پاسخ رد به درخواست شما داده شده باشد، بایستی سوئد را ترک کنید. شما می‌توانید درخواست کنید که در پاسخ منفی تجدید نظر شود överklaga ett avslag. اگر با درخواست شما موافقت شده باشد ansökan godkänd، اجازه اقامت uppehållstillstånd دریافت خواهید کرد و در آن صورت بایستی بیدرنگ کار و کوشش خود را برای تشکیل زندگی و تثبیت خود در جامعه و بازار کار سوئد آغاز کنید. نخستین کاری که بایستی انجام دهید آنست که به اداره مالیات Skatteverket مراجعه کنید و نامنویسی ثبت احوال folkbokföra کنید تا شماره شناسائی personnummer و ۴ شماره خود را دریافت کنید. تقریباً انجام هیچ کاری در سوئد بدون داشتن شماره شناسائی ممکن نیست.

قضاوت و شناسائی مشخصات و ویژگیها – گفتگوی مربوط به تشکیل زندگی و تثبیت etableringssamtal

برای آنکه بتوانید هر چه زودتر یک کار در سوئد پیدا کنید بایستی پس از ورود به سوئد و دریافت اجازه اقامت به اداره کاریابی Arbetsförmedlingen مراجعه کنید. اداره کاریابی از شما حمایت خواهد کرد تا بتوانید زندگی خود را تشکیل دهید و در این جامعه تثبیت شوید. این راهی است که به پیدا کردن یک کار برای شما منتهی می‌شود. شما در اداره کاریابی با یک کارمند مسئول موسوم به handläggare درباره تشکیل زندگی و تثبیت خود گفتگو و سپس برنامه ریزی خواهید کرد. هدف آنست که این گفتگو بر اساس توافقات مشترک شما منتهی شود به تشکیل زندگی و تثبیت شما در جامعه. در این برنامه ریزی نوشته خواهد شد که شما چه کارهائی باید انجام دهید تا بتوانید هر چه زودتر یک کار که مناسب شما و دانش و تجربه حرفه‌ای شما باشد پیدا کنید. شما که به تازگی به سوئد آمده‌اید و پناهنده هستید یا به دلیل خویشاوندی با یک شخص که خود پناهنده است اجازه اقامت دریافت کرده‌اید حق دارید در دو سال نخست پس از دریافت اجازه اقامت از کمک هزینه تشکیل زندگی etableringsersättning برخوردار شوید، البته به شرط آنکه توافق‌هائی که در چارچوب گفتگو و برنامه ریزی تشکیل زندگی و تثبیت شما اتخاذ شده را دنبال کنید. اداره کاریابی در مورد کمک هزینه تشکیل زندگی etableringsersättning تصمیم می‌گیرد اما پرداخت آن از سوی صندوق بیمه försäkringskassan صورت می‌گیرد. هنگامی که شما برای انجام گفتگو پیرامون تشکیل زندگی و تثبیت etableringssamtal به اداره کاریابی مراجعه می‌کنید کمک خواهید گرفت تا یک فرم ویژه را پر کنید. این فرم پر شده سپس به صندوق بیمه فرستاده می‌شود. برای خواندن اطلاعات بیشتر درباره تشکیل زندگی و تثبیت خود به وبگاه اداره کاریابی مراجعه کنید. Läs mer om etableringen på Arbetsförmedlingens hemsida اطلاعات درباره تشکیل زندگی و تثبیت خود را می‌توانید در وبگاه صندوق بیمه نیز بخوانید. etableringsersättningen på Försäkringskassans hemsida

درس خواندن و کارآموزی

در چارچوب برنامه ریزی برای تشکیل زندگی و تثبیت شما، ممکن است فعالیت‌هائی وجود داشته باشد که به گونه‌ای از دانش موجود شما، تجربه شغلی شما یا تحصیلات شما بهره گیری کند. برای نمونه ممکن است نزد یک کارفرما که کارهای شغلی مناسب شما و مشابه با کار پیشین شما در کشورتان به شما داده شود تا به این ترتیب واژه‌های ویژه شغل خود را فرابگیرید. ممکن است شما تحصیلات پیشین خودتان را نیز تکمیل کنید البته در صورتی که تحصیلات پیشین شما کاملاً معادل تحصیلات مشابه سوئدی نباشد. شما در چارچوب گفتگو پیرامون تشکیل زندگی و تثبیت خود در مورد این فعالیت‌ها به توافق خواهید رسید. شما همچنین خواهید توانست از یک راهنمای تشکیل زندگی و تثبیت etableringslots کمک بگیرید. چنین فردی دارای تجربه در زمینه‌ای است که شما بخواهید کار کنید و دارای تماس‌هائی با بازار کار نیز هست. 

اطلاعات اجتماعی

سوئد تصمیم گرفته است که پناهندگان تازه وارد در سوئد حق دارند از آموزش اطلاعات اجتماعی samhällsorientering برخوردار شوند، بدین معنا که آنان همراه با دیگران حق دارند اطلاعات بیشتری درباره جامعه سوئد داشته باشند. این کمون است که مسئولیت آموزش اطلاعات اجتماعی را بر عهده دارد. بهترین حالت آنست که دوره‌های درسی به زبان مادری شما باشد تا شما بتوانید در چارچوب آموزش اطلاعات اجتماعی با دیگر شرکت کنندگان در این دوره‌های درسی در باره مطالب آموزشی بحث کنید. شما همچنین می‌توانید مطالب درسی اطلاعات اجتماعی deltagarmaterial را در اینترنت نیز پیدا کنید. در این وبگاه اینترنتی نیز می‌تواندی این اطلاعات را در ستون جامعه  پیدا کنید. در پیوندهائی به دیگر صفحه‌های اینترنتی که دربردارنده مطالب آموزشی درباره اطلاعات اجتماعی هست نیز بیابید.

زبان سوئدی برای مهاجران (SFI)

هنگامی که در سوئد تازه وارد هستید، مهم است که هر چه زودتر زبان سوئدی را یاد بگیرید. زبان سوئدی مانند کلیدی است که به شما امکان می‌دهد تا بتوانید هر چه زودتر زندگی خود را در این جامعه تشکیل دهید. زبان سوئدی برای مهاجران (SFI) یک آموزش بنیادی زبان سوئدی است. مسئولیت سازمان دادن و ارائه آموزش زبان سوئدی با کمون‌هاست. زبان سوئدی برای مهاجران می‌تواند با جهتگیری حرفه‌ای باشد. این آموزش در رده‌های گوناگون انجام می‌گیرد و هنگامی که شما رده نخست را قبول شدید می‌توانید به رده بعدی بروید. آموزش زبان سوئدی از چهار دوره درسی A, B, C و D تشکیل شده است. شما می‌توانید در هر وقت سال آموزش زبان سوئدی را آغاز کنید و سپس یک برنامه درسی انفرادی را دنبال خواهید کرد. اگر بخواهید در دانشگاه درس بخوانید باید نخست در رده درسی D قبول شوید. اداره کل مدارس Skolverket مسئولیت تدوین برنامه جامع درسی kursplanen برای زبان سوئدی برای مهاجران (SFI) را بر عهده دارد. زبان سوئدی برای مهاجران  SFIدر کمون شما Sfi i din kommun.

پیدا کردن کار

راه‌های بسیاری برای کار پیدا کردن وجود دارد. خوب است که شما همیشه یک رزومه CV داشته باشید تا در هنگام مورد نیاز آنرا همراه با درخواست کار برای کارفرما بفرستید. شما در رزومه می‌نویسید که چه تحصیلاتی دارید و چه سابقه شغلی دارید. بسیاری افراد از طریق دوستان و آشنایان و یا دوستان و آشنایان دوستان خودشان کار پیدا می‌کنند. شاید شما در آغاز ورود به سوئد دارای دوستان و آشنایان چندانی نباشید و در این صورت ممکن است مناسب باشد که یک کارآموزی داشته باشید تا بتوانید نشان دهید چه توانائی‌هائی دارید. همچنین منظور آنست که راهنمای تشکیل زندگی و تثبیت etableringslots بایستی به شما کمک کند تا بتوانید تماس‌هائی با بازار کار برقرار کنید. شما همچنین می‌توانید به بانک اطلاعاتی platsbank اداره کاریابی نیز مراجعه کنید و در شرکت‌های گوناگون استخدامی rekryteringsföretag نامنویسی کنید. این شرکت‌ها کوشش می‌کنند افراد مناسب را برای شغل‌های مناسب پیدا کنند.

کار یا ادامه تحصیلات

فعالیت‌های مربوط به برنامه تشکیل زندگی و تثبیت Etableringsplanens aktiviteter بایستی به شکل تمام وقت و ظرف حداکثر ۲۴ ماه انجام شود. هدف آنست که پس از این مدت شما یک کار پیدا کرده باشید یا احتمالاً تحصیلات خود را ادامه دهید.

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies