اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 12ـ 2ـ 2020

این قانون بیگانگان است که کنترل می کند که چه کسی می تواند در سویدن اقامت کند. قانون بیگانگان سویدن در سال ۲۰۰۶ به تصویب رسید. این قانون به طور موقت در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۶ اصلاح شد. قانون موقت به مدت سه سال، تا تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۲۱ اعمال می شود.

چه نوع اجازه اقامت هایی وجود دارد؟

انواع مختلفی از اجازه اقامت وجود دارد:

  • اجازه اقامت با زمان محدود
  • اجازه اقامت دائم

قانون موقت به این معنی است که به اکثر پناه جوها اجازه اقامت موقت می دهند.

تلویزیون تعلیماتی UR یک فیلم را برای توضیح تفاوت بین اجازه اقامت دائم و اجازه اقامت با مدت زمان محدود تعیین کرده است. این فیلم به زبان سویدنی است. این فیلم زیرنویس به لسانهای سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی و تیگریینا دارد.

اگرقبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهنده گی کرده اید

اگر شما زیر ۱۸ سال سن دارید و قبل از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ پناهنده گی تقاضا داده اید، درخواست شما برای پناهنده گی تحت قانون "بیگانگان" مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به حفاظت دارید، می توانید اقامت دائم دریافت کنید.

اگربعد از ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ تقاضای پناهنده گی کرده اید

اگر شما زیر ۱۸ سال سن دارید و ازتاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ پناهنده گی تقاضا داده اید، درخواست شما برای پناهنده گی تحت قانون موقتی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر نیاز به حفاظت دارید، می توانید اجازه اقامت بامدت زمان محدود دریافت کنید.

معنی اجازه اقامت های مختلف چیست؟

پناهنده - 3 سال

شما که وضعیت پناهنده گی گرفته اید برای مدت سه سال اقامت موقت میگیرید. اگر بعد ازاینکه مدت اجازه اقامت تمام شد وهنوزنیاز به حفاظت داشته باشید، می توانید تقاضای تمدید اجازه اقامت را درخواست کنید.

گزینه نیاز به حفاظت‌ ـ ۱۳ ماه

شما که وضعیت پناهنده گی تان جایگزین نیاز به حفاظت را دارید،اجازه اقامت برای ۱۳ ماه دریافت میکنید. اگر بعد ازاینکه مدت اجازه اقامت تمام شد وهنوزنیاز به حفاظت داشته باشید، می توانید تقاضای تمدید اجازه اقامت کنید.

تلویزیون تعلیماتی UR یک فیلم ساخته است که فرق بین اجازه اقامت های مختلف را توضیح میدهد. این فیلم به لسان سویدنی است. ولی زیرنویس آن به سویدنی، عربی، کردی، فارسی، سومالی و تیگریینا است.