تمدید اجازه اقامت با مدت محدود

آخرین به روز رسانی 14ـ 2ـ 2020

زمانی که اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما منقضی می شود، می توانید تقاضای تمدید آن را درخواست کنید. اگرهنوز هم نیاز به حفاظت دارید، اجازه اقامت تمدید میشود. در بعضی موارد اگر دلایل دیگری هم برای اقامت در سویدن داشته باشید، می توانید اجازه اقامت خود را دریافت کنید.

چی زمانی باید برای تمدید اجازه اقامت تقاضا کنید؟

قبل ازاینکه اجازه اقامت با محدودیت زمانی شما خاتمه یابد، باید برای تمدید آن درخواست کنید. زودترین وقتی که میتوانید تقاضا کنید سه ماه قبل از پایان اجازه اقامت می باشد.