فلم ها

آخرین به روز رسانی 23ـ 8ـ 2018

ذریعۀ تماشای فلم، شما واژه ها و عبارات عام را فرا خواهید گرفت. هرگاه خواسته باشید میتوانید فلم را مکث دهید و یاهم دوباره از سر کنید.

 آموزش زبان سویدنی

فلم ها در مورد سویدن

آغاز تمرین زبان سویدنی

الفبا

معرفی خودتان

اعداد 0-100

اعداد 100- 1000

ساعت

ساعت چند است؟

خانه پری فورمه

تماس (تیلفونی) اضطراری

می نمی فهمم

لباس ها

ادامه تمرین زبان سویدنی

روز های هفته

فارمسی

بدن، جسم

مرکز صحی

خریداری

فرهنگ لغات برای خرید کردن

خانواده

پخت و پز

رنگ ها

منزل/ آپارتمان

شغل

هوا

زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید

کتابخانه

کتابخانه

در قهوه خانه

فرهنگ لغات برای چای/قهوه نوشیدن

هدایات

اوقات فراغت

لغت نامه ها و ترجمه

یک (En)/یک (Ett)

فعل