ምንዋሕ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 1 8 2018

እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ኣገልግሎቱ ክውድእ ከሎ ንምንውሑ ከተመልክት ተኽእሎ ኣሎካ። ጌና ዕቝባ የድልየካ ኣሎ እንተ ኾይኑ ዝተናውሓ መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ ኵነት ኣብ ሽወደን ንኽትጸንሕ ካልኦት ምኽንያታ እንተ ኣሎዉኻ ኾይኖም እውን መንበሪ ፍቓድ ክወሃበካ ይኽእል እዩ።

ምዓስ ኢኻ ንምንዋሕ መንበሪ ፍቓድ ከተመልክት ዘሎካ?

እቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘሎዎ መንበሪ ፍቓድካ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ኣሎካ። እንተ ቐልጠፈ ቅድሚ ሰለስተ ወርሒ እቲ መንበሪ ፍቓድ ቅድሚ ምውዳቑ ንምንውሑ ከተመልክት ትኽእል ኢኻ።

ከመይ ጌርካ ንምንዋሕ መንበሪ ፍቓድ ተመልክት?

ናይ መንበሪ ፍቓድካ ምንዋሕ ንኸተመልክት እዚ ዝስዕብ ናይ ግድን ክትገብር ኣሎካ፡

  • ናብ ብዓል ሚዚ ኢሚግረሽን ክትበጽሕ። ቅድሚ እቲ ምብጻሕ ናይ ግድን ቆጸራ ክትሕዝ ኣሎካ።
  • ናትካ ናይ መንበሪ ፍቓድ ካርድ ምሳኻ ሒዝካዮ ክትከይድ።
  • እንተ ኣሎዉኻ ኾይኖም ናትካ ናይ መንነት ሰነዳት ምሳኻ ሒዝካዮም ክትከይድ። እዚ ዋላ'ውን ድሮ ንብዓል መዚ ኢሚግረሽን ኣርኢኻዮም ንበር ይምልከተካ እዩ።

ናትካ ግዝያዊ መጕዚ ወይ ብፍሉይ ዝተመዘዘ መጕዚ ምሳኻ ናብ ብዓል መዚ ኢሚግረሽን ክኸይድ ኣሎዎ።