ብዛዕባ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 13 2 2020

ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን (www.informationsverige.se) ንዓኻ ሓታት ዕቝባ ዝኾንካ ወይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካ ብዛዕባ ሽወደን ትሕዝቶ ሓበሬታ ዘለዎ ናይ ምምሕዳር ዞባታት መርበብ ሓበሬታ እዩ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ስለ ምንታይ ኣሎ?

እቲ መርበብ ሓበሬታ ንዓኻ ሓደ ሓገዝን ኣብ ሽወደን ባዕልኻ ኵነታትካ ኽትጸሉ ንኽትክእል ተወሳኺ ተኽእሎ ዝህበካን ክኸውን ኣሎዎ።

ኣብዚ መልሲ ናይ ሕቶታት ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ክትረክብ ክትክእል ኣሎካ። ከምኡ'ውን ኣብ መጀመርታ ግዜኻ ኣብዚ ሃገር ምስ ኣየኖት ሰበ ስልጣን ክትራኸብ ምኳንካ ሓበሬታ ትረክብ። ካብታ ዕቝባ ዝሓተትካላ ክሳብ ኣብ ናይ ሽወደን ሕብረተሰብ ተኻፋሊ ዄንካ ትሰርሕ ወይ ትምሃር ብከመይ ከም ዝሰርሕ ስጕሚ ብስጕሚ ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ።

ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ብሓገዝ ናይ ሓተቲ ዕቝባን ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህቡ ሰባትን ዝሓዘ ናይ መወከሲ ጕጅለ እዩ በብቝሩብ ተዳልዩ። ሳላ ናቶም ሓገዝ ብዛዕባ ክትረኽቦ ከቢድ ዝኾነ ነገራት ወይ ምናልባት ክትፈልጦ ከም ዘድልየካ ዘይትፈልጥ ዝነበርካ ከተንብብ ትኽእል ኣለኻ።

ብድሕሪ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን መን ኣሎ?

ምምሕዳር ዞባ ኣብ ዞባ ምዕራባዊ ዮታላንድ ብሓባር ምስ ካልኦት ምምሕዳር ዞባታት ናይ ሽወደን ንሓብሬታ ብዛዕባ ሽወደን ከመሓድሮ ሓላፍነት ኣለዎ። እተን ምምሕዳር ዞባታት እቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ሓበሬታ እዋናውን ልክዕን ንኽኸውን ምስ ቤት ጽሕፈት መራኸብቲ ስራሕን ብዓል መዚ ኢሚግረሽንን ብሓባር ይሰርሓ።

ኣብ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን እንታይ ክትረክብ ትኽእል?

ኣብ ሓበሬታ ብዛዕባ ሽወደን ዝተኣከበ ሓበሬታ ናይ ሽወደን ሕብረተ ሰብ ትረክብ። ሽወደን ብኸመይ ከም ትመሓደርን ብኸመይ ተሳቲፍካ ጽልዋ ከም ትገብርን ከተንብብ ትኽእል። እቲ ቍጠባዊ ሓገዝ ዘለዎ ናይ ሽወደን ስርዓት ውሕስነት ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ናይ ሽወደን ክንክን ጥዕናንን ኣገልግሎት ሕክምናን ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል። ከምኡ'ውን ሽወደንኛ ክትለማመድ ክትጅምረሎም ትኽእል ገጻት ኣለዉ። ንዓኻ ወላዲ ዝኾንካን ከምኡ'ውን ኣገደስቲ ቃላት ዝሓዘ መዝገበ ቃላት ዝተኾሩ ገጻት።

እቲ መርበብ ሓበሬታ ካብ ክፍሊት ናጻ ኾይኑ ብ10 ቋንቋ ሓባሪ ናብ ናይ ሽወደን ሕብረተ ሰብ እዩ። ንዕኡ ኣብ ኮምፕዩተር፡ ታብለትን ሞባይል ተለፎንን ክትጥቀመሉ ይከኣል እዩ። ኣብዚ ብቐዳምነት ንዓኻ ሓታት ዕቝባ ዝኾንካን ኣብዚ ቀረባ ግዜ መንበሪ ፍቓድ ዝተዋህበካን ሓበሬታን መሳርሕን ኣሎ። ይኹን'ምበር ንዓኻ ምስዞም ጕጅለ ሰባት ትሰርሕ እውን ገለ ምንጪ እዩ።

ፊልም ብዛዕባ www.informationsverige.se