کار و تحصیل

​​​​​​​​در زیر این دسته شما در مورد اینکه چگونه دنبال شغل شوید و یا کار و کاسبی شخصی خودتان را آغاز کنید معلومات بیشتر پیدا کرده می توانید. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد اینکه کدام فرصت های تحصیلی موجود بوده و چطور می توانید که قابلیت شغلی خود را معتبر بسازید. شما در مورد زبان سویدنی برای مهاجران و اینکه کدام قوانین محلی در بازار کار سویدن است نیز معلومات اخذ خواهید کرد.

​​ به jobskills.se ​​​​​​​​​​

​​خود را برای کار در سویدن آماده سازید ـ توانایی های تان را در jobskills.se ابراز نمائید!

از طریق ویب سایت jobskills.se همه صاحبان کار در سویدن میتوانند شما را ببینند. Jobskills.se یک ابزار دیجیتال است که شما میتوانید در آن به زبان مادری تان در بارۀ خود بنویسید که در گذشته در کدام بخش ها کار کرده اید و دارای کدام مهارت ها و تجارب دیگر میباشید. این به(پروفایل)یا “شرح حال” قابلیت های شما مبدل میگردد. شما بعداَ میتوانید انتخاب کنید که همین (پروفایل)یا “شرح حال” قابلیت های تان با کارفرمایان مختلف شریک ساخته شده و به زبان سویدنی ترجمه گردد.

​با jobskills.se شما میتوانید:

  • تجارب و قابلیت های تان را به نمایش بگذارئید
  • بر مبنای سوابق تان در مورد گام بعدی تان، رهنمایی بدست بیآورید
  • (پروفیل)یا “شرح حال” قابلیت های تان را، ترجمه شده به زبان سویدنی بدست بیآورئید
  • (پروفیل) یا “شرح حال” قابلیت های تان را با صاحبان کار شریک بسازید

Jobskills.se به زبان های عربی، انگلیسی، فارسی، سومالیایی، سویدنی و تیگرینیایی وجود دارد.

به jobskills.se ​​​​​​​​​​

توجه داشته باشید که معلومات در (پروفیل) یا “شرح حال” قابلیت های تان به هیچ شکلی روی تقاضای پناهجویی شما نزد ادارۀ مهاجرت تاثیر نخواهد گذاشت.​​

در باره Jobskills​​​​​​​​​​

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید