کودکان بین سنین 0 تا 5 سال

​​داشتن کودک به سن کودکستان خوشی های زیادی را به همراه دارد ولی در عین زمان برای شما به عنوان والدین چالش های زیادی نیز موجود میباشد.

کودکانی که در سویدن به دنیا میآیند

کودکانی که در سویدن به دنیا میآیند تابعیت همان کشور را بدست میآورند که والدین شان دارا میباشند. هرگاه والدین کودک اتباع یک کشور خارج از اتحادیۀ اروپا باشند، در آن صورت باید آنها برای کودک نوزاد شان اجازه اقامت دایمی را تقاضا نمایند. معمولاَ کودک نوزاد همان شکل اجازه اقامت را دریافت میکند که والدین اش دارا میباشند.

شما میتوانید در مورد کودکان متولد سویدن در ویب سایت ادارۀ امور مهاجرت بیشتر بخوانید.

سند اثبات پدر بودن

اگر والدین کودک باهم ازدواج کرده باشند و مادر ثبت اداره احوال و نفوس در سویدن باشد، شوهر به عنوان پدر راجستر می شود. اگر والدین طفل باهم ازدواج نکرده باشند، باید پدر کودک نسبت پدری خود را تایید نماید. در بسیاری از کمون ها کمیته خدمات اجتماعی موضوعات مرتبط به پدری را پیش می برد، اما کمیته های محلی و یا هیت منصفه کمون نیز می تواند به این موضوع بپردازد. به کمون تان مراجعه نمایید تا بدانید که در محل زنده گی تان به این موضوع چگونه پرداخته می شود.

اگر مادر در زمان تولد کودک پناهجو بوده و با پدر کودک ازدواج نکرده، باید نسبت پدری در هنگام ثبت شده در اداره ثبت احوال نفوس راجستر شود. این وقتی صورت می گیرد که طفل اجازه اقامت در سویدن را دریافت نموده باشد.

رشد کودک

کودک مراحل متعدد رشد را پشت سر میگذارد و این که والدین کودک در این مورد سوالاتی زیادی میداشته باشند، یک امریست عادی.

شما میتوانید با مراجعه نمودن به 1177 رهنمای مراقبت های صحی، در این مورد بیشتر بخوانید.

مصونیت کودک

هرگاه شما کودک(خورد سال) دارید مصون ساختن منزل برای کودک، از اهمیت زیاد برخوردار است.

در اینجا شما میتوانید در باره مصونیت کودک بیشتر بخوانید.

کمک مالی به والدین

بیمۀ والدین میتواند زمینه رخصتی والدین را مساعد سازد تا آنها بتوانند از کودک شان مراقبت نمایند. این را مرخصی والدین می نامند.  زمانی که شما در مرخصی والدین بسر میبرید میتوانید از صندوق بیمه همگانی برای دریافت معاش مرخصی والدین تقاضا  نمائید.

معمولاَ هم زنان و هم مردان از کار و یا تحصیلات شان مرخصی میگیرند تا از کودک شان در خانه مراقبت نمایند. تقسیم مرخصی والدین با دیدگاه حقوق کودک پیوندهای عمیقی دارد. یک کودک حق دارد تا با والدینش تماس نزدیک داشته باشد.

در مورد بیمه والدین در ویب سایت صندوق بیمه همگانی بیشتر بخوانید.

کودکستان (مراقبت روزانه)

هرگاه شما کار میکنید و یا هم سرگرم تحصیل هستید در آن صورت کودک شما اجازه دارد تا از سن یک سالگی همه روز را در  کودکستان باقی بماند. این یک حق است. هرگاه شما کار نمی کنید و یا سرگرم تحصیل نمی باشید در آن صورت هم کودک شما میتواند از سن سه سالگی برای سپری کردن چند ساعت در روز به یک کودکستان همگانی برود.

موجودیت کودکستان و همچنان پیشنهاد نمودن جا برای کودکان در آنجا، مسئولیت شهرداری ها(کمون ها) میباشد.

شما میتوانید در باره مکاتب سویدنی در ویب سایت ادارۀ کل مدارس بیشتر بخوانید.

صحت کودک

خدمات صحی برای کودکان متوجه کودکان از هنگام تولد شان تا زمانی که به صنف آمادگی برای مکتب (شش ساله ها) آغاز می نمایند، میگردد. یکی از وظایف اصلی ادارۀ خدمات صحی برای کودکان اینست که صحت، رشد و تکامل و وضعیت زندگی همه کودکان را تعقیب نماید.

در کلینیک صحی برای کودکان ارائه معاینات صحی و تطبیق واکسین ها صورت گرفته شما میتوانید در ارتباط به رشد کودک تان رهنمایی و مشورت بدست بیآورید.

زمانی که کودک تان مریض است و نیاز به مراقبت دارد شما باید به کلینیک صحی مراجعه نمائید.

در اینجا شما میتوانید در مورد صحت کودک بیشتر بخوانید.

مشاوره و پشتیبانی

جهت دریافت رهنمایی و کمک و همچنان فراگیری تعلیمات لازم برای والدین و نیز برای شریک ساختن تجارب تان با دیگر والدین، شما میتوانید به مراجع مختلف متعددی که در شهرداری یا کمون وجود دارد، مراجعه کنید.

در اینجا شما میتوانید در مورد مراجعی که میتواند به آنها مراجعه کنید، بیشتر بخوانید.

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید