اطفال و نوجوانان

این صفحه حاوی معلومات در مورد مراکز صحی اطفال، بخش صحی نوجوانان، مراقبت از اطفال، همچنان معاهده ی بین المللی اطفال، بازرس برای اطفال و (بی آر ای اس= حقوق اطفال در جامعه) می باشد.

معاهده بین المللی اطفال

تقریبأ در همه کشورها قوانین و مقررات برای حفاظت از اطفال و نوجوانان وجود دارد. اطفال و نوجوانان در سویدن هم توسط قوانین ملی و هم توسط قوانین بین المللی محافظت می شوند.

کشور سویدن در زیر معاهده بین المللی اطفال سازمان ملل متحد امضأ کرده است. یک معاهده، قوانین است که بسیاری از کشورها بالایشان توافق کرده اند. در معاهده بین المللی اطفال قوانین وجود دارد که حقوق انسانی اطفال را حفاظت می کند.

حقوق اطفال در جامعه - (بی آر ای اس)

یک طفل که ضرورت به صحبت با یک فرد بزرگسال را داشته باشد، می تواند به (بی آر ای اس= حقوق اطفال در جامعه) به تماس شود. (بی آر ای اس) یک سازمانی است که اطفال و نواجوانان را که تشویش و یا مشکل دارند کمک می کنند. زنگ زدن به (بی آر ای اس) رایگان است. به شماره 116111 دفتر (بی آر ای اس) تمام کسانیکه زیر سن هجده سال هستند می توانند زنگ زده و با یک بزرگسال در هر موردیکه خواسته باشند صحبت کنند. این رایگان است. شماره تیلفون شما در تیلفون های (بی آر ای اس) دیده نمی شود. و همچنان شماره تیلفون شما به پرداخت های تیلفونی آنها نیز ظاهر نخواهد شد. در سمت راست شما یک لینک وب سایت (بی آر ای اس) وجود دارد.

مراقبت از اطفال

مراقبت از اطفال، مکان های است که در آن اطفال هنگامیکه والدین شان در حال تحصیل و یا کار است می توانند باشند، مانند: کودکستان، منزل روزانه فامیل، کودکستان بعد از مکتب. زمانیکه والدین به کار و یا تحصیل مصروف باشند، یک طفل حق مراقبت از اطفال را دارد. والدین که جستجوی کار هستند و یا در حال مرخصی بخاطر حامله بودن است نیز حق دسترسی به مراقبت از اطفال را دارد. اطفال یک ساله تا پنج ساله حق رفتن در کودکستان و یا منزل روزانه فامیل را دارند. اگر شما دنبال کار و یا همراه خواهر و برادر کوچک تان در خانه هستید، طفل تان حق مراقبت از اطفال را روزانه سه ساعت و یا پانزده ساعت در یک هفته دارد.

به خاطر معلومات بییشتر در مورد مراقبت از اطفال در منطقه که زنده گی می کنید باید به ولسوالی خود به تماس شوید.

مرکز خدمات صحی اطفال، بی وی سی

مرکز خدمات صحی اطفال (بی وی سی) برای والدین کمک فراهم می کند. در مرکز خدمات صحی اطفال (بی وی سی)، شما می توانید در موارد رشد، شیر دادن، غذا و مریضی طفل تان راهنمایی و مشوره بگیرید. همینکه شما بعد از زاییدن طفل تان به خانه بر گشتید، خودتان با (بی وی سی) به تماس شده و برای اولین بازدید وقت تعین می کنید. اغلبأ اولین بازدید در خانه صورت می گیرد. سپس نرس برای شما در مورد

(بی وی سی) معلومات داده و می بیند که صحت طفل تان چطور است. 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید