مسکن

HVB به معنی خانه برا‌ی پرستاری ویا زندگی است.این خانه‌ ها تحت مسئولیت کمون یا شرکت های خصوصی اداره میشوند. شرکت های خصوصی باید از طرف ادارۀ بازرسی خدمات مراقبتی (IVO) تأئید شده باشند. معمولاً کودکان خورد سن را در HVB تعیین مسکن میکنند.

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت تهیه کردن محل زندگی مصون وامن که درآن امکانات پیشرفت وکمک به شما باشد را به عهده دارد. شما حق دارید که نظر خود را اظهارکنید و به نظرشما گوش داده شود. هر دو شما وسرپرست شما بایستی محل زندگی را قبول کنید.

 

خانه برای پرستاری یا زندگی – HVB

خانه‌ های ویژۀ پرستاری یا زندگی برای کودکان و نوجوانانی می باشند که به سبب مواردی گوناگون، نمی‌توانند همراه با خانواده‌ی خود زندگی کنند.

شما درمدتی که در این خانه زندگی میکنید، حق دارید که از یک زندگی پرمعنا برخوردار باشید. برابر با کنوانسیون حقوق کودک، شما، برابربا سنتان، حق استراحت، داشتن اوقات فراغت و تفریح و تجدید قوا را دارید. شما همچنین حق شرکت در فعالیت های فرهنگی و هنری را دارید. شما حق دارید با در نظر گرفتن سنتان و نیز برابر با نیازهایتان امکان ورزش و فعالیت‌ های فرهنگی داشته باشید.

خانۀ مراقبت خانوادگی - Familjehem

زندگی درخانۀ مراقبت خانوادگی به این معناست که  شما نزد یک خانواده زندگی میکنید.تصمیم مربوط به اینکه یک خانۀ مراقبت خانوادگی چه زمانی ماموریت پذیرش کودکی را بر عهده گیرد، توسط کمیتۀ خدمات اجتماعی گرفته می‌شود. شما از این حق برخوردارید  که در خانۀ مراقبت خانوادگی احساس امنیت کنید و باید باشما با محبت و احترام و درست مانند دیگر کودکان و نوجوانان ساکن خانۀ مراقبت خانوادگی رفتار شود.

وضعیت نامطلوب را گزارش کنید

شما حق دارید که اگر به عقیدۀ شما عیب و یا مشکلی در کار اداره و امور خانۀ مراقبت خانواده گی و یا در خانۀ پرستاری یا زندگی وجود دارد، آن را گزارش دهید. در قدم اول با شخص مربوط تان (kontaktperson) و یا با مشاور اجتماعی تان (socialsekreterare) صحبت کنید، و اگر از این صحبت نتیجه ای حاصل نشد، میتوانید به ادارۀ بازرسی خدمات مراقبتی (IVO) ایمیل بفرستید یا تیلفون کنید و آنها را از وضعیت نامطلوب موجود مطلع کنید.

مطالب بیشتر را در مورد IVO بخوانید

شماره تیلفون ویژه کودکان ادارۀ بازرسی خدمات مراقبتی (IVO):

020-120 06 06

آیا می دانید کھ از چھ حقوق برخوردار استید؟

برای کسانیکھ در مسکن مراقبت و درمان (HVB) یا خانواده نگھبان زندگی می کنند.

برای شما که سنتان کمی بالاترا استبرای شما که سنتان اندکی خوردتر است
وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید