کودکان پناهجوی تنها

اگر شما بدون والدین بعنوان  پناهنده به سویدن بیائید و سنتان کمتر از 18 باشد، شما کودک پناهجوی تنها (Ensamkommande barn) محسوب می‌شوید . در سویدن فردی که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد، کودک شمرده میشود. شما میباید تقاضای پناهندگی را به ادارۀ امورمهاجرت ارائه کنید.

کودکان پناهجو مستحق عین حقوقی میباشند که بقیۀ کودکان در سویدن از آن برخوردارهستند، برای مثال:

  • ‌شما حق دارید نظر خود را  ابرازکنید.
  • ‌شما حق دارید که دیگران به حرفهای شما گوش فرادهند.
  • شما حق دارید که از خدمات صحی و تداوی دندان مستفید شوید.
  • شما حق دارید که به مکتب بروید.

اگر اجازۀ اقامت  دائم (PUT) به شما داده شود، میتوانید تا هر زمانی که بخواهید در سویدن اقامت کنید. پس از گرفتن تصمیم موافق با اقامت شما، شاروالی/کمونی که در آن زندگی میکنید، مسئول شما خواهد بود.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید