مکتب در سویدن

در سویدن قوانین مختلفی وجود دارد که چگونگی مکتب را که در آن همه اطفال و نوجوانان بتوانند به بهترین وجهه ممکن رشد کنند تعیین مینماید. طور مثال مکتب باید است ضروریات مختلف شاگردان را درنظربگیرد. برنامه و پلانهای درسی وجود دارند که نشان میدهند که در صنف های مختلف چه مضامینی را باید است آموخت.

در اینجا شما میتوانید در مورد مکتب در سویدن بخوانید. شما همچنان میتوانید یک فلم را در مورد مکتب در سویدن که توسط اداره کل مدارس سویدن ساخته شده است، تماشما کنید.

در سویدن ما تعلیمات اجباری ابتدایی داریم. لازمه تعلیمات اجباری هم حق و هم مکلفیت است. این بدین معنی است که شما حق دارید تا به تعلیمات ابتدایی مکتب دسترسی داشته باشید و آنچه برنامه هایی که از طرف مکتب سازماندهی میشود، باید شرکت کنید. شما، منحیث طفل تنها و بدون همراه، بدون در نظر داشت اینکه به کشور خود بازگردانده و یا در سویدن میمانید ، حق تحصیل دارید. شما به مثابۀ پناهجو، مانند سایر کودکان در سویدن حق تحصیل دارید، ولی آموزش و تحصیل اجباری شامل شما نمیشود.

برای افراد جدید الورود، در مکتب ابتداییه، این امر معمول است تا در آغاز در صنف مقدماتی که جدا از صنف عادی است شرکت نماید. در عین زمان، شما به صنف عادی تان شرکت خواهید کرد. در صورتیکه در بیرون از کشور زنده گی کرده باشید و زمانیکه به سن هفت سالگی برسید و قصد آغاز تعلیمات در سمیستر خزان در سویدن داشته باشید، شما بمثابۀ شاگرد جدید الورود پنداشته میشوید. بعد از تکمیل چهار سال دوره مکتب در سویدن، شما دیگر شاگرد جدید الورود نیستید.

مسئولیت مکتب

 مکتب مسئولیت دارد تا به بهترین وجه ممکن برای تان به مثابۀ تازه وارد امکانات پیوستن به جامعۀ سویدن و ساختن یک آینده را فراهم نماید. مکتب همچنان میباید تحصیلات را با در نظرداشت ضروریات و شرایط تان پیشکش کند.

در صورتی که کار مکتب به عقیدۀ شما آنطور که باید باشد، نیست 

در صورتی که عقیده تان بر آن باشد که مشکلی در مورد مکتب وجود دارد در قدم اول باید است با مدیر مکتب صحبت نمود. سرپرست وکفیل شما یا سرپرست ویژه‌تان باید شما را در این پروسه کمک و حمایت کند و وقتی که شما با کارمندان مکتب ملاقات میکنید، حاضرباشند. شما میتوانید حتی با رئیس مکتب صحبت کنید. رئیس مکتب می تواند کمون (شهرداری) باشد و در مورد مکاتب خصوصی هیئت مدیرۀ آن میباشد. اگر از پاسخی که داده می شود و یا از نحوۀ برخورد با سوأل تان راضی نباشید، میتوانید به ادارۀ بازرسی مکاتب مراجعه کنید. ادارۀ بازرسی مکاتب مقام دولتی است که وظیفۀ نظارت بر مکتب ها و کودکستان ها را به عهده دارد.

مکتب ابتدائیه

مکتب ابتدائیه برای ٩ سال است و تحصیل در مکتب ابتدائیه اجباری میباشد. اطفال معمولًا تحصیل در دورۀ ابتدائیه را در فصل خزانی سالیکه ٧ سالگی شان تکمیل میشود، شروع میکنند. شما اگر موفق نشده اید که درس ها را در مدت معینه به اتمام برسانید و زمان آموزش اجباری نیز ختم شده است، حق دارید تا موفقیت تان درس را در مکتب ابتدائیه ادامه بدهید. تعلیمات ابتدایی به پناهجویان قابل اطلاق نیست اما با آن هم آنها حق دارند تا به تحصیل دسترسی داشته باشند.

امتحان

شما اگر از دورۀ ابتدائیه و ازمکتب میخواهید نمرات و سند تحصیلی بگیرد، میتواند در این صورت  امتحان بدهید. امتحان ممکن است شامل تمام درس های دورۀ ابتدئیه یا فقط یکی ازمضمون های گوناگون درسی آن باشد.

مکتب لیسه (جمنازیوم)  Gymnasium

  تمام جوانان مقیم سویدن که مکتب ابتدایه را تکمیل نموده اند حق تعلیمات ثانوی را دارند. تعلیمات ثانوی داوطلبانه است. برنامه ملی سه سال طول میکشد.

لیسه در سویدن دارای فورم های تحصیلی  و برنامه و پروگرام های مختلفی است.

  • ‌‌پروگرام وبرنامۀ ملی که آماده کنندۀ تحصیلات درکالج و پوهنتون است، یا برنامۀ حرفه ای و شغلی.
  • پروگرام و برنامۀ دورۀ مقدماتی برای کسانی که تحصیلات نا تکمیل دارند و صلاحیت لازم برای تحصیل در پروگرام های ملی را دارا نمیباشند.
  • برنامه‌های تحصیلی دیگر که جزو پروگرام و برنامه‌های ملی یا برنامۀ مقدماتی بحساب نمایند مثلاً رشته‌های ورزشی ملی تأئید شده.

 برنامه تعلیمات ثانوی باید قبل از ختم نیمه اول سال تقویمی زمانی که شما به سن بیست سالگی میرسید آغاز گردد. این امر نیز مشمول کسانی میشود که اجازه اقامت دایمی PUT را بدست آورده اند. هرگاه از جمله پناهجویان هستید، شما باید قبل از اینکه به سن 18 سالگی برسید، تعلیمات ثانوی تانرا آغاز نمایید.

شرایط اشتراک در برنامۀ ملی لیسه کدامند؟

١- ‌‌برای تحصیل در یک برنامۀ ملی شما میباید درمضامین لسان سویدنی یا لسان سویدنی بمنحث  لسان دوم ، لسان انگلیسی و ریاضیات نمرۀ کامیابی گرفته باشید.

٢-‌ علاوه بر این شما باید نمرۀ کامیابی در پنج مضمون را داشته باشید تا بتوانید درخواست تحصیل در یک برنامه‌ی حرفه‌ای بدهید.

٣- ‌بعلاوه شما باید در ٩مضمون دیگر نمرل کامیابی داشته باشید تا بتوانید دریک پروگرام مهیا  کننده‌ی ادامۀ تحصیلات عالی اشتراک کنید. این ٩ مادۀ درسی برای تحصیل در برنامه‌های آماده کنندۀ برای پوهنتون، مشخص و تعیین شده اند. برای مثال، شما باید دروس بیولوژی، کمیا و فزیک را تکمیل کرده باشید تا بتوانید درمضمون ساینس ناتورپرگرام اشتراک کنید.

برنامه‌‌‌های مقدماتی

برنامه‌‌های مقدماتی برای شاگردانی است که دروس خود را تکمیل نکرده اند و نمرۀ کامیابی ندارند. این پروگرام  کار شاگرد را برای شامل شدن در بک پروگرام ملی و یا انتخاب یک حرفه آسان میسازد.

پروگرام آموزش لسان سویدنی برای نو جوانان تازه وارد به سویدن است. تمرکز این پروگرام بر روی لسان سویدنی میباشد که با آموختن آن بتوان هرچه سریعتر در پروگرام های دیگری در لیسه تعقیب نمود. همراه با پروگرام آموزش لسان زبان سویدنی امکان دارید از آموزش مضامین دورۀ ابتدائیه یا لیسه (جمنازیوم) که شما جهت تعقیب تحصیلات تان احتیاج دارید، بهرمند شوید.

کمک‌هزینۀ تحصیلی از کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی CSN

در زمان تحصیل درلیسه کمک‌ هزینۀ تحصیلی ازکمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی ( CSN) دریافت می‌کنید. این کمک هزینۀ تحصیلی ۱۰۵۰کرون درهرماه است و به مدت ١٠ ماه درسال پرداخت میشود ازسپتامبر- ژوئن. شما می توانید کمک‌ هزینۀ تحصیلی دراکثر تا ترم بهاری سالی که به سن  ٢٠سالگی میرسید، دریافت ‌کنید. هرگاه ‏از مکتب دررفته، غیبت غیرموجه کنید شما دیگر حق کمک هزینۀ تحصیلی ندارید. ‏سپس شما مجبورباز پرداخت کمک هزینۀ تحصیلی هستید. درغیراین صورت نیازی به بازپرداخت کمک‌ هزینۀ تحصیلی وجود ندارد.

آیا خانواده شما کم درآمد است ممکن است شرایط لازم برای حق کمک هزینۀ به نام کمک هزینۀ اضافی داشته باشید.

تا زمانی که شما زیر ۱۸ سال هستند، پول به سرپرست شما پرداخت می شود. هنگامی که شما ۱۸ساله شدید، این کمک هزینۀ به خودتان پرداخت می شود.

برای داشتن حق کمک هزینه تحصیل، شما باید شرایط خاصی داشته باشید. شما می توانید بیشتر درمورد آن بر روی وب سایت CSN مطالعه کنید.  

هدف دوره‌های گوناگون آموزشی و مضامین  

برای مکاتب هدف‌های گوناگونی درنظر گرفته شده است. برای دورۀ ابتدائیه بطور کلی  هدف‌هایی تعیین شده و همچنین هدف هایی معیین شده است که شاگرد در کدام مضامین مختلف نمرۀ کامیابی اتخاذ کرده است. در پلان های درسی توضیح داده شده است که شما هنگامی که مکتب را ترک میکنید، باید چه مضامین و چه دانشی را آموخته باشید.

آنچه که شاگرد میباید در طول تحصیلاتش جهت رسیدن به سطحی از دانش دست یابد و بتواند به تحصیلاتش ادامه دهد در پلان درسی (Läroplan) هم برای دروۀ ابتدائیه و هم لیسه (جمنازیوم) مهیا شده است

گفتگوی پیشرفت تحصیلی

حداقل یک بار در هر ترم، میباید معلم و شاگرد (شما) و سرپرست و کفیل و یا سرپرست ویژه تان ملاقات کرده و در مورد پیشرفت تحصیلی شما صحبت شود. در این ملاقات دربارۀ بهترین طریق پیشرفت شما درکامیابی در تحصیلات و مهارت بنیادی و رشد اجتماعی گفتگو میشود.

آموزش لسان/زبان مادری

کسانی که دارای سرپرستانی میباشند که لسان/زبان مادری آنها سویدنی نیست، این امکان میسر است که درس را به لسان مادری خود یاموزد. البته این امر هنگامی ممکن است که شما در خانه به این لسان صحبت کرده و نیز دانش بنیادی در مورد این زبان داشته باشید. برای زبان های اقلیت ملی، این مقتضیات دارای  استثنات می باشد. 

شما هم در دورۀ ابتدائیه و هم در لیسه (جمنازیوم) حق آموزش لسان مادری تان را دارید.

اگر معلم لسان/زبان مادری موجود نباشد و نیز تعداد شاگردان کمتر از پنج تن باشد، کمون (شاروالی) مجبور نیست که آموزش  لسان مادری را برای شما مهیا کند.

راهنمای تحصیلی و حرفه‌ای

اگر شما نمیتوانید به زبان سویدنی درسها را تعقیب کنید، حق دارید که از کمک و رهنمایی درسی به زبان مادری تان نظر به ضرورت استفاده نمایید.

تحصیل در زبان مادری یک اقدام همکاری است که در مکاتب ابتدائیه و مکاتب هم سویه دیگر و نیز در مکاتب متوسطه و مکاتب متوسطه بالا در دسترس است.

راه‌های دیگری نیز هست

اگر شما در یکعده مضامین جهت تعقیب تحصلات عالی در کالج و یا پوهنتون در لیسه نمره ی کامیابی نگرفته اید، راه‌های دیگری وجود دارد که زمینه ی شروع به تحصیلات عالی را مهیا میسازند.

مسئولیت شما

​در سویدن، ما دارای تعلیمات اجباری مکتب هستیم. این حرف بدین معنی است که شما باید در صنف ها و فعالیت های که مکتب تنظیم می نماید شرکت نمایید. تعلیمات اجباری به مکاتب ابتدایی مربوط میشود و معنی آن این است که شما حق دارید تا به تعلیمات ابتدایی دسترسی داشته باشید. معمولاً، تعلیمات اجباری از سیمستر فصل خزان زمانی که شما به سن هفت سالگی میرسید آغاز میشود و تا سیمستر فصل بهار زمانی که به سن هجده سالگی میرسید، خاتمه می یابد. تعلیمات اجباری تا سن هجده سالگی قابل تطبیق اند. تا زمانی که شما متقاضی پناهندگی باشید، تعلیمات اجباری بالای تان قابل تطبیق نیست. اما شما حق دارید تا به تعلیمات دسترسی داشته باشید. هرگاه خواسته باشید به مکتب بروید، از شما توقع برده میشود تا در صنف همیشه شرکت نمایید مگر اینکه دلیل قناعت کننده برای عدم اشتراک در صنف داشته باشید مثلاً اینکه هرگاه مریض باشید.

هرگاه بعد از اختتام دوره تعلیمات اجباری شما هنوز هم شرایط مهارت را تکمیل نکرده باشید، حق دارید تا برنامه تعلیماتی را تا دو سال دیگر تکمیل کنید. این حرف به این معنی نیست که شرایط تعلیمات اجباری تمدید شده اند. همچنان شما میتوانید در بخش برنامه مقدماتی تعلیمات ثانوی گام اتخاذ نمایید. این مربوط به شما است تا تصمیم بگیرید که آیا در مکتب ابتدایه باقی بمانید و یاهم برنامه مقدماتی را در لیسه تعقیب نمایید. شرایط تعلیمات اجباری مربوط به لیسه نمیشود اما زمانی که شما در برنامه تعلیمات ثانوی شرکت می ورزید، از شما انتظار برده میشود تا در درسها سهم گیرید.

 نصاب درسی

در پلان درسی دورۀ ابتدائیه اطلاعات بیشتر در مورد سطح دانش لازم در مضامین مختلف وجود دارد. شما همچنان میتوانید در باره اینکه چه اندازه دانش برای نتایج مختلف لازم است، آگاهی پیدا کنید.

پلان درسی دورۀ ابتدائیه

در پلان درسی دورۀ لیسه اطلاعات بیشتر در مورد سطح دانش لازم در مضامین و رشته های مختلف دورۀ لیسه وجود دارد. شما همچنان میتوانید در باره اینکه چه اندازه دانش برای نتایج مختلف لازم است، آگاهی پیدا کنید.

پلان درسی برای مکتب لیسه

مسیر مکتب بالای لیسه

مسیر مکتب بالای لیسه یک فرصت برای کسانی است که بدون همراه بین سن 17 الی 21 سالگی هستند تا بتوانند درس بخوانند. در اینجا شما میتوانید در مکتب بالای لیسه درس بخوانید. حتی اگر بعضی مضامین اجباری را هم از دست داده باشید در اینجا میتوانید آغاز کنید.

شما در گروه های کوچک درس میخوانید و بسیار کمک میشویید. زبان سویدنی را به سرعت یاد میگیرید!

عموماً شما میتوانید در مکتب اقامت داشته باشید و یک اتاق شخصی بگیرید. به شما ناشتا، غذای چاشت و بعضی اوقات غذای شب هم اده میشود.

درس رایگان است و CSN میدهند. مکتب بالای لیسه برای کالج، دانشگاه و مکتب حرفه یی استحقاق میدهد.

با شخص مورد تماس تان در HVB، استاد تان در مکتب، یا کارمند اجتماعی در مورد مسیر مکتب بالای لیسه صحبت کنید.

www.folkhogskolesparet.se

آموزش های دیگر غیر از کالج و پوهنتون

در صورتیکه شما تعلیمات ابتدایی یا ثانوی نداشته باشید، میتوانید در ویبسایت studera.nu یا در جزوه ادارۀ ملی معارف سویدن معلومات بیشتر در مورد طریق های دیگر جهت رسیدن به اهداف تان بخوانید.

سائر مطالعات در studera.nu

جزوه اداره مکتب در باره آموزش بزرگسالان برای تازه واردان

چگونه می‌توانم انتخاب کنم؟

درutbildningsinfo [اطلاعات در بارۀ پروگرام های تحصیلی] روش های کمک کنندۀ خوبی جهت تصمیم‌گیری در مورد انتخاب پروگرام های تحصیلی موجود است.

برای اینکه بدانید کدام پرگرام ‌به حرفۀ انتخابی مورد علاقۀ شما ختم میشود، "نشانگر صلاحیت" (behörighetsvisaren) را بکار برید.

نشانگر صلاحیت

با «Välj & planera» میتوانید تصویری روشنتر از موقعیت تحصیلی خود داشته و دریابید که برای رسیدن به هدفها یتان به انجام چه کارهایی محتاج میباشید.

انتخاب و برنامه‌ریزی کنید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید