کاریتاس انگه رد (Caritas Angered)

​​انجمن خیریۀ داوطلبانه Caritas Frivilligcentral i Hjällbo یک مرکز ملاقات جهت ساکنان این محل جدا از ملیت، مذهب و یا جنسیت است. ما جهت یک سیاستی انسان دوستانه با تأمین حقوقی درمورد استحفاظ پناهجویان فعالیت میکنیم. روند کار کاریتاس بر پایۀ همکاری با انجمن های محلی و ادارات در یو تبری میباشد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید