کاریتاس سویدن (Caritas Sverige)

کاریتاس سازمان خیریۀ کلیسای کاتولیک   Caritas är katolska kyrkans biståndsorganisation که برای ارزش و برابری انسانها فعالیت میکند. فعالیت کاریتاس در سویدن عبارت میشود از پشتیبانی و کمک محلی به سالمندان و مریضها، مشاوره در مورد امور پناهجویی و استحفاظ، فعالیت بر ضد خرید و فروش و استفاده از انسانها (Trafficking)، کمک های داوطلبانه و غیره. ما در اقصی نقاط دنیا در منطقه هایی که دچار فاجعه میباشند و نیز به کشورها در مبارزۀ  آنها با فقر و ظلم  کمک میکنیم. ما عضو کاریتاس بین المللی (Carita Internationalis) بوده و کاریتاس بین المللی که یکی از بزرگترین سازمانهای همبستگی خیریه در دنیا میباشد و عبارت است از 160 سازمان کمک و خیریۀ کاتولیکی در بیش از 200 کشور میباشد.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید