ROKS، سازمان ملی خانه های امن برای زنان و دختران در سویدن

ROKS دارای کم و بیش ۱۲۰ سازمان های عضو است که به زنان، دختران و اطفال که قربانی خشونت مردان گردیده و همچنان به زنان دارای روابط همجنس گرایانه کمک و محافظت فراهم میکنند.

به صفحه انجمن ها و سازمان ها بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید