طریق های مختلف برای زنده گی

در سویدن میتوانید به راههای مختلف زندگی کنید. شما میتوانید یک آپارتمان را کرایه کنید و یا آن را بخرید. در اینجا اطلاعات در مورد راههای مختلفی برای زندگی  و چطور میباید یک مسکن را جستجو کرد بیشتر بخوانید. در اینجا شما میتوانید همچنین آنچه که به حقوق و وظایف کرایه نشین مربوط میشود و بسیار مهم است، معلومات پیدا کنید. در لینک ها اطلاعات بیشتری در باره راههای مختلف زندگی، قوانین، قرارداد و خیلی چیزهای دیگر پیدا خواهید کرد.       

اینطور میتوانید یک آپارتمان تهیه کنید

اگر شما در جستجوی مسکن میباشید، بهتر است که همزمان و به طریق های مختلف دنبال آن بگردید. در اینجا چند پیشنهاد را برای شروع بخوانید. در آخر صفحه چگونه مسکن کردن را میتوان بیشتر بخوانید.

آپارتمان کرایی

خود را منحیث جستجوگر مسکن پیش اداره مسکن یابی و راهنمایی معاملات ثبت نام کنید. آنها معمولاً داری یک صفحه اینترنتی بوده که در آن شما میتوانید ثبت نام کنید. ثبت نام ممکن است نزد یک دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی رایگان باشد و پیش دیگری لازم است که پول پرداخت. پس از ثبت نام میتوانید آپارتمان ها ی خالی را جستجو کنید. این مهم است که شما باید بیشتر اوقات به وب سایت بروید تا ببینید که آیا آپارتمان هایی خالی جدیداً آمده است.

بیشتر اداره مسکن یابی و دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی دارای صف مسکن میباشند. وقتی که شما خود را منحیث جستجوگر مسکن ثبت نام میکنید، همچنان در صف مسکن نوبت میگیرید و هرچه بیشتر در صف باشید چانس شما برای گرفتن مسکن بیشتر خواهد بود. قوانین در مورد صف مسکن با یکدیگر متفاوت است.

در بسیاری از اطلاعات مربوط به معرفی کمون ها که در بخش اطلاعات ور مورد رهنمایی معاملات محلی و لینک هایی به صفحه اینترنتی کمون وجود دارد. در وب سایت کمون ها شما میتوانید دفاتر راهنمایی معلامات گوناگون را که در منطقه نزدیک شما وجود دارند، جستجو کنید.

تا میتوانید فعال باشید

این بسیار خوب است که گرچه شما در دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی و اداره مسکن یابی ثبت نام کرده اید، در صورت های دیگر نیز دنبال آپارتمان باشید. شرکت های مسکن در اینترنت در اعلانات آپارتمان های خالی را هم دست اول وهم دست دوم اعلام میکنند. در آنجا صاحبان منازل نیز برای کرایه دادن اعلان میکنند. این بسیار خوب است که در روزنامه های مختلف در جستجوی اعلانات آپارتمان و یا اطاق خالی باشید.

بسیاری از شرکت های کوچک راهنمایی معاملات خصوصی وجود دارد که شما نمیتوانید در پیش آنها ثبت نام کنید ولی دارای وب سایت با صفحه هایی ویژه مساکن خالی بوده که شما در آنها میتوانید آپارتمان خالی جستجو کنید. این بسیار خوب است که شما علاقه خویش را در مورد آپارتمان برای این شرکتها نشان دهید.در وب سایت کمون ها میتوانید لینک هایی را به بعضی از این شرکت ها پیدا کنید. شما میتوانید از دوستان و آشنایان خویش بپرسید که صاحبان منازل که آنها از ایشان کرایه نموده اند کی هستند، و اسم و آدرس تماس با آنها را بگیرید. به صاحب منزل میتوانید بعداً بگوئید که دوستان و آشنایان شما در یکی از منازل وی زنده گی میکنند.

اگر شما دنبال آپارتمان در یک بلاک ویژه ای هستید، میتوانید در دروازه آن نام صاحب خانه را پیدا کنید. صاحب خانه ها در راه تابلوهای اطلاعات در دروازه آپارتمان ها اعلام میکنند که کی مسئول اداره بلوک است و نشانی و اطلاعات در مورد وی را در دسترسی گذاشته اند.

طریق دیگر اینست که برای پیداکردن آپارتمان میتوانید در مغازه ها، کتابخانه و محل هایی که تابلوی اعلانات است، آگهی نصب کنید.

خرید آپارتمان با حق سر قفلی مسکن و خانه (حویلی)

اگر شما می خواهید یک آپارتمان و یا یک خانه بخرید، باید به دفتر راهنمایی معاملات خصوصی محلی مراجعه کنید. شرکت های بسیاری ویژه خرید و فروش مسکن در سراسر سویدن وجود دارد که آپارتمان و خانه ها و زمین فروشی را در اینترنت اعلان میکنند. در روزنامه آگهی مسکن فروشی موجود است. در معرفی کمون لینک هایی به صفحه اصلی کمون که در آنجا معمولاً چه خانه ایی و زمینی فروشی است، وجود دارد.

ملک کرایی

در سراسر سویدن دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی محلی وجود دارد که شما میتوانید دنبال آپارتمان و ملک کرایی بگردید. شرکت ممکن است که متعلق به اشخاص باشد و یا کمون. شرکت مسکنی که کمون صاحب آن میباشد، شرکت مسکن همگانی (Allmännyttigt bostadsbolag) است. شما آپارتمان را از صاحبخانه به کرایه (قرض) میکنید و وی یا شرکت صاحب آپارتمان است. منحیث کرایه نشین وقتی که چیزی در آپارتمان بشکند مانند یخچال و اجاق شما نیازی به تادیه آن ندارید. در وقتی که چیزی در آپارتمان کرایی بشکند، صاحبخانه مسئول است که آنرا تعمیر کند. اما اگر شما باعث شکستن آن شده اید، شما مجبور به تادیه آن میباشید. صاحبخانه پیش از کوچ کردن شما از خانه بازدید میکند. به این خاطر که شما مجبور به تادیه خسارات کرایه نشین پیشین نشوید.

انواع قرارداد ها ی مختلفی برای آپارتمان ها وجود دارد. در صورتیکه شما شخص اول هستید و یک اجاره نامه دست اول را مینویسید، پس شما حق زنده گی در آپارتمان را تا زمانیکه خودتان خواسته باشید دارید. یک قرارداد و اجاره نامه که دست دوم است به این معنی است که شما از کسی که قرارداد اول دارد آپارتمان را موقتا کرایه میکنید.

قرارداد سیاه

یک قرارداد سیاه به این معنی است که شخص قرارداد اجاره آپارتمان را خرید و فروش کند. خرید و فروش و معامله اجاره نامه مسکن کرایه ای در سویدن هم برای صاحبخانه و هم برای کرایه نشین ممنوع است. اگر کسی از شما در مقابل قرارداد کرایه مسکن پول بخواهد مرتکب جرم شده است و به زندان محکوم خواهد شد.

کرایه نشین حق به فسخ قرارداد کرایه خانه (اجاره نامه) را دارد

اگر شما منحیث کرایه نشین میخواهید که کوچ کنید، حق دارید که همیشه اجاره نامه آپارتمان کرایه خود را خاتمه دهید. ممکن است که بعد از فسخ قرارداد لازم باشد که برای مدتی کرایه را تادیه کنید. این بنام مهلت عزل (uppsägningstid) نامیده میشود. در صورتیکه ماده دیگری در قرارداد ذکر نشده باشد، معمولاً مدت این مهلت غزل سه ماه است. این مهلت از ماهی شروع میشود که شما صاحبخانه را از کوچ تان باخبر ساختید و قرارداد را فسخ کرده اید.

حق صاحبخانه به فسخ قرارداد کرایه خانه (قرارداد)

صاحبخانه در بعضی اوقات حق به فسخ قرار داد کرایه خانه را دارد. این در موارد زیر ممکن است:

 • بیشتر از یک هفته در پرداخت کرایه خانه تاخیر کرد.
 • در صورتیکه بدون اجازه از صاحبخانه برای شخص دیگر کرایه کرده و یا واگذار کند.
 • از خانه غیر از آنچه که در نظر گرفته شده استفاده کند، به عنوان مثال فعالیت های جنایی و یا کسب و کار بزرگ
 • مسئول دخول حشرات مضر در ملک می بوده و یا از گسترش حشرات مضر در منزل اطلاع نداده باشد
 • بدون کدام دلیل قابل قبول صاحبخانه را از دسترسی در منزل مثلاً برای تعمیرات منع نماید
 • بصورت درست از منزل مراقبت نکند و به تعهداتی که در اجاره نامه و قرارداد نوشته شده است، عمل نکند

اجاره کردن از دست دوم

در سویدن به دست دوم کرایه نشین بودن معمول است. این معنی است که شما از کسی که قرارداد اول دارد آپارتمان را موقتا کرایه میکنید. البته مسکن را میتوان از شخصی که آپارتمان با حق سرقفلی مسکن دارد ، کرایه کرد. اگر شما میخواهید که آپارتمان دست دوم را کرایه کنید، باید بدانید که آیا صاحبخانه اجازه کرایه دادن آپارتمان را داده است. زمانیکه میخواهید که یک آپارتمان دست دوم کرایه کنید، باید به فکر نوشتن قرارداد باشید. اگر شما قرارداد ننوشته اید، و آنکه قرارداد اول را دارد در صورتیکه بخواهد میتواند شما را بیرون کند. قبل از نوشتن قرارداد لازم است بدانید که منحیث کرایه نشین دست دوم دارید چه حقوقی دارید.

کرایه نشین در منزل (Inneboende)

شما میتوانید که یک اطاق در یک آپارتمان و یا خانه اجاره کنید. شما با صاحب آپارتمان و یا کسی که صاحب قرارداد اول است، زنده گی میکنید که به نام inneboende نامیده میشود. کلیه حقوق فسخ قرارداد کرایه خانه در این مورد نیز صدق میکند. اگر میخواهید اطاقی در آپارتمان یا خانه ای شخص دیگری اجاره کنید، باید به فکر نوشتن قرارداد باشید.

مسکن با حق سر قفلی

وقتی شما یک آپارتمان بخرید باید یک سهمی بپردازید که حق سر قفلی نامیده میشود. به این معنی که شما باید یک سهم (حصه) در شرکتی که صاحب خانه است، بخرید. شما عضو انجمن شده و میتوانید از آپارتمان استفاده نمایید. هنگامیکه شما در جایی که سر قفلی اش را دارید، زنده گی میکنید میباید یک مبلغ پول یا کرایه به انجمن ماهانه بپردازید. در صورتیکه شما از بانک بخاطر آپارتمان قرضه گرفته باشید، شما همچنان باید سود و استهلاک را به بانک تحویل دهید. در وب سایت اصلی کمون ها شما میتوانید دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی گوناگون را که در منطقه نزدیک شما وجود دارند، جستجو کنید. شما خودتان میتوانید برای خرید آپارتمان های با حق سر قفلی را در اینترنت جستجو کنید.

خانه

در سویدن شما میتوانید هم خانه به اجاره بگیرید و یا آنرا بخرید. اگر شما میخواهید خانه بخرید، قیمت آن بین شهرهای مختلف بزرگ و کوچک متفاوت است. در وب سایت کمون ها شما میتوانید دفاتر راهنمایی معاملات خصوصی و اداره مسکن یابی گوناگون را که در منطقه نزدیک شما وجود دارند که خانه های فروشی را اعلام میکنند. شما میتوانید که زمین بخرید و خودتان خانه بسازید. در صفحه اصلی معرفی کمون ها لینک هایی به صفحه کمون انتخاب کرده تان موجود است که در آنجا میتوانید اطلاعات در مورد کدام خانه و زمین فروشی است، پیدا کرده میتوانید. شما خودتان میتوانید زمین و خانه فروشی در اینترنت دنبال کنید.کمک در محل سکونت

اگر شما اجازه اقامت را دریافت کردید و در یک خانه رفاهی زندگی میکنید، میتوانید برای اختصاص به یک شهرداری از هیئت مهاجرت سویدن کمک بگیرید.

برای محول شدن به یک شهرداری بدان معناست که شهرداری انتخاب شده مسؤل ارائه مسکن برای شماست. این مقررات برای شما و فامیل تان در خانه رفاهی قابل تطبیق میباشد.

وقتی که اجازه اقامت تانرا گرفتید، شما را برای مشوره طلب میکنند. در جریان مشوره، از شما پرسیده میشود که برای پیدا کردن خانه نیاز به کمک دارید یا خود تان این کار را میکنید.

شما مستحق محولی به شهرداری میشویید. اگر شما جای پیشنهاد شده را شما رد میکنید، باید خود تان برای خود خانه پیدا کنید.

تمام شهرداری ها بعد از دریافت مسؤلیت باید از تازه واردان استقبال کنند.

معلومات بیشتر از طرف هیئت مهاجرت سویدن

همه مستحق به داشتن مسکن میباشند

در سویدن همه مستحق به داشتن مسکن میباشند. تبعیض در صف انتظار مسکن به سبب موارد زیر غیرقانونی است:

 • نژاد و قوم
 • دین و باور های مذهبی دیگر
 • ناتوانایی ها
 • جنسیت
 • هویت جنسی و مناسبات جنسی
 • گرایش جنسی
 • سن

اگر شما احساس میکند که با شما به تبعیض رفتار میشود میتوانید با راهنمای مصرف کننده گان (Konsumentsvägledare)، دفتر مبارزه با تبعیض و یا بازرس تبعیض DO به تماس شوید.

ثبت احوال نفوس

هر کسیکه در سویدن زنده گی می کنند ثبت احوال نفوس شده اند.  اطلاعات در مورد اشخاص و محل زندگی آنان در سویدن در آنجا ثبت می گردد.

حقوق و مکلفیت های زیادی  شما منوط است به اینکه ثبت احوال نفوس شده اید در کجا ثبت احوال نفوس شده اید.

حق بدست آوردن کمک هزینه اطفال و مسکن بستگی به ثبت احول نفوس بودن دارد. در جایی که مالیات می پردازید و در انتخابات شرکت می کنید در همانجا ثبت احوال نفوس شده اید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید