Start

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En grupp ungdomar som pratar med varandra

آیا میخواهید زبان سویدنی را بیآموزید؟
در اینجا تمرین نموده، کمک و رهنمایی دریافت کنید.
​​

Start

این پورتال برای تازه واردین به سویدن است که به سهولت و سادگی اطلاعات لازم در مورد انجمن ها و سازمان ها در سویدن را پیدا کنند. در کلیه اطلاعات به لسان های مختلف و در محل گردآورده شده است.

​آیاشمابا افراد تازه وارد (به سویدن) کار میکنید؟

در اینجاهرگاه شما با افراد تازه وارد کار میکنید میتوانید در اینجا مواد در یافت نمائید. ما مواد را هم به شکل آزاد ارائه میکنیم، طوری که همه میتوانند آن را داونلود کنند و هم به شکلی که باید برای بدست آوردن آن با وارد کردن رمز ورودی داخل سیستم شوید.

به (بخش) همکاری و مواد بروید​​​​​​​​​

ما را در فیس بوک تعقیب کنید.

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید