بازار کار سویدن

بازار کار سویدن را میتوان به دو بخش سکتور های دولتی و خصوصی تقسیم کرد.

سکتور های خصوصی شامل شرکت های انتفاعی با مالکیت خصوصی میشود. این شرکت ها متفاوت اند و میتواند بطور مثال شامل دکان ها یا سایر شرکت های کوچک، صنایع تولیدی، شرکت های ساختمانی، حقوقی و اقتصادی، شرکت ترانسپورتی یا رستورانت ها باشد. تقریباً ۷۰ فیصد کارمندان در سکتور های خصوصی کار میکنند.

سکتور دولتی متعلق به حکومت، شهرداری و شورا های ایالتی است. بسیاری از مردم در سکتور دولتی در عرصه های حفظ الصحه، تعلیم و تربیه، پولیس، مراقبت اجتماعی، کودکستان ها، محافظت از محیط زیست، مدیریت زباله ها، آب و سیستم تخلیۀ فاضلاب و خدمات عاجل کار میکنند.

سلمان ها معمولاً شغل آزاد دارند.
عکس: Colourbox 

وظایف با کمبود کارمند- اینها وظایفی هستند که شما به آن ضرورت دارید

وظایفی را که به کمبود کارمند در آینده مواجه هستند وظایف با کمبود کارمند میگویند.

برای کار کردن در این مسلک ها معمولًا به تحصیلات مسلکی یا عالی ضرورت خواهید داشت. تحصیلات عالی به تحصیلاتی گفته میشود که بعد از مکتب لیسه در پوهنتون یا کالج دانشگاهی ادامه پیدا میکند.

برای گرفتن وظیفه در سویدن، داشتن تحصیلات لازمی میباشد و داشتن تحصیلات عالی فرصت های کاری زیادی را مساعد میسازد. بسیاری از استخدام کنندگان اصرار دارند که شخصیکه در تلاش وظیفه است باید دارای تحصیلات در سطح لیسه باشد. به این معنی که شما باید از مکتب لیسه فارغ شده باشید. همچنان کسیکه از مکتب لیسه فارغ شده باشد برای درخواست تحصیلات عالی واجد شرایط میباشد.

لیست ذیل فهرست از وظایفی است که ادارۀ خدمات کاریابی عامه آنرا به حیث وظایف با کمبود کارمند در آینده طبقه بندی نموده است.
(منبع: ادارۀ خدمات کاریابی عامه، ۲۰۱۵)

وظایفی که تحصیالت عالی لازم دارند و در سال ۲۰۱۵ به کمبود زیادی از درخواست کنندگان مواجه است (گرفتن این وظایف آسان است)

 • انجنیر ها و کارمندان تخنیکی انجنیری معادن و میتالورژی
 • نرس های مراقبت عاجل
 • داکتران
 • سافت ویر سازان و سیستم سازان
 • نرس های صحت روانی
 • معلمین مسلکی
 • انجنیر ساختمانی، ساختمان و ساختمان سازی
 • کارمندان تخنیکی انجنیری ساختمانی
 • انجنیران ساختمانی، انجنیری معادن و میتالورژی
 • انجنیران ساختمانی، انجنیری برق
 • انجنیران تکنولوژی معلوماتی
 • انجنیران گرمسازی، تهویه و هوا رسانی ساختمان (HVAC)
 • نرس های عملیاتی
 • نرس های خانگی
 • نرس بزرگسالان
 • قابله ها
 • آزمایش کنندگان و مدیران آزمایش
 • نرس اطفال
 • معلمین کودکستان
 • انجنیران ساختمانی، برقی و مخابرات

وظایفی که سایر تحصیلات برای آنها ضروری است و در سال ۲۰۱۵ به کمبود زیادی از درخواست کنندگان مواجه است (گرفتن این وظایف آسان است)

 • سر آشپز ها
 • معماران
 • آهنگران عمومی
 • شیشه بُران
 • مستری لاری
 • عایق کاران
 • کاشی کاران
 • برقی ها
 • نلدوان ها
 • مستری موتر
 • کانکریت کاران
 • ماشین سازان
 • نانوا/ کلچه پزها
 • مزدور کاران
 • کارمندان تخنیکی تفتیش و قواعد
 • مستری ماشین
 • سکرتر های صحی
 • انجنیر توضیع برق
 • بازاریاب های مخابراتی
 • کارمندان تخنیکی ساختمان

در کدام عرصه ها در آینده وظایف وجود خواهند داشت؟

بر اساس پیش بینی ادارۀ خدمات کاریابی در پنج الی ده سال آینده وظایف معینی به کمبود کارمند مواجه خواهد بود. این کمبودی توسط اشخاصیکه به سویدن نقل مکان میکنند رفع خواهد شد. لیست ذیل فهرست از وظایف و عرصه های است که در پنج الی ده سال آینده در آن به کارمند ضرورت خواهد بود.

وظایفی که برای کسب شان تحصیلات عالی لازمی است

 • وظایف مربوط به – تکنولوژی معلوماتی
 • معلمین کودکستان و بعد از وقت
 • معلمین مکاتب اجباری
 • معلمین مکاتب لیسه مسلکی
 • دکتران
 • نرس ها
 • معلمین مسلکی
 • داکتران دندان
 • کارمندان تخنیکی مسلکی

وظایفی که سایر تحصیلات برای آنها ضروری است

 • مستری موتر
 • آپریتر دستگاه CNC
 • انواع مختلف افراد مسلکی در ساختمان سازی
 • مستری لاری
 • معاون داکتر دندان
 • معاون نرس
 • ماشین کاران
 • مشاین سازان

منبع: ادارۀ خدمات کاریابی عامه

مساوات جنسیتی در بازار کار

مساوات جنسیتی به این معنی که زن و مرد در تمام عرصه های مهم زندگی دارای حقوق، مسئولیت ها و فرصت های یکسان هستند. دولت سویدن اهدافی را برای ارتقای کیفیت مساوات جنسیتی در سویدن وضع نموده است. وقتی یک جامعه در میان سایر موارد، از مهارت ها و خلاقیت زنان و مردان استفاده کند این امر باعث رشد اقتصاد آن جامعه میگردد.

به هر صورت، سویدن کشوریست که مساوات جنسیتی در آن وجود دارد. در سویدن تقریباً ۸۰ فیصد زنان بین ۲۰ و ۶۴ ساله بیرون از خانه کار میکنند که این فیصدی در مقایسه با سایر کشور ها فیصدی بالای است. اما نا برابری های جنسیتی در بازار کار وجود دارد. معمولاً زنان که شغل شان با مردان یکسان است باوجودیکه عین وظیفه را اجرا میکنند معاش کمی نسبت به مردان دریافت میکنند. تعداد زنان در رأس مدیریت شرکت ها نسبت به مردان کمتر است. همچنان تحقیقات نشان میدهد که در میان فرصت های کاری و زندگی فامیلی زنان و مردان تفاوت وجود دارد. زنان حتی اگر به اندازه مردان هم کار کنند بسیاری از کار های خانه را انجام میدهند. زنان نسبت به مردان بیشتر رخصتی های طولانی میگیرند.

دولت سویدن در عرصه های متعددی بخاطر ارتقای کیفیت برابری جنسیتی کار میکند. بطور مثال هدف این است که زنان و مردان نباید مجبور شوند تا شغل خود را بر اساس جنسیت انتخاب کنند بلکه بر اساس شایستگی، مهارت ها و علاقه به شغل بپردازند. در سویدن تقسیمات وجود دارد بطور مثال زنان بیشتر در عرصۀ صحت و مراقبت اجتماعی کار میکنند و مردان بیشتر در زمینه های انجنیری و صنایع ساختمانی کار میکنند. همچنان تعداد مردان که به تجارت شخصی می پردازند و منحیث مدیر در شرکت میکنند نسبت زنان زیاد است.

منبع: ادارۀ آمار سویدن

تصویر فوق نشان دهندۀ نا برابری جنیستی در میان سی شغل رایج در سویدن است. فقط از جمله ۳۰ شغل بزرگ سه شغل آن دارای میزان برابری جنسیتی است، مثلاً ۴۰ فیصد زن و ۶۰ فیصد مرد.

قرداد های اجتماعی در بازار کار

قراداد های اجتماعی وجود دارد که میتوان آنرا مخصوص بازار کار سویدن دانست.

این معمول است که ساختار محل کار "یک دست" باشد. به این معنی که مدیران زیادی در یک محل کار وجود ندارد. همچنان به این مفهوم که بسیاری از تصامیم را مدیر و کارمندان بطور مشترک اتخاذ میکنند. این نوع تصمیم گیری وقت زیادی را دربر میگیرد اما حس مشارکت شدید و جوابگویی بهتری ایجاد میکند. کارمندان نیز باید مسئولیت کار را بعهده بگیرند.

در بسیاری از محیط های کاری فضای غیر رسمی وجود دارد. منظور از غیر رسمی بودن، طریقۀ صحبت کردن و لباس پوشیدن مردم است. پوشیدن لباس های نامرتب در محل کار یک امر عادی است.

در سویدن وقت یکی از مهمترین مسایل در محیط کاری است. سر وقت حاضر بودن مهم است.

وقفۀ قهوه لحظۀ مهم روز کاری است که تمام کارمندان با یکدیگر ملاقات و صحبت نموده و قهوه یا چای مینوشند.

استخدام کنندگان و کارمندان

بازار کار به دو بخش تقسیم میگردد: استخدام کنندگان و کارمندان.

کارگران را کارمند نیز گویند. برای کارگران و کارمندان انجمن ها/ سازمان ها وجود دارد. انجمن ها و سازمان های وجود دارد که در آن کارمندان و استخدام کنندگان باهم همکاری نموده و برای منافع خود در بازار کار، کار میکنند. تمام اعضای یک انجمن یا سازمان باید در تصمیم گیری دخیل باشند.

سازمان های استخدام کننده از منافع استخدام کنندگان نمایندگی میکنند.

بزرگترین سازمان های استخدام کننده عبارتند از:

 • اتحادیۀ سرمایه گذاران سویدن برای شرکت های خصوصی
 • سازمان استخدام کنندگان دولتی سویدن و اتحادیۀ مقامات محلی و منطقه یی (SALAR) سویدن برای کارگران عامه

اتحادیه های تجارتی از منافع کارگران (کارمندان) نمایندگی میکنند.

بزرگترین اتحادیه ها قرار ذیل اند:

 •      اتحادیۀ کارگران سویدن، LO
 •      اتحادیۀ کارمندان مسلکی سویدن، TCO
 •       اتحادیۀ انجمن های مسلکی سویدن، SACO

اتحادیۀ ملی کارگران شامل چندین اتحادیه های کوچک میگردد که از اتحادیه ها و شرکت های مختلف نمایندگی میکند.

اتحادیه ها از دهۀ ۱۸۸۰ به اینطرف در سویدن وجود داشته و بسیاری از کارمندان در این اتحادیه ها عضویت دارند. عضو شدن در اتحادیه دواطلبانه است. اعضای اتحادیۀ کارگران بخاطر عضویت خود فیس پرداخت میکنند. عضویت در اتحادیۀ کارگران و انجمن تعاونی بیکاران (A-kassa) یک امر عادی است. انجمن تعاونی بیکاران یک انجمن اقتصادی بوده که در صورت بیکار شدن اعضا به آنها پول میدهد. انجمن های تعاونی بیکاران مختلفی وجود دارد و اکثراً با اتحادیۀ کارگران که شما عضو آن هستید ارتباط دارند.

اتحادیه های گارکران و انجمن های تعاونی بیکاران مرتباً با هم ملاقات میکنند تا راجع به قوانین نافذۀ بازار کار با هم مذاکره کنند. بطور مثال موضوع این مذاکرات شامل معاشات و سایر حقوق و وجایب کارمندان در محیط کار میشود. حق مذاکره در قانون مشارکت در تصمیم گیری (MBL) معین میگردد.

قوانین و قرارداد های مختلف بر بازار کار سویدن نظارت دارد.
عکس: Colourbox

قانون کار

در سویدن قوانین و قرارداد های مختلف راجع به استخدام وجود دارد. قوانین و قواعد را که بین استخدام کننده و کارمند نافذ است قانون کار میگویند.

قانون مشارکت در تصمیم گیری (MBL)

قانون مشارکت در تصمیم گیری (MBL) یکی از قوانین مهمی قانون کار است. در این قانون، مقررات مربوط به حق تشکیل اتحادیه ها در محیط کاری وجود دارد. قانون میگوید استخدام کننده باید مسائل مهم محیط کاری را به کارمندان اطلاع دهد. همچنان استخدام کننده باید قبل از تغییر محیط کاری با سازمان کارمندان مذاکره کند.

قانون حفاظت از کارمندان (LAS)

قانون حفاظت از کارمندان (LAS) کارمندان را از فسخ قرارداد وظیفه محافظت میکند.

این قانون بالای افراد دارای وظیفۀ دایمی قابل اجرا میباشد. قانون میگوید که وظیفۀ شخص بدون دلایل واقعی نمیتواند خاتمه یابد. دلایل واقعی میتواند کمبود کار باشد یا اگر شخص به وظیفۀ خود عمل نکند.

همچنان قانون حفاظت از کارمندان معین میکند که درصورت کمبود کار در وهلۀ اول باید وظیفۀ چه کسانی خاتمه یابد. این مقرارت را ترتیب اولویت گویند. قاعدۀ عمومی این است که آنهایکه برای مدت کوتاه استخدام گردیده اند قبل از کسانیکه برای مدت طولانی استخدام شده اند منفک میگردند.

قرارداد های جمعی

قرارداد جمعی به قرارداد کتبی بین استخدام کننده و اتحادیه گفته میشود. در قرارداد جمعی مقررات راجع به ساعات کاری، رخصتی و معاشات وجود دارد. اکثر اوقات معاش شما بر مبنای قرارداد جمعی تعیین میگردد.

قرارداد جمعی اکثراً مقررات ذیل را دربر دارد:

 • انواع استخدام
 • اضافه وقت
 • مزد و معاشات
 • ساعات کاری
 • رخصتی
 • منفکی
 • تقاعد و بیمۀ حوادث

مقدار حد اقل معاش برای کارمندان در قرارداد جمعی معین میگردد. همچنان این قرارداد بالای کارمندان که عضو اتحادیه نیستند اما در جایی کار میکنند که قرارداد جمعی دارد اعمال میگردد. در سویدن هیچ قانونی وجود ندارد که تعیین کند مقدار حد اقل معاشات چقدر باید باشد.

حتی اگر استخدام کنندۀ شما قرارداد جمعی داشته باشد، شما میتوانید راجع به معاش خود با استخدام کننده مذاکره و گفتگو کنید. معاشات شما با در نظرداشت میزان دشواری کار و چگونگی اجرای وظیفه میتواند متفاوت باشد. اکثر سازمان ها و شرکت های بزرگ با اتحادیۀ کارگران قرارداد جمعی دارند اما استخدام کنندگانی وجود دارند که قرارداد جمعی ندارند.

مناقشه های کاری و محکمۀ کار

مناقشه یا توافق کاری هر چه زود تر باید حل وفصل گردد. استخدام کننده یا مدیر مکلف است تا از رفع مناقشه ها اطمینان حاصل کند. اگر عدم توافقی وجود داشته باشد باید با مدیر (استخدام کننده) خود صحبت کنید. اگر با مدیر خود یا یکی از اعضای اتحادیه مناقشه دارید میتوانید از اتحادیۀ خود کمک بگیرید. اگر استخدام کننده و کارمند روی موضوعی در محیط کاری به توافق نرسند و این مناقشه جریان داشته باشد میتوانند به محکمۀ کار سویدن (AD) به تماس شوند. در آن صورت محکمۀ مذکور مناقشه را بررسی نموده و تعیین میکند که چه کسی حق به جانب است.

 

< به فصل قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید