استخدام شدن

​زمانیکه استخدام میشوید، لازم است تا حقوق و وجایب خویش را در قبال استخدام کنندۀ خویش بدانید. شما میتوانید در مورد چیز های مهمی که بعد از استخدام باید آنرا بدانید در این جا بخوانید.

انواع استخدام

دو نوع استخدام وجود دارد:

  • استخدام دایمی
  • استخدام مؤقتی

استخدام دایمی را بعضاً استخدام تا اطلاع ثانوی نیز میگویند. این استخدام تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. به این معنی که این استخدام تاریخ خاتمه ندارد.

استخدام مؤقتی استخدامی است که برای مدتی کوتاه ادامه دارد.

مثال های استخدام مؤقتی:

انواع مختلف استخدام مؤقتی وجود دارد.

استخدام مؤقتی عمومی

استخدام مؤقتی عمومی به این معنی که شما به مدت معینی از یک تاریخ الی تاریخ دیگری استخدام خواهید شد یا اینکه شما برای مدت معینی برای انجام دادن کار مشخصی استخدام خواهید شد. بطور مثال استخدام مؤقتی به این معنی که شما در پروژه مؤقتی کار میکنید. در صورتیکه استخدام کننده از شما بخواهد میتوانید استخدام مؤقتی عمومی را بپذیرد و پول هر ساعت کاری به شما پرداخت خواهد شد. این نوع استخدام را بعضاً استخدام ساعتی میگویند.

جا نشینی

اگر شما منحیث جانشین کسی استخدام شوید، شما به جای شخصی دیگری که در رخصتی والدینی باشد کار میکنید.

استخدام آزمایشی

قبل از گرفتن وظیفۀ دایمی، معمولًا دورۀ آزمایشی را سپری میکنید. استخدام آزمایشی شیوۀ است برای استخدام کننده تا شما را منحیث کارمند خود تست کند. به این مفهوم که استخدام آزمایشی بعداً به استخدام دایمی تبدیل خواهد شد. استخدام آزمایشی نباید بیشتر از شش ماه دوام کند اما میتواند زود تر از آن نیز پایان یابد.

اگر چندین وظیفۀ مؤقتی با عین مدیر داشته اید، طبق قانون مستحق وظیفۀ دایمی هستید. این مورد در صورتی قابل اجرا است که شما در یک جریان پنج ساله بصورت مجموع دو سال آن را برای استخدام کننده کار کرده باشید. در آن صورت وظیفۀ شما به وظیفۀ دایمی تبدیل میشود. به این «تغییر شکل وظیفه» میگویند. این مقررات در قانون حفاظت از کارمندان (LAS) توضیح داده میشود.


ادارۀ خدمات کاریابی گردهمایی های تشکیل میدهد که به اشخاص در تلاش وظیفه فرصت میدهد با استخدام کنندگان ملاقات نموده و سوالات خود را مطرح کنند.
عکس: Björn Tesch

معاش

معاش ثابتی که ماه یکبار پرداخت میگردد را معاش ماهانه میگویند. اگر معاش ساعتی دارید شما در بدل هر ساعت که کار میکنید مبلغ معینی دریافت میکنید.

قرارداد استخدام

وقتی کار پیدا میکنید باید قرارداد استخدام را امضاء کنید. قرارداد استخدام باید موارد ذیل را دربر داشته باشد:

  • اسم شما و شمارۀ هویت شخصی شما
  • مقام و وظایف کاری شما
  • اسم استخدام کننده و محل کار
  • تاریخ آغاز استخدام
  • نوع وظیفه
  • مدت اطلاعیۀ ترک وظیفه، به این معنی که از تاریخ که شما میخواهید وظیفه را ترک کنید یا اطلاعیۀ ترک وظیفه میدهید الی روزی که کار را ترک میکنید
  • معاش شما بدون کسر مالیات- معاش نا خالص شما
  • روزهای رخصتی با معاش که مستحق آن هستید

ساعات کاری

ساعات کاری ثابت در محیط کاری حد اکثر ۴۰ ساعت در هفته است. اگر ۴۰ ساعت در هفته کار کنید وظیفۀ شما تمام وقت است. در صورتیکه در اوقات مختلف کار کنید بطور مثال از طرف شب در این صورت وظیفۀ تمام وقت کمتر از ۴۰ ساعت در هفته خواهد بود. وقتی شخصیکه دارای وظیفۀ تمام وقت بوده و بیشتر از ساعات کاری معمول کار کند، به آن اضافه کاری میگویند. شما مستحق هستید تا برای اضافه کاری دستمزد جداگانه دریافت کنید.

قانون رخصتی سالانه

طبق قانون رخصتی سالانه بدون در نظر داشت نوع وظیفۀ شما یا اینکه تمام وقت کار میکنید یا نیمه وقت شما مستحق حد اقل ۲۵ روز رخصتی در یک سال هستید. به هر حال این قانون به کارمندان مؤقتی که ساعتی کار میکنند صدق نمیکند. در عوض کارمندان مؤقتی که ساعتی کار میکنند دوازده فیصد مبلغ ناخالص معاش (معاش بدون کسر مالیات) خود را دریافت میکنند. این مبلغ را مبلغ جبران رخصتی میگویند.

در صورتیکه بدون گرفتن رخصتی های مذکور وظیفۀ خود را ترک کنید میتوانید به جای رخصتی پول دریافت کنید. در این صورت ۱۲ فیصد از معاش سالانۀ خود را دریافت خواهید کرد.

اگر در جریان وظیفه مریض شوید

اگر در جریان وظیفه مریض میشوید باید به استخدام کنندۀ خود در اولین روز مریضی اطلاع دهید. استخدام کننده معاش ۱۴ روزۀ مریضی شما را پرداخت میکند. روز اول مریضی را روز انتظار گویند. به این معنی که معاش آن روز پرداخت نمیشود. از روز دوم مریضی ۸۰ در صد معاش خود را دریافت میکنید. اگر به علت مریضی به مدت هفت روز سر کار نروید برای دریافت معاش روز های مریضی باید تصدیق داکتر داشته باشید. به این تصدیق، سند صحی میگویند.

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید