تهیۀ مسکن و سکونت

در بعضی از شهرها، پیدا کردن آپارتمان نسبتاً آسان و در سایر شهر ها مشکل است. در بسیاری از شهرها کمبود آپارتمان کرایی نسبت به اماکن دیگر وجود دارد.

پیدا کردن مسکن در اطراف شهر های بزرگ

در داخل و اطراف شهر های بزرگ پیدا کردن آپارتمان کرایی بسیار مشکل است. بعضی از ناحیه های شهر بسیار پر جنب و جوش است. بنابرین پیدا کردن خانه در این ساحات بی نهایت مشکل است. بسیاری از مهاجرین تازه وارد میخواهند در شهر های بزرگ زندگی کنند. در این شهر ها بسیاری از افراد دیگر هم هستند که به خانه ضرورت دارند که این امر باعث رقابت شدید میگردد. زندگی به شکل کرایه نشین یا آپارتمان اجاره ای یک امر عادی است. پیدا کردن آپارتمان در بیرون از شهر های بزرگ کار آسان است. برای کسانیکه میخواهند به شهر های بزرگ سفر کنند اکثر اوقات خط ریل و ملی بس های لینی خوبی وجود دارد.

طریقه های مختلف سکونت

شما میتوانید آپارتمان را از صاحب خانه کرایه کنید. که به آن آپارتمان کرایی گفته میشود. شما میتوانید آپارتمان بخرید. که آن را حق کرایه نشینی-مالکیت میگویند. اگر شما خانۀ را بخرید به آن حق مالکیت گفته میشود. شما حتی میتوانید آپارتمان کرایی را به کرایه بدهید. این بدین معنی است که شما آپارتمان یا خانۀ شخصی دیگری را میتوانید مؤقتاً به کرایه بدهید. شما میتوانید اتاق شخصی دیگری را که مالک آن آپارتمان یا خانه است یا آنرا به کرایه گرفته است نیز به کرایه بگیرید. این را کرایه نشینی میگویند.

آپارتمان های کرایی

اگر در آپارتمان سکونت دارید، شما آنرا از صاحب خانه به کرایه گرفته اید. صاحبت خانه مالک تعمیر (جایداد) است و اکثر اوقات یک شرکت میباشد. مالک این شرکت یا اشخاص اند یا شهرداری. اگر شما یا شخصی در آپارتمان چیزی را بشکند، مکلف هستید تا برای تعمیر آن پول پرداخت کنید. به هرحال وقتی چیزی به علت کهنگی یا کسر عادی میشکند توسط صاحب خانه ترمیم یا تبدیل میشود. مثال از کهنگی و کسر عادی را میتوان گفت مثلاً بخاری که کهنه شده و از کار مانده است.

ساختمان آپارتمان - به ساختمان با خانه های کرایی یا کرایه نشینی– مالکیت ساختمان آپارتمان میگویند.
عکس: Colourbox 

اگر شما یک آپارتمان قرارداد دست اول (اجارۀ دست اول) دارید حق دارید تا هر زمانیکه بخواهید در آن زندگی کنید. به این معنی که بطور مثال شما باید کرایه را ماهانه سر وقت پرداخت کنید و به همسایه ها مزاحمت نکنید. وقتی میخواهید کوچ کنید معمولاً باید برای سه ماه به پرداخت کرایه ادامه بدهید. به آن دوران فسخ قرارداد میگویند. اگر شما یک آپارتمان قرارداد دست اول دارید میتوانید آن را با شخصی دیگری تبدیل کنید. گرفتن تصدیق صاحب خانه در تبدیلی لازم است. همچنان صاحب خانه در مورد تعمیر آپارتمان یا ساختمان (جایداد) تصمیم میگیرد. اگر میخواهید آپارتمان را که در آن زندگی میکنید تعمیر کنید، باید اول تصدیق صاحب خانه را بگیرید.

محکمۀ امور اجاره

محکمۀ امور اجاره یکنوع محکمۀ است که در صورت بروز اختلاف بین صاحب خانه و کرایه نشین کمک میکند. هشت محکمۀ امور اجاره در سویدن وجود دارد. این محکمه ها در شهرهای استکهلم، واستراس، لینشوپینگ، یونشوپینگ، مالمو، گاتنبرگ، سندسوال و امویو موقعیت دارند. محکمۀ امور اجاره در رابطه به مسائل مشخصی که صاحب خانه و کرایه نشین موافقت ندارند بطور مثال اگر کرایه نشین بخواهد آپارتمان کرایی را به کرایه بدهد، فیصله میکند. اگر به کمک ضرورت دارید، محکمۀ امور اجاره میتواند به سوالات راجع به قوانین و قواعد نافذه به شما جواب ارائه نماید. شما میتوانید دربارۀ محکمۀ امور اجاره در ویب سایت www.hyresnamnden.se بیشتر بخوانید.

حق کرایه نشینی-مالکیت

برای قادر بودن به سکونت در یک آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت باید سرمایه گذاری کنید. به این مفهوم که شما باید از انجمن که ملکیت (عمارت) را در اختیار دارد یک سهم خریداری کنید. به این انجمن کوپراتیف تهیۀ مسکن گفته میشود. شما عضو انجمن میشوید و میتوانید از آپارتمان استفاده کنید.

عکس: Colourbox  

خود است. زمانیکه شما در یک آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت زندگی میکنید باید هر ماه به انجمن کرایه پرداخت کنید. اگر شما برای آپارتمان از بانک قرضه گرفته اید، باید سود و اقساط قابل پرداخت را نیز به بانک پرداخت کنید. در آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت شما حق انتخاب رنگ مالی، تعمیر و فراهم سازی تجهیزات را دارید. اعضای انجمن مشترکاً در مورد چگونگی مراقبت از خانه و اینکه چی تعمیرات بزرگی باید صورت گیرد تصمیم میگیرند.

حقوق ملکی

در سویدن آپارتمان های ملکی زیادی وجود ندارد. بسیاری از آپارتمان ها با حق کرایه نشینی-مالکیت یا کرایی هستند. حقوق ملکی زمانی معمول است که شما در خانه یا خانۀ ردیفی سکونت داشته باشید. بنابراین شما صاحب خانه هستید و مسئولیت آن بر عهدۀ خود شماست. انجمن بعضی اوقات در مناطق که خانه های ردیفی وجود دارد تأسیس میشود. این انجمن مسئولیت مناطق عامه مثل سرک ها، میدان های بازی و چمنزار ها را بعهده دارد. هر شخصیکه در این منطقه زندگی میکند باید مصارف آن را بپردازد.

چگونگی پیدا کردن آپارتمان

در بسیاری از شهر ها نمایندگی یا خدمات تهیۀ مسکن وجود دارد. خدمات تهیۀ مسکن معمولًا ویب سایت انترنتی دارد که شما میتوانید در آن خود را راجستر کنید و آپارتمان های موجوده را جستجو کنید.

همینکه راجستر شدید، برای دیدن اینکه آیا آپارتمان خالی در ویب سایت اضافه شده است یا خیر باید اکثر اوقات از ویب سایت دیدن کنید. اگر اعلاناتی دربارۀ یک آپارتمان خالی می بینید، میتوانید برای آن درخواست بدهید.

همینکه مهلت درخواست برای آپارتمان بگذرد، صاحب خانه اشخاصی را که میتوانند بیایند و از آپارتمان دیدن کنند انتخاب میکند. همینکه آپارتمان را دیدید باید به صاحب خانه جواب مثبت یا منفی خود را بدهید. در صورتیکه شما مستحق قرارداد دست اول آپارتمان باشید صاحب خانه با شما تماس خواهد گرفت.

اگر چندین شخص برای یک آپارتمان درخواست کرده باشند، صاحب خانه حق دارد تا یکی از آنها را انتخاب کند.همیشه شخص یا شرکت که مالک (صاحب خانه) آپارتمان یا خانه است تصمیم میگیرد که قرارداد آپارتمان به چی کسانی داده شود. خدمات تهیۀ مسکن نمیتواند در این مورد تصمیم گیری کند. در شهر های بزرگ سویدن اکثراً بخاطر کمبود خانه های مسکونی بدست آوردن آپارتمان زمان زیادی را دربر میگیرد.

راهنمایی برای کسانیکه در جستجوی آپارتمان هستند

بعضی اوقات، جستجوی آپارتمان توسط خدمات تهیۀ مسکن کافی نیست. همچنان خوب است که به صاحب خانه مستقیماً علاقۀ خود را در میان بگذارید. بسیاری از مالکان خانه از خود ویب سایت دارند که شما میتوانید در آنجا علاقۀ خود را درج کنید. همچنان میتوانید از آشنایان، دوستان و اقارب خود در مورد آپارتمان های خالی معلومات بگیرید.

یکی از راه دیگری پیدا کردن آپارتمان این است که اعلانات کوچک در دکان ها، کتابخانه ها، راه زینه های عمومی یا سایر جا های که تختۀ اعلانات دارند نصب کنید.

همچنان میتوانید که در روزنامه های مختلف و انترنت اعلانات آپارتمان های خالی را دریابید. در آنجا میتوانید آپارتمان های کرایی را به کرایه پیدا کنید، به این معنی که نه مستقیماً از صاحب خانه بلکه از کرایه نشین دیگری آپارتمان را کرایه میکنید.

اگر پیدا کردن آپارتمان در شهر مشکل است، بهتر این است که به شهری دیگری نقل مکان کنید.

تغییر آدرس

هنگام کوچ کردن، مطابق به قانون باید آدرس جدید خود را در نمایندگی مالیات سویدن راجستر کنید. به اینصورت مقامات از آدرس جدید شما آگاه خواهند شد. راجستر نمودن آدرس جدید در نمایندگی مالیات سویدن رایگان است. اگر میخواهید که پست تان به آدرس جدید تان (انتقال پستی) ارسال گردد، مصارف اضافی را متحمل خواهید شد.

شما میتوانید در ویب سایت تغییر آدرس سویدن www.adressandring.se آدرس جدید خود را راجستر کنید و درخواست انتقال پستی نمایید.

عکس: Maria Nobel

کرایه دادن دست دوم و داشتن کرایه نشین

کرایه دادن دست دوم به این معنی که شخصیکه قرارداد دست اول )کرایۀ مستقیم از صاحب خانه( را دارد آپارتمان خود را به شخصی دیگری به کرایه بدهد. برای کرایه دادن دست دوم گرفتن رضایت صاحب خانه لازمی است. اگر صاحب خانه به شما اجازۀ کرایه دادن را نمیدهد، میتوانید از محکمۀ امور اجاره اجازه بگیرید. اگر آپارتمان خود را بدون رضایت صاحب خانه کرایه بدهید، ممکن است شما را وادار کنند تا خانه را تخلیه نمایید. همچنان میتوانید یک یا بیشتر از یک اتاق آپارتمان یا خانۀ خود را کرایه بدهید. به این داشتن کرایه نشین میگویند. برای داشتن کرایه نشین اجازۀ صاحب خانه لازم نیست، اما اجازۀ جای دادن افراد زیادی را در آپارتمان ندارید. فقط زمانی میتوانید کرایه نشین داشته باشید که قرارداد دست اول داشته باشید.

اگر قرارداد دست اول دارید و میخواهید آنرا به کرایه بدهید باید برای این کار دلیل موجه داشته باشید. این دلیل میتواند وظیفۀ شما در شهر مختلف باشد یا اینکه میخواهید با دوست ختر یا دوست پسر خود یکجا زندگی کنید. معمولاً صاحب خانه برای کرایه دادن مجدد آپارتمان به مدت یکسال رضایت میدهد.

اگر آپارتمان با حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخواهید آنرا به کرایه بدهید تقریباً عین قوانین بالای آن تطبیق میگردد.

کرایه دادن دست دوم (کرایه نشینی دست دوم)

اگر میخواهید آپارتمان دست دوم را به کرایه بگیرید، مهم است که معلوم کنید آیا صاحب خانه رضایت دارد یا خیر. هنگامیکه خانۀ را به دست دوم کرایه میگیرید به یاد داشته باشید که قرارداد امضاء کنید. قرارداد باید توسط شخصیکه آپارتمان را به دست دوم کرایه میکند و شخصیکه قرارداد دست اول را دارد امضاء گردد. اگر قرارداد امضاء نکنید شخصیکه قرارداد دست اول را دارد میتواند شما را از خانه بیرون کند. اگر رضایت صاحب خانه کسب نگردد شخصیکه قرارداد دست اول را دارد نیز آپارتمان را از دست خواهد داد.

کرایه نشین اصلی مسئول است

به آنانیکه قرارداد دست اول (کرایۀ مستقیم از صاحب خانه) آپارتمان را دارند کرایه نشین اصلی (مستحق کرایه نشینی) میگویند. منحیث کرایه نشین اصلی، شما مکلف هستید تا مطمئن شوید که شخصیکه به آن آپارتمان را به کرایه داده اید کرایه را پراخت کند. اگر شخصیکه به آن آپارتمان را کرایه داده اید کرایه را پرداخت نکند و به همسایه ها مزاحمت ایجاد کند شما قرارداد دست اول را از دست خواهید داد.

هنگام کرایه دادن دست دوم چه مقدار کرایه میتوانید بگیرید؟

اگر شما قرارداد دست اول یا حق کرایه نشینی-مالکیت دارید و میخواهید آپارتمان را به کرایه بدهید، قوانین وجود دارد که تعیین میکند که چه مقدار کرایه میتوانید بگیرید. شما حق دارید که کرایه را منحیث جبران مصارفی که در آپارتمان متحمل شده اید بگیرید. در صورتیکه آپاتمان را با وسایل مجهز کرده باشید حق دارید تا ۱۰ الی ۱۵ فیصد کرایه را بالای کرایه اضافه کنید. اگر شما آپارتمانی را به قرارداد دست دوم کرایه گرفته اید و از کرایۀ اصلی بیشتر پرداخت میکنید، میتوانید به محکمۀ امور اجاره مراجعه کنید. محکمۀ امور اجاره میتواند در دوباره گرفتن پول به شما کمک کند. محکمۀ امور اجاره هر یک از قضایا را بررسی میکند.

عکس: Colourbox  

تبادلۀ آپارتمان

اگر شما قرارداد دست اول (اجاره نامۀ اصلی) یک آپارتمان را دارید، در صورتیکه دلیل موجه داشته باشید حق دارید تا آنرا تبادله کنید. دلیل موجه میتواند ضرورت به یک آپارتمان بزرگتر، آپارتمان ارزانتر یا موقعیت آپارتمان نزدیک به محل کار باشد. اگر میخواهید که آپارتمان خود را با شخصی دیگری تبادله کنید، باید اول رضایت صاحب خانه را کسب کنید. اگر آپارتمان خود را بدون رضایت صاحب خانه تبادله کنید قرارداد دست اول را از دست خواهید داد. اگر شما کرایه نشین هستید همینکه اجاره نامه (قرارداد دست اول) را دریافت کردید میتوانید آپارتمان خود را تبادله کنید.

قرارداد های «جعلی» (یرقانونی)

قرارداد «جعلی» (یرقانونی) اجاره نامۀ آپارتمان کرایی است که در بدل پول فروخته یا خریده شده باشد. فروختن اجاره نامۀ اصلی (قرارداد دست اول) غیرقانونی است. کسیکه اجاره نامۀ اصلی را بفروشد جزایش دو سال حبس در زندان است. خرید قرارداد دست اول (اجاره نامۀ اصلی) جرم نیست، اما اگر چنین کاری را انجام دهید خطر بزرگی را پذیرفته اید. اگر آپارتمان بصورت غیرقانونی به کرایه داده شود مالک خانه حق دارد اجاره نامه را فسخ کند.

بررسی آپارتمان

قبل از اینکه به آپارتمان نقل مکان کنید میتوانید آنرا بررسی کنید. به این معنی که مالک خانه آپارتمان را بررسی میکند تا به آپارتمان خسارۀ وارد نشده باشد. اگر آپارتمان از کرایه نشین قبلی خساره دیده باشد باید یادداشت شود تا شما به پرداخت خسارۀ آن مجبور نشوید.

فسخ اجاره نامه/قرارداد

اگر میخواهید از آپاتمان نقل مکان کنید، همیشه یک مدت برای اطلاعیه وجود دارد. مدت اطلاعیه از زمانی شروع میشود که شما از نقل مکان خود به صاحب خانه اطلاع میدهید.اکثر اوقات مدت اطلاعیه دهی تخلیۀ آپارتمان کرایی سه ماه است. به این معنی که شما باید کرایۀ سه ماه را پرداخت کنید حتی اگر زودتر از آن نقل مکان کنید.

صاحب خانه حق دارد در صورت عدم پیروی کرایه نشین از قوانین، قرارداد را فسخ کند. این قوانین در بردارندۀ پرداخت نکردن کرایه به زمان معین آن یا انجام کارهای است که برای آپارتمان یا ساختمان خوب نیست.

موارد عملی زندگی در آپارتمان

تمام خانه ها در سویدن طوری اعمار گردیده اند که در زمستان گرم باشند.خانه ها در مقابل نم و رطوبت حساس هستند. اگر بشکل درست از آپارتمان نگهداری نشود ممکن آپارتمان به آسانی خساره مند شود. زمانیکه آپارتمان را پاک میکنید باید کمتر از آب استفاده کنید. باید مطمئن شوید که تمام کف های اتاق ها و سایر سطوح خانه خشک شوند. اگر دیدید که نل یا پیپ آب لیک است یا میچکد، باید این موضوع را به صاحب خانه بگویید. آپارتمان دارای هواکش ها بوده که رطوبت را خارج میکنند. لذا ضروری است تا هواکش ها در طول سال باز باشند.

اماکن مشترک

تمام کرایه نشینان در یک تعمیر مسئولیت مشترک در مقابل اتاق های که استفاده میکنند دارند از قبیل راه زینه ها، اتاق لباس شویی و ساحۀ اطراف تعمیر. زمانیکه کرایه را پرداخت می نمایید باید اکثراً برای پاک کاری بطور مثال، راه زینه ها، تهکوی و اتاق راه بام نیز پرداخت نمایید. با وجود این شما همچنان مسئولیت پاک کاری بعد از خود را دارید. از گذاشتن اشیاء روی راه زینه جلوگیری کنید زیرا در صورت آتش سوزی یا اگر کدام اتفاقی در ساختمان بیافتد باید جا برای فرار مردم وجود داشته باشد. باید مقررات گرفتن وقت برای اتاق لباس شویی و نظافت اتاق را رعایت کنید.

بیمۀ خانه

داشتن بیمۀ خانه بسیار مهم است زیرا این امر به شما مصونیت می بخشد. شرکت های مختلف زیادی وجود دارند که بیمۀ خانه میفروشند. در هنگام خرید بیمه شرکت های بیمه را مقایسه کنید و شرکتی را انتخاب کنید که بتواند ضرورت های شما را بر آورده کند. بیمۀ خانه برای اشیای سرقت شده یا خسارت دیده بطور مثال در اثر آتش سوزی یا سیل جبران خسارت پرداخت میکند. بیمۀ خانه تمام اشیای خانه را تحت پوشش قرار میدهد. همچنان تمام اشخاصی را که اسم شان در پالیسی بیمه لیست گردیده تحت پوشش قرار میدهد. اگر شما خانه داشته باشید، میتوانید بیمۀ خانه خود را با بیمۀ خانه کرایه نشین یا مالک خانه ضمیمه کنید.

بیمۀ خانه دارای بخش های مختلفی ذیل است:

  • پوشش اموال – میتواند برای اشیای سرقت شده یا شکسته جبران خسارت پرداخت کند.
  • پوشش مصارف حقوقی- در صورت داشتن دعوا با شخصی میتوانید برای مصارف وکیل کمک بگیرید.
  • پوشش تحت حمله قرار گرفتن- در صورتیکه در نتیجۀ بطور مثال خشونت یا تجاوز جنسی جراحت برداشته باشید میتواند برای شما غرامت مالی پرداخت کند.
  • بیمۀ مسئولیت- در صورتیکه مجبور باشید برای خسارت وارد کردن به شخصی پول پرداخت کنید میتواند به شما پول فراهم کند.
  • بیمۀ سفر برای ۴۵ روز سفر به کشور دیگر.

همچنان انواع دیگری از بیمه ها وجود دارد که به شما مصونیت می بخشد:

  • بیمۀ جامع - برای اشیای شما محافظت بیشتر فراهم میکند. این بیمه رویداد های غیرمنتظره و پیش بینی نشده را بطور مثال افتادن موبایل شما در حوض شامل میشود.
  • بیمۀ مریضی و تصادف – در صورت جراحت برداشتن در حادثه مصارف صحی را تحت پوشش قرار میدهد. اگر شما خدای ناخواسته معلول شوید مبلغ زیادی را دریافت خواهید کرد.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید