حمایت مالی برای فامیل ها

فامیل های دارای طفل میتوانند از ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن کمک های چون کرایۀ خانه، کمک مالی برای والدین، حمایت حفظ و نگهداری و کمک های مراقبت صحی دریافت نمایند.

در سویدن تمام فامیل هایکه دارای طفل هستند کمک های مخارج طفل را دریافت میکنند. کمک های کرایۀ خانه به کسانی داده میشوند که درآمد کم داشته و کرایه زیادی پرداخت مینمایند. کمک مراقبت به کسانی پرداخت میشود که طفل دارای معلولیت دارند. اگر شما طلاق گرفته اید و طفل همراه شما زندگی میکند، پدر یا مادر طفل باید مصارف حمایت از طفل را به شما پرداخت نماید. این مبلغ در بدل مخارج پرداخت میگردد که شما برای طفل متحمل شده اید. اگر آن شخص پول پرداخت نکند، یا درآمد اندک داشته باشد، در عوض میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی کمک درخواست کنید. این کمک را کمک های حفظ و نگهداری میگویند. میتوانید معلومات بیشتر را از ویب سایت ادارۀ بیمه اجتماعی حاصل نمایید، www.forsakringskassan.se.

کمک مالی به والدین

کمک مالی به والدین بدین مفهوم است که والدین میتوانند برای مراقبت از طفل رخصتی بگیرند. مخارج والدین کمک مالی است که والدین در اولین سال های تولد طفل برای ماندن با طفل در خانه دریافت میکنند.

شما میتوانید این کمک های مالی را به مدت ۴۸۰ روز دریافت کنید. در ۳۹۰ روز نخست، شما ۸۰ درصد از معاش تان را دریافت میکنید. در ۹۰ روز باقی مانده، مبلغ ۱۸۰ کرون سویدنی در روز دریافت خواهید کرد.

والدین که معاش کمتر و یا هم اصلًا معاش ندارند برای مدت ۴۸۰ روز ۲۲۵ کرون سویدنی دریافت میکنند. پدر یا مادر طفل نوزاد حق دارند از کار رخصتی گرفته درخانه بمانند و برای ده روز در رابطه به تولد طفل از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت نمایند.

والدین که این کمک مالی را بطور مساویانه با هم تقسیم مینمایند و در اوقات مساویانه با طفل در خانه میباشند یک مقدار پول اضافی به عنوان معاش امتیازی دریافت میکنند.

اگر شما کار میکنید، در صورتیکه طفل شما مریض است و باید در خانه بماند و به کودکستان یا مکتب نرود میتوانید حمایت مالی والدین را نیز دریافت نمایید. این کمک ها را حمایت های مالی موقتی برای والدین یا دودح تروص نآ رد .دنیوگیم (vård av barn - VAB) یندیوس نابز هب ۸۰ در صد معاش خود را دریافت مینمایید. شما میتوانید حد اکثر ۱۲۰ روز درسال را برای هر طفل تان داشته باشید.

ساعات کاری کوتاه

کسانیکه سن اطفال شان از هشت سال کمتر باشد و تا بحال صنف اول مکتب را تکمیل نکرده باشد حق دارند ساعات کاری کوتاه داشته باشند. به این معنی که میتوانید به جای هشت ساعت ک در روز شش ساعت کار کنید.

پدر طفل خود را از کودکستان برمیدارد
عکس: Colourbox

امنیت شغلی

اگر استخدام کننده برای یک خانم حامله در تلاش وظیفه، نسبت به دیگران چانس کمتربدهد این امر خلاف قانون است. این امر همچنان در مغایرت با قانون بوده که شخص را بخاطر بارداری از وظیفه برکنار نمایند.

کمک مالی به طفل و کمک های تحصیلی

ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن برای تمامی اطفال کمک مالی پرداخت مینماید. اولین کمک مالی به طفل پس از یک ماه که طفل به دنیا میاید یا پس از یک ماه که طفل به سویدن نقل مکان میکند پرداخت میگردد. این کمک مالی تا زمانیکه طفل به سن ۱۶ سالگی میرسد پرداخت میشود. کمک های مالی اضافی به کسانی پرداخت میشود که برای دو یا بیشتر از دو طفل کمک دریافت میکنند. مقدار کمک مالی اضافی به تعداد اطفال شما بستگی دارد. کمک مالی برای اطفال در تاریخ ۲۰ هر ماه پرداخت میشود. شما هیچگونه مالیه در رابطه به کمک مالی برای طفل یا هم کمک های اضافی به طفل پرداخت نمیکنید.

شما این کمک ها را تا زمان که طفل شما ۱۶ ساله میشود دریافت مینمایید. نو جوانان بین سنین ۱۶ الی ۲۰ سال که در مکاتب متوسطه و لیسه درس میخوانند کمک های تحصیلی دریافت مینمایند. کمک تحصیلی نوجوانان بین سنین ۱۶ الی ۱۸ سال به والدین شان پرداخت میشود. وقتی جوانان ۱۸ ساله میشوند دیگر به بزرگسال مبدل شده و میتوانند مستقیماً پول دریافت نمایند.

کمیته مرکزی بورسیه های تحصیلی (CSN) مسئول پرداخت کمک های تحصیلی به شاگردان میباشد.

شهروندان خارجی که قرار است در مکتب متوسطه و لیسه درس بخوانند جهت دریافت کمک های تحصیلی باید برای حقوق بنیادی درخواست بدهند. در ویب سایت www.csn.se بیشتر بخوانید.

کمک های مالی کرایۀ خانه به فامیل دارای طفل

اگر طفل دارید، شما مستحق کمک های مالی کرایۀ خانه هستید. برای دریافت کمک مالی کرایۀ خانه باید در سویدن زندگی کنید و راجستر شده باشید.

مقدار کمک مالی برای کرایۀ خانه را که شما دریافت میکنید به مستحق بودن و تعداد اعضای فامیل شما بستگی دارد. همچنان بستگی به این دارد که شما چی مقدار کرایه میدهید و درآمد فامیل شما چقدر است.

در صورتیکه عایدات شما تغییر کند لازمی است تا موضوع را به ادارۀ بیمه اجتماعی اطلاع دهید. در غیر آن باید پول را دوباره پرداخت نمایید.

 

​< به صفحه قبلی

به فصل بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید