آیا همه چیز بطور نمونه سویدنی است؟

بیان این موضوع که چی چیز فرهنگ سویدن را معین میکند و چی بطور نمونه سـویـدنی است کار مشـکل است. تمام گروه ها در دنیا ارزش های فرهنگی خود را دارند که آنها را با هم نزدیک میکند. بسیاری خصوصیات را میتـوان مشترکاً در بین چندین فرهنگ یافت که بصورت انفرادی دیده نمیشوند. بنابراین آنچه به نظر یک شخص بطور نمونه سویدنی است به دید سایر اشخاص چنین نیست.

بر اساس سابقۀ نژادی، در آغاز سویـدنی ها از نژاد آلمانـی بودند. امروز سویدنی ها دارای نژاد های مختلف زیادی هستند. چیز عمدۀ که در بین تمام سویدنی ها مشترک است زبان سویدنی است. این زبان که یک زبان هندو اروپایی و آلمـانـی است عمـدتـاً در سویـدن حدود ده میلیون تن و همچنـان در بخش های از فنلنـد مردم به آن تکلم میکنند. زبان سـویـدنی همانند زبان نارویجی و دنمارکی است و اکثریت مردم این سه کشور زبان یکدیگر را میفهمند.

فرهنگ ها به مـرور زمان تغییر میکنند و عـوامـل مختلف اجتماعی بالای آنها تأثیر گذار است. فرهنگ سویدن در حال حاضر با بسیاری از پدیده ها در جامعـه توصیف میگردد. بطـور مثال عواملیکه بر فرهنگ سویدن تأثیر گذار اند صنعتـی شـدن، پیدایش رفـاه، سکولاریزم و فردگرایی میباشـد. این عوامل و عوامل دیگر بر ارتباط با جهان، چگونگی ارتباط افراد با یکدیگر و برداشت شان از اجتماع تأثیر گذار بوده است. 


بسیاری بر این نظر اند که کلبه های کوچک سرخ رنگ بطور نمونه سویدنی هستند.
عکس: Colourbox

چند چیز وجـود دارد که به عنوان یک فرهنگ پیچیـده و ناهمـگون است. در اینجا برخی از عواملی هستند که بسیاری به عنوان سویدنی نمونه یی و ویژگی فرهنگ سویدن درک می کنند. این بدان معنا نیست که همه در سویدن در آن نظر موافقت دارند و خود در توضیحات تشخیص میدهند.

اعتماد بالای دولت و مقامات دولتی

در سـویـدن اعتمـاد نسبتـاً قـوی بالای دولت و مقامات دولتی وجود دارد. یک جامعـه فردگرا به بازیگر قـوی ضرورت دارد که بتواند منحیث محافظ مردم عمل کند بطور مثال چنانچه فامیل در جوامع جمع گرا این کار انجام میدهد. در سـویـدن این رول به دولت سپرده شده است. مردم سویدن تا اندازۀ زیاد بالای تصامیـم مقـامـات دولتـی، قـوۀ قضایه و کارمندان دولتی اعتمـاد دارند. این امر تا حـدی می تواند با این واقعیت که ساختن دولت سـویـدن دمـوکراتیـک است، تـوضیـح داده شـود. پروسـۀ مذکور عمدتاً از جنبش های اجتمـاعـی از قبـیل جنبش کارگران، جنبـش زنان و جنبش ضد نوشیـدن مشـروبات الکلـی نشئـت گرفتـه که همـۀ مردم سـویـدن در آن دخیل اند.

تأثیر اقلیم

آب و هـوا به طریقـه های مختلف فرهنگ سـویـدن را متأثر نموده است. مردم به سبب زمستان تاریک و طولانی چندان باهم در هوای آزاد جمـع نمیشوند. درعوض در خانه، کافه و یا رستوران جمـع میشوند. اما تعـدادی زیـادی از مـردم در زمستـان به اندازۀ تابستـان با دوستـان خـویش دید و بازدید نمیکنند. با رسیدن تابستان، زندگی اجتماعی تغیر میکند. مردم زمان بیشتر را در هوای آزاد سپری میکنند و نسبت به زمستان بیشتر با دوستان خود وقت میگذرانند.

طبیعت

بسیـاری از مـردم در سـویـدن به نزدیکی با طبیعت علاقمند هستند. حق دسترسی عامه "allemansrätt" قانونی است که به همـگان حق میدهد تا آزادانه بدون در نظرداشت اینکه مالک زمین کی است به اطراف سویدن نقـل مـکان کنند. طبیعت و حق دسترسی عـامـه مهمترین نمـاد هـویتـی سویدنی ها است. همچنـان سـویـدن در فعالیت های محیطـی بین المللی رول مهم و برجستۀ را بازی میکند.

عکس: Colourbox 

دین در سویدن

مسیحیت برای مدت زیـادی در سـویـدن نیرومند بود و جـامعۀ سـویـدن بر اساس ارزش هـای مسیحـی و عقـایـد لوتری استـوار است. ارزش به این معنـی است که چـه چـیز در زندگی صحیـح و چـه غلـط است. همچنـان بسیاری از مراسم و جشن ها در سویدن مذهبی هستند بطور مثال مراسم تأیید و تصدیق، غسل تعمیـد، عروسـی و تدفیـن. امروزه، سویـدن یکی از سکولارترین مملکت دنیـا است. جـامعـۀ سکولار را در اصل میتوان از این امـر تشخـیص داد که قوانین دولت بر مبنای دین و عقـایـد نبـوده اما در مسائل دینی بی طـرف است. سکولاریزم به این معنـی که یک جامعـه بر اساس ارزش های انسانی استوار بوده و عقاید دینی فقط یک امر شخصی باید باشد.

تقریبـاً ۶۰ فیصـد سویدنی ها عضو کلیسای سـویـدن هستند. به هرحـال، نسبت کمی از مـردم مرتباً به کلیسـا مـیرونـد. تقریباً ۴۵ فیصـد از اطفـال که در سویدن بدنیا آمده اند در کلیسای سویدن غسل تعمید داده میشوند. بیـش از نصـف نفـوس سـویـدن بیـرون از کلیسـا ازدواج میکنـند. تقـریـباً ۷۵ فیصـد مراسم جنازه در کلیسا صورت میگیرد.

در سـویـدن به جز از مسیحیت پروتستانی که ذکر گردید تعداد زیادی از عقـایـد دینـی دیگر نیز وجـود دارد. این عقـایـد شامـل اسـلام، هندویزم، یهـودیت، بوداییزم، بهـایـی، عقـایـد نـورس هـا، شـمن گرایـی و همچنـان اجتماع های کاتولیک و ارتداکس میشوند.

الحاد عقیدۀ است که اساس آن تیوری بوده و هیـچ نیروی ماورای طبیعی از قبـیل خـدا در آن وجـود نـدارد. دین لاادری عقیـدۀ است که میـگویـد تشخیص اینـکه خـدا وجــود دارد ناممـکن است. بسیــاری از الحـادیـن و لاادری ها دربارۀ سکولاریزم نظر مثبت دارند. 

الکول

در سویدن از دیر زمان فرهنگ نوشیدن رایج است. از عصر صیقل سنگ تا به حال در سویدن مردم مشروبات الکولی تولید میکنند. اقلیم سویـدن برای روییدن انگور بسیار سرد است اما برای کشت کچالو و غله جات که از عناصر عادی در مشروبات لیکور و براندی هستند، بهترین اقلیم است. در اواسط قرن نزدهم، هر سـویـدنـی تقریباً ۵۰ لیتر شراب در یک سـال مینوشـید. در آن زمان مردم در مقابل مصرف زیاد الکول نهضت میانه روی در صرف الکول را برپا کردند. بسیـاری مردم دانستنـد که الکول بسیـار مضر است لذا با یکدیگر کار کردنـد تا دیـگران را از نوشیـدن زیـاد الکول مانـع شوند. آنها نهضت میانه روی در صرف الکول را تشکیل دادند. از آن به بعد الکول یک موضوع مهم سیاسی در سویدن بوده است.

نسبت سویدنی ها با وقت

در سویدن سر وقت آمدن مهم است. اگر شما با کسی ساعت ۱۴:۰۰ قرار مـلاقـات گذاشته اید او بالای شما حساب میـکند که ساعت ۱۴:۰۰ میایید. بسیاری از مردم ناوقت آمدن را بی احترامی میدانند.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید