مکاتب اجباری

تمامی اطفال در سویدن به مکاتب اجباری تا صنف نهم میروند. این موضوع در قانون تعلیم و تربیه سویدن تصریح شده است و آنرا شمولیت در مکاتب اجباری میگویند. هر مکتب یک دوره بهاری و یک دوره خزانی دارد. حاضری مکاتب اجباری از آغاز خزان سال که اطفال به سن هفت سالگی میرسند یا زمانیکه سال اول مکتب را آغاز میکنند شروع میشود و تا ختم بهار سال نهم ادامه دارد.

تمام مکاتب اجباری نصاب تعلیمی یا کریکولم درسی را تعقیب میکنند. کریکولم متنی است که بیان میدارد اطفال باید چی چیز را یاد بگیرند و مکتب برایشان چی کار را باید انجام دهد. تدریس و کتاب های درسی در مکاتب اجباری برای اطفال رایگان است.همچنان آنها نان چاشت را بطور رایگان دریافت مینمایند.


عکس: Colourbox

به عنوان والدین، شما حق دارید تا برای اطفال تان مکتب انتخاب نمایید. طفل همیشه حق دارد در مکتبی برود که در محل سکونت شما موقعیت دارد. اگر شما میخواهید مکتب دیگری را انتخاب کنید با سرمعلم مکتب دلخواه تان تماس گرفته و درخواست نمایید. در صورت گنجایش طفل شما پذیرفته میشود.

برای اطفالی که نمی توانند شامل مکتب اجباری شوند مکاتب خاص و مکاتبی افراد دارای معلولیت ذهنی وجود دارد.. مکاتب خاص برای اطفالی است که بطور مثال ناشنوا یا مشکلات شنوایی دارند. مکاتب افراد دارای معلولیت ذهنی برای اطفالی است که دارای معلولیت ذهنی از قبیل صدمه روحی یا اوتیسم میباشند. در این مکاتب، شاگردان از حمایت و راهنمایی بیشتری برخوردار اند.

مضامین در مکاتب اجباری

مضمون موضوعی است که درآن شخص آموزش می بیند، بطور مثال ریاضی و یا سویدنی. هریک از مضامین مکتب دارای مواد درسی دروره یی بوده که مشخص مینماید که هر شاگرد در کدام بخش مهارت داشته و چی زمان مکتب را به پایان برساند.

مسائل جنسی و آموزش روابط

در مکاتب سویدن، آموزش مسائل جنسی و روابط یک بخش از برنامه درسی میباشد. بسیاری از مضامین در مورد محبت و زندگی با حرمت، برابری و روابط محبت آمیز با سایر انسان ها است. آموزش مسائل جنسی و روابط برای بیش از ۵۰ سال در سویدن رایج است.

نمرات

اطفال در سال ششم نمرات را اخذ مینمایند. اطفال بعد از هر دوره، نمرات دریافت مینمایند. اطفال سند فراغت و نتایج نهایی خود را از مکتب اجباری در آخرین دورۀ تعلیمی سال نهم دریافت مینمایند.

اطفال در این مکاتب درجات ای، بی، سی، دی، ای و اف را دریافت مینمایند. درجه اف بدین مفهوم است که شاگرد در یک مضمون کامیاب نشده است و بلندترین درجه A میباشد.

ادارۀ تعلیم و تربیه راجع به قوانین چگونگی نمره دهی تصمیم میگیرد. ادارۀ تعلیم و تربیه مقامی است که فراهم نمودن تعلیم و تربیۀ با کیفیت در محیط مصون را برای اطفال و متعلمین تضمین میکند.

آموزش زبان

اگر زبان مادری والدین چی یکی یا هر دو سویدنی نباشد برای طفل به زبان خودش آموزش داده خواهد شد (آموزش به زبان مادری). برای اشتراک نمودن در این بخش، طفل باید دانش اولیه آن زبان را داشته باشد و روزانه در خانه آن را مورد استفاده قرار دهد.

همچنان اطفال که زبان مادری شان متفاوت است میتوانند به زبان سویدنی به عنوان زبان دوم تحصیل نمایند. سویدنی به عنوان زبان دوم برای هردو شخص ابتدایی و کسیکه کمی سویدنی یاد داشته باشد تدریس میشود. سطح مضامین سویدنی به عنوان زبان دوم با سطح مضامین سویدنی یکسان است.

تمام اطفال برای ۹ سال مکتب اجباری را میخوانند.
عکس: Colourbox

صنف آماده گی

برای اطفال که تازه به سویدن رسیده اند، چیزی بنام صنف های آماده گی وجود دارد. در این صنف ها، آنها به زبان سویدنی آموزش دیده و مضامین مختلف رامیاموزند. به متعلمین آموزش داده میشود تا هر چه زودتر به مکتب اجباری انتقال کنند. این آموزش ها میتواند نظر به سن، زبان مادری و دانش قبلی برای هر طفل متفاوت باشد. در بسیاری از شهرداری های سویدن صنف های آماده گی وجود دارد.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید