مساوات و حقوق بشر

"Jämlikhet" یا مساوات به این معنی که تمام افراد از لحاظ حیثیت و حقوق برابر اند و باید با آنها یکسان رفتار شود.

​کلمۀ "jämlikhet" (مساوات) از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ گرفته شده است. اعلامیۀ مذکور در مورد برابری و مساوات حقوق انسان ها است. تمام افراد حق دارند تا اظهار نظر و بیان عقیده کنند، هر خدای را که میخواهند بپرستند و هر شخصی را که میخواهند منحیث شریک زندگی انتخاب کنند.

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر باید بر تمام مردم جهان قابل اجرا باشد. در صورتیکه به حقوق بشر احترام گذاشته نشود دموکراسی جدید به شکل درست کار نخواهد کرد. دولت ها باید اتباع خود را در مقابل تبعیض و ظلم محافظت کنند. در سویدن حقوق بشر توسط سه قانون اساسی حراست میگردد: دستاویز دولت، قانون آزادی مطبوعات و قانون بنیادی آزادی بیان. قوانین میگویند که دولت و شهرداری ها باید در راستای تأمین حقوق کار، تهیه مسکن و تحصیل اتباع خود کار کنند.

میتوانید راجع به حقوق بشر در ویب سایت دولتی حقوق بشر بیشتر بخوانید: www.manskligarattigheter.se


عکس: Colourbox

کنسوانسیون اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از سال ۱۹۵۰ به اینطرف فعالیت دارد. بصورت عموم این کنوانسیون را کنوانسیون اروپایی میگویند. کنوانسیون به قراردادی بین چندین کشور گفته میشود. بعضی از مثال های حقوق بشر در کنوانسیون مذکور قرار ذیل اند:

  • حق آزادی و امنیت افراد
  • حق محاکمۀ منصفانه
  • حق احترام به زندگی شخصی و فامیلی

این موارد در سال ۱۹۹۵ به قانون سویدن تبدیل شد. دولت، حکومت و شهرداری های سویدن باید پیروی از کنوانسیون اروپایی را تضمین کنند.

 

< به فصل قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید