محیط زیست، طبیعت و پایداری ایکولوژیکی

پایداری ایکولوژیکی یا ترقی پایدار به این معنی که جامعه متناسب با طبیعت ترقی کند. اینکه مردم و شرکت ها طوری عمل کنند که محیط زیست را تخریب نکنند. پارلمان سویدن یا Riksdag اهداف محیط زیستی را که باید سویدن برای کسب آن تلاش کند وضع میکند. محیط زیست باید محافظت شود به این معنی که تشعشع امواج نباید به مردم ضرر برساند و اینکه تنوع بیولوژیکی باید حفظ شود. استفادۀ انرژی و منابع طبیعی محدود گردیده و در کاهش خطر به تغییرات اقلیمی مؤثر واقع شود.

شهرداری ها مسئولیت امور محیط زیست محلی را بعهده دارند. بطور مثال اینکه چگونه شهرداری زباله ها را دفع کند یا اینکه ما چگونه از انرژی بطور مطلوب آن استفاده کنیم. هر تبعۀ سویدن مکلف است تا به طریقۀ زندگی کند که به محیط زیست صدمه نزند.

دفع و بازیافت زباله ها

هر ساله سویدن زبالۀ زیادی تولید میکند، هر خانه در سویدن بطور اوسط ۳۵۰ کیلوگرام زباله در یک سال ایجاد میکند. دفع تمام زباله ها مصارف زیاد دربر دارد. دفع زباله به شیوۀ که به محیط زیست صدمه نرسد بسیار مهم است.

بسیاری از چیزهای را که ما دفع میکنیم میتوان آنها را دوباره بازیافت یا استفاده کرد. از این طریق ما میتوانیم منابع طبیعی را ذخیره کنیم. طبق قانون تمام باشندگان سویدن باید زباله های خود را دسته بندی کنند و سیستمی وجود دارد که مواد و انرژی زباله ها را بازیافت و مورد استفاده قرار میدهد.

نزدیک بسیاری از ساختمان های کرایی مکان های بازیابی یا زباله دانی وجود دارد.

به این معنی که شما باید پس مانده های غذا، آهن، شیشه، پلاستیک و کاغذ را در جعبه های مختلف بیاندازید.

بسیاری از مالکان خانه به کرایه نشینان پلاستیک های مخصوص برای پس مانده های غذا میدهند. پس مانده های غذا به کود و خاک تبدیل میشوند.

همچنان جا های دیگری وجود دارد که شما میتوانید زباله را در آنجا دفع کنید:

 • مکان بازیابی
  در این مکان ها، میتوانید بسته ها، اخبار و بطری ها را دفع کنید.
 • مکان محیطی، که اکثراً در تانک تیل ها موقعیت دارند.
  در این مکان ها، میتوانید تمام زباله های را که به محیط زیست خطرناک هستند دفع کنید.
 • مراکز بازیابی
  در این مراکز، میتوانید زباله های حجیم و بزرگ، همچنان زباله های خطرناک از قبیل مواد کیمیایی و برقی را دفع کنید.

مکان زباله های محیطی و مرکز بازیابی
عکس: (به سمت راست) وزارت محیط زیست شهر گاتنبرگ، (به سمت چپ) آنا سیوستد (Hanna Sjöstedt)

دسته بندی پس مانده های غذا

پس مانده های غذا های را که شما دسته بندی میکنید به کود و خاک مغذی قوی تبدیل میشوند. دسته بندی پس مانده های غذا مقدار زباله های را که باید سوزانده شوند کاهش میدهد.

موارد ذیل پس ماندۀ غذا بوده و میتوان آنرا به کود تبدیل کرد:

پس ماندۀ ماهی و حلزون صدف دار، پس ماندۀ گوشت، پوست تخم، میوه جات و سبزیجات، نان، چای، قهوه و فیلتر های قهوه، کاغذ تشناب، گل ها، نباتات و خاک.

دسته بندی بسته ها، اخبار و بطری ها

در تمام شهر ها اماکن بازیابی وجود دارد که شما میتوانید در آنجا بطور مثال بسته های زباله، اخبار و بطری ها را دفع کنید. بسته های که در اماکن بازیابی گذاشته میشوند باید پاک و خشک باشند.

در اماکن بازیابی، جعبه های برای اشیای ذیل وجود دارد:

 • اخبار
 • بسته های کاغذ
 • بسته های پلاستیک
 • بسته های فلزات
 • بسته های شیشۀ ساده
 • بسته های شیشۀ رنگارنگ
 • بطری ها

اخبار

زمانیکه اخبار بازیابی میگردد، از مصرف انرژی زیادی در ساخت اخبار جدید صرفه جویی میشود زیرا کاغذ اخبار را میتوان از اخبار های کهنه بدست آورد.

بسته های کاغذ

بسته های کاغذ مثل کارتن های خالی را میتوان بازیابی کرد و آنرا برای بسته بندی های جدید بکار برد.

بسته های پلاستیک

پلاستیک نرم و سخت هر دو را میتوان بازیابی کرد. در جعبۀ پلاستیک، شما میتوانید بطور مثال بسته های پلاستیک و ظرف های یکبار مصرف را بگذارید. اشیای پلاستیکی که بستۀ پلاستیکی نیستند از قبیل برس ظرف ها و اسباب بازی از جمله زباله های عادی به شمار میروند و نباید آنها را در آنجا گذاشت.

بسته های فلزات

فلزات را میتوان چندین مرتبه بازیابی کرد که باعث صرفه جویی انرژی زیادی میگردد.

در جعبۀ فلزات، شما میتوانید بسته های فولاد، ورقۀ آهن و المونیم را بگذارید. در این جعبه، باید بسته های فلزات را که دارای رنگ و سریش بوده و از جمله زباله های خطرناک هستند بگذارید و باید در اماکن زباله های محیطی گذاشته شوند. و نباید قطی های اسپری را در این جعبه بیاندازید- زیرا آنها نیز زباله های خطرناک هستند.

بسته های شیشه

شیشه را نیز میتوان چند مرتبه بازیابی کرد. اگر ما شیشه را بازیابی کنیم انرژی و مواد خام هر دو را ذخیره میکنیم. تقریباً ۴۰ فیصد شیشۀ بازیابی شده در ساخت اجناس شیشه ای جدید مثل بوتل ها مورد استفاده قرار میگیرد. در هنگام دسته بندی شیشه باید شیشۀ ساده را از رنگه جدا کنید.

زباله های باقیمانده

زباله های را که نمیتوان دسته بندی کرد باید در جعبۀ عادی در زباله دانی انداخت. این زباله ها معمولاً در مکن های بزرگ مخصوص حریق سوختانده میشوند. حرارت که از حریق زباله های باقیمانده تولید میشود معمولاً ذخیره میگردد. بعداً از آن بطور مثال برای گرم کردن خانه ها استفاده میشود. این عمل را گرمسازی منطقه گویند.

اشیای برقی

زباله های برقی شامل اشیای برقی میشود که ما آنها را دور می اندازیم. تمام زباله های برقی باید در مکان بازیابی گذاشته شوند. این شامل گروپ ها، نیون ها و هر آن شی که دارای کیبل یا بطری باشد میگردد. بطری ها باید جدا شده و بطور جدا گانه دسته بندی شوند.

زباله های حجیم

زباله های حجیم میتواند بطور مثال فرنیچر کهنه یا بایسکل شکسته باشد. اگر شما در آپارتمان کرایی زندگی میکنید، برای دفع زباله های حجیم میتوانید از صاحب خانه کمک بگیرید. در غیر اینصورت آنرا در مرکز بازیابی بگذارید.

زباله های خطرناک

زباله های خطرناک شامل اشیای میشود که میتوانند زهری، منفجره، اشتعال پذیر یا فرساینده باشند. زباله های خطرناک میتوانند باعث آسیب های کوچک شوند. لذا بسیار ضروری است که به خاطر داشته باشید تا زباله های خطرناک را با زباله های عادی یکجا نگذارید. زباله های خطرناک باید در اماکن محیطی، مرکز بازیابی یا وسیلۀ نقلیه مخصوصی که زباله های خطرناک را جمع آوری میکند گذاشته شود.


زباله های خطرناک را در اماکن محیطی یا وسیلۀ نقلیه مخصوصی که زباله های خطرناک را جمع آوری میکند بگذارید.
عکس: کرستر ایهرلینگ (Christer Ehrling)

مثال های زباله های خطرناک:

بطری های موتر، نفت و روغن، رنگ و سریش، کلورین، نیون ها، چراغ های برقی و چراغ های برقی ضعیف، محلول ها، نوشیدنی های منرال، گیلن ها، تورپنتین، پارافین/ وازلین و اسیتون، مایعات رقیق، بطری های قابل چارج و بعضی از مواد ضد چربی و پاک کننده ها.

ادویه را که مصرف نمیشوند باید در دواخانه ها گذاشته شوند. در دواخانه ها خریطه های مخصوص برای دور انداختن دوا وجود دارد.
عکس (به سمت راست): Christer Ehrling

تقریباً همه در خانۀ خود زباله های خطرناک دارند. این زباله میتواند اسیتون، مایعات رقیق، پالش ناخن یا دستگاه آتش نشانی باشند. مثال های دیگری از این زباله های عبارتند از بطری های موتر، روغنیات، رنگ، کلورین، سریش و نیون ها.
عکس (به سمت چپ): Bo Kågerud

ریختن زباله ها در طبیعت

بزرگترین مشکل زباله های است که با وجود ممنوعیت در طبیعت انداخته میشوند. هر سال میلیون ها کرونر برای پاک کاری زباله به مصرف میرسد.

آب و فاضلاب

در سویدن آب به پیمانۀ زیاد وجود دارد. آب نل ها بسیار با کیفیت است. این آب اکثراً نسبت به آب بوتل که شما می خرید بهتر است. فقط آب سرد نل ها خالص است. آب گرم ممکن است با عبور از پیپ ها آلوده شده باشد. بنابراین نباید از آب گرم نل ها برای آشامیدن یا پخت و پز استفاده کرد. آب ناودان ها و تشناب ها به دستگاه تصفیۀ فاضلاب هدایت میشود. در آنجا آب آن تصفیه گردیده و به بحرهدایت میشود. تمام مواد آن قابل تصفیه نیست و از بین بردن مواد سمی کار مشکل است. بنابر این همه باید در ریختن مواد در آب رو ها محتاط باشند.

فقط آب سرد نل ها آب نوشیدنی به شمار میروند.
عکس: Hanna Sjöstedt

چه چیز از مجرای فاضلاب عبور میکند؟

تنها چیزیکه از مجرای تشناب عبور میکند کاغذ تشناب و مواد غایطه است. کاغذ تشناب یکنوع کاغذ مخصوص است که در آب حل میشود. سایر کاغذ ها از قبیل بسته های کاغذ، تیشو پیپر های مرطوب و تیشو پیپر باعث انسداد مجرای فاضلاب میگردد. همچنان میتواند باعث ایجاد مشکل در دستگاه تصفیۀ فاضلاب گردد.

برای جلوگیری از مواد سمی در مجرای فاضلاب، سعی کنید محصولات مفید برای محیط زیست را خریداری کنید. بطور مثال مواد لباس شویی و ظرف شویی وجود دارد که دارای علامت محیط زیست (علامت قو یا انتخاب مطلوب برای محیط زیست) میباشند. ادویه هرگز نباید در مجرای فاضلاب یا در میان زباله انداخته شوند. ادویه را باید در دواخانه ها دفع کرد. دواخانه ها خریطه های مخصوصی دارند که ادویه را در آن میریزند.


(بطرف چپ): علامت انتخاب مطلوب برای محیط زیست
(بطرف راست): علامت قو 

انرژی

هرگونه انرژی و برقی که استفاده میکنیم محیط را متأثر میسازد. مقدار زیاد انرژی در ترانسپورت، گرم سازی خانه ها و صنعت به مصرف میرسد. انرژی اکثراً از نفت، گاز و ذغال سنگ تأمین میشود که برای محیط زیست مضر است. برای کاهش تغییرات اقلیمی، باید انرژی کمتری به مصرف برسانیم و انرژی را از انرژی هایدرو الکتریکی، باد و انرژی آفتاب که برای محیط زیست خوب اند تأمین کنیم.

برای کاهش تشعشعات باید میتوانید از ترانسپورت عامه استفاده کنید. یعنی میتوانید به جای موتر شخصی از بس برقی، ریل یا ملی بس استفاده کنید. میتوان به جای طیاره با ریل نیز سفر کرد. همچنان خوب است که در مورد اشیای که خریداری میکنید فکر کنید. اجناسی را خریداری کنید که در نزدیکی های محل سکونت شما تولید شده باشند. همچنان میتوان از گوشت کمتر استفاده کرد زیرا برای تولید گوشت انرژی زیاد به مصرف میرسد. شما نیز میتوانید در خانۀ خود از مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

صرفه جویی انرژی در خانه

درصورتیکه شما بطور مثال فرنیچر را پیش روی بخاری نگذارید، در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید. این امر باعث میشود تا حرارت به آسانی در چهار اطراف خانه پخش شود. دستگاه های برقی اکثراً در حالت انتظار هستند اگر شما همیشه آنها را خاموش کنید از مصرف مقدار زیاد انرژی صرفه جویی میکنید. اگر هنگام پختن غذا سرپوش را روی دیگ بگذارید نیز از مصرف مقدار زیاد انرژی جلوگیری صورت میگیرد.

همچنان از چراغ های کم مصرف استفاده کنید یا وقتی از خانه بیرون میشوید چراغ ها را خاموش کنید.

برق از کجا تأمین میشود؟

در سویدن برق از انرژی هایدرو الکتریک و هسته یی تأمین میگردد. انرژی هایدرو الکتریک انرژی برقی است که توسط دستگاه های هایدرو التریک در بسیاری از دریا های سویدن تولید میگردد. در سویدن سه کارخانۀ انرژی هسته یی فعال با مجموعاً ده ریاکتور وجود دارد. کارخانه های انرژی هسته یی برق تولید نموده که نیمی از ضروریات برقی سویدن را تأمین میکند. مقدار کمی برق از مواد سوخت بیولوژیکی، نفت و گاز بدست میاید. مواد سوخت بیولوژیکی بطور مثال به چوب یا هیزم گفته میشود. هفت فیصد برق از انرژی بادی بدست میاید. انرژی هایدرو الکتریک و انرژی بادی برای محیط زیست بهترین هستند چون این انرژی ها از منابع پایان ناپذیر تأمین میگردد.

انتخاب شرکت های تولید برق

با تبدیل نمودن شرکت های تولید برق میتوانید از مصرف پول زیاد صرفه جویی کنید. اگر شما در آپارتمان زندگی میکنید، میتوانید هر ساله بین ۴۰۰ کرونا و ۱۰۰۰ کرونا سویدنی صرفه جویی کنید. اگر در خانه زندگی میکنید، میتوانید چندین هزار کرونا صرفه جویی کنید.

Elpriskollen – مقایسۀ قیمت برق و شرایط استفاده از خدمات

در ویب سایت "Elpriskollen" قیمت های برق و شرایط استفاده از خدمات شرکت ها را در سویدن پیدا کنید. برای دیدن اینکه کدام شرکت برایتان بهتر است به ویب سایت www.elpriskollen.se بروید.

تبادلۀ شرکت های تولید برق کار آسان است. در بعضی حالات یک مکالمۀ تلیفونی کافی است. اما باید شرایط قرارداد خود را ببینید چون تبدیل شرکت برق در وسط مدت قرارداد ممکن گران تمام شود.

انواع مختلف قراداد های برق

برق با قیمت ثابت:

قیمت برق برای مدت معینی ثابت است. این نوع قرارداد میتواند خوب باشد زیرا وقتی قیمت برق بالا برود شما محفوظ خواهید بود. اما در عین حال وقتی قیمت پایین بیاید برای شما ارزان نمیگردد.

برق با قیمت متغیر:

قیمت برق نظر به وضع بازار تغییر میکند. وقتی قیمت پایین بیاید برای شما ارزانتر تمام میشود. در جریان چنین قراردادی قیمت برق میتواند افزایش یا کاهش یابد.

برق با قیمت مؤقتی:

اگر قیمتی انتخاب نکنید به شما بصورت اتومات قیمت داده میشود. این قیمت متغیر است و هرساله تقریباً سه بار تغییر میکند. اغلب اوقات برق با قیمت مؤقتی نسبت به قیمت معین و متغیر گرانتر است.

برق مناسب محیط زیست (برق سبز):

برق مناسب محیط زیست به این مفهوم که برق شما از منابع مفید برای محیط زیست از قبیل باد و انرژی هایدرو الکتریک بدست میاید.

  
دستگاه تولید برق بادی
عکس: Colourbox

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید