انواع مختلف زندگی با هم

در سویدن، این معمول است برای یک جفت که قبل از عروسی باهم زندگی نمایند و طفل داشته باشند. بسیاری ازدواج نمیکنند. آنها با هم به مثل شریک زندگی یا به زبان سویدنی سامبو "Sambo" زنگی میکنند.

ازدواج

در سویدن، زمانیکه به سن ۱۸ سالگی برسید میتوانید ازدواج کنید. این قانون است. این قوانین برای تمامی اتباع سویدن و حتی غیر سویدنی ها قابل اجرا میباشد. ممکن است در سایر ممالک قوانین دیگری وجود داشته باشد، اما مقامات سویدن تنها ازدواج های خارجی را تصدیق مینماید که در مطابقت به قوانین سویدن باشد.

عکس: Colourbox 

قبل از ازدواج، شما باید استعلامی راجع به موانع احتمالی ازدواج تسلیم نمایید. به این مفهوم که راجع به ممنوعیت ازدواج بررسی صورت خواهد گرفت. بررسی ممنوعیت ازدواج توسط ادارۀ مالیه سویدن در شهرداری که راجستر شده اید صورت میگیرد.اگر هیچگونه ممنوعیت وجود نداشته باشد، برای شما تصدیق نامۀ که به مدت چهار ماه اعتبار دارد ارائه خواهد شد. شما باید این سند را به دفتر ازدواج تسلیم نمایید. اگر شما و یا کسی که با او ازدواج مینمایید در سویدن ثبت نشده باشید، این بررسی در کشور که شما ثبت شده اید صورت میگیرد.

طبق قوانین سویدن، موارد ذیل موانع ازدواج میباشد:

  • اگر شما و یا شریک زندگی تان زیر سن ۱۸ سال باشید
  • اگر شما محرم کسی باشید که میخواهید با او ازدواج کنید
  • اگر شما و یا شریک زندگی تان قبلًا ازدواج نموده و یا هم قبلاً منحیث شریک زندگی کسی ثبت شده باشید

قوانین سویدن ازدواج های اجباری را جایز نمیداند. به این معنی که هیچ کسی نمی تواند با کس دیگر به اجبار ازداوج نماید. هر شخص باید خودش تصمیم بگیرد که با کی ازدواج کند.

شما همیشه حق دارید که از ازدواج کردن انکار نمایید.

مقامات در سویدن میتوانند ازدواج های خارجی را لغو نمایند در صورتیکه شخص به اجبار ازدواج کرده باشد.

عروسی مراسمی است که دو شخص در آن با هم ازدواج مینمایند. شما میتوانید در کلیسا ازدواج کنید یا هم عروسی شخصی داشته باشید. عقد شما در صورتی مدار اعتباراست که توسط یکی از مقامات ثبت شده و مورد تصدیق خوانده شود. به گونه مثال: این شخص میتواند یک کشیش، یک امام و یا هم یک شخص رسمی مسئول عروسی های شخصی باشد. شخص مذکور از سوی هیئت اجرایی ایالت به عنوان مسئول ازدواج در محکمه و یا ازدواج شخصی تعیین میشود. ازدواج های شخصی، ازدواج های اند که به کدام دین ارتباط ندارند. اگر عروسی در مراسم مذهبی توسط شخصی صورت گیرد که از طرف قانون اجازه این کار را ندارد ازدواج فاقد اعتبار میباشد. برای چنین ازدواج که به رسمیت شناخته شود، باید مراسم عروسی شخصی برگزار گردد.

در سویدن، ازدواج یک موضوع عاری از جنسیت است. به این معنی که دو شخص از یک جنس میتوانند با هم مانند مرد و زن ازدواج نمایند. مسئول اجرای ازدواج های شخصی نباید از اجرای این ازدواج ها انکار نماید. اگر چه، یک مسئول ازدواج مذهبی میتواند این مسئله را انکار نماید، مانند یک کشیش کلیسا در سویدن. اگر کشیش از انجام دادن همچون ازدواج ها خود دارای نماید در اینصورت این دو شخص میتوانند به کشیش دیگر مراجع نمایند.

دو مادر با اطفال شان
عکس: Colourbox

برای کسانیکه ازدواج کرده اند قانون وجود که بنام قانون ازدواج یاد میشود. قانون ازدواج شامل ، به عنوان مثال، قانون میراث، که طبق این قانون کسی که پس از عروسی زنده میماند، همراه با طفلش، اگر طفل وجود داشته باشد، تمام دارایی را به ارث میبرد.

در مورد میراث در فصل هشتم بیشتر بخوانید.

شریکان زندگی

شریکان زندگی دو شخص اند که بدون ازدواج با هم به عنوان یک جفت زندگی مینمایند.

در سویدن و دیگر ممالک شمالی، این معمول است که به حیث شریک زندگی، زندگی نمایید. داشتن طفل قبل از ازدواج نیز معمول است. در ارتباط به شریک زندگی بودن قوانین وجود دارد، قانون شریکان زندگی. این قانون دربارۀ خانه که دو شخص در آن زندگی میکنند و وسایل که صاحب آن هستند میباشد. اگر یکی از آنها بمیرد، شریک زندگی دیگر حق دارد که در خانۀ مشترک که آنها زندگی مینمودند زندگی نماید. همچنان او میتواند به عنوان میراث لوزام مشترک را که آنها با هم استفاده مینمودند تصاحب نماید. برای به ارث بردن دارایی های دیگر عنوان مثال پول در بانک، باید وصیت نامه وجود داشته باشد.

طلاق

در سویدن، شما میتوانید خانم و یا شوهرتان را حتی که خواست مشترک تان نباشد طلاق دهید. اگرطلاق میگیرید باید به محکمۀ ابتدائیه در شهر که شما ثبت شده اید مراجعه نمایید.

شما و همسرتان میتوانید عریضه طلاق را با هم بنویسید. اگربا هم موافق نیستید، میتوانید درخواست طلاق را به تنهایی بدهید.

اگر شما با هم درخواست طلاق بدهید و دارای طفل نباشید، محکمۀ ابتدائیه میتواند در کمترین وقت در مورد شما قضاوت نماید. اگر شما طفل داشته باشید، و اگر یکی از شما نمی خواهد طلاق بگیرد برای فکر کردن به شما وقت داده میشود. این بدان معنی است که به شما وقت برای دوباره فکر کردن درمورد که آیا شما واقعاً میخواهید طلاق بگیرید داده میشود. وقت دوباره فکر کردن حد اقل شش ماه و حد اکثر یکسال میباشد.

اگر شما بعد از سپری نمودن شش ماه میخواهید از هم طلاق بگیرد، باید با محکمه ابتدائیه تماس بگیرید. این به معنای تکمیل نمودن طلاق تان است. اگر شما مکتوب را بعد از شش ماه برای تکمیل نمودن طلاق تان ارسال نکنید محکمه ابتدائیه فیصله شما را لغو نموده و طلاق صورت نخواهد گرفت. اگر محکمۀ دریابد که شما اجباراً به عقد ازداوج در آمدید )ازدواج اجباری( حکم طلاق فوراً بدون در نظر داشت وقت برای فکر کردن میتواند صادر شود.

سرپرستی طفل

سرپرستی طفل به این مفهوم است که سرپرستان، معمولاً والدین، مسئولیت قانونی طفل را بعهده دارند. این بدان معنی است که شما حق و مسوولیت دارید که از طفل مراقبت نمایید. طبق قانون، اطفال باید تا سن 18 سالگی دارای سرپرست باشند.

حضانت مشترک، یا سرپرستی مشترک، به این مفهوم است که هر دو والدین مسئولیت قانونی اطفال شان را بعهده دارند. آنها باید مشترکاً در موضوعات مربوط به طفل شان تصمیم بگیرند.هر یک از والدین وظایف یکسان دارند. حتا اگر آنها با هم زندگی نکنند. همچنان اگرسرپرست طفل هستید،حق دارید در مورد طفل تان معلومات دریافت نمایید.این بدان معنی است که شما میتوانید معلومات در مورد طفل تان را از کودکستان، مکتب، مراکز خدمات صحی، نهاد های خدمات اجتماعی، پولیس و دیگر مقامات دریافت نمایید.

حضانت یا سرپرستی تک نفری به این معنی است که یکی از والدین سرپرستی طفل را به تنهایی عهده دار بوده و تمام تصامیم مربوط به طفل را اتخاذ مینماید. اگر ازدواج کرده اید، شما به گونه خودکار در سرپرستی طفل سهیم میباشید. اگر ازدواج نکرده اید، باید در اداره رفاه اجتماعی )شعبۀ قانون خانواده( یک فورم را در مورد اینکه پدر طفل کی هست تکمیل نمایید. سپس شما در سرپرستی مشترک طفل شریک خواهید بود.

اگر شما خواهان اخذ طلاق هستید و به توافق نرسیده اید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود، میتوانید با شعبۀ قانون خانواده در شهرداری های مربوطۀ تان تماس بگیرید. آنها میتوانند به شما کمک نمایند. اگر شما به توافق نرسید این مسئله جنبه قانونی گرفته و به محکمه ابتدائیه راجع میشود. قبل از این که محکمه حکم صادر نماید که چی کس باید سرپرستی طفل را عهده دار شود و طفل در کجا باید زندگی نماید از شعبۀ قانون خانواده میخواهد تا موضوع را بررسی کند.

 

​< به فصل قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید