محافظت در مقابل تبعیض

محافظت در مقابل تبعیض از جمله حقوق بشر است. تبعیض به مفهوم ترجیح دادن بعضی از افراد یا گروه از افراد نسبت به سایر افراد است و این امر نقض حقوق بشر است. 

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات

اتحادیۀ رسیدگی به مساوات (DO) یک نهاد دولتی است که در راستای تسـاوی حقوق و فرصت ها برای همـگان کار میکند. اتحادیۀ رسیدگـی به مساوات باید پیروی از قانون تبعیض را تضمین کند. 

طبق قانون منع تبعیض، شرکت ها و سازمان ها حق ندارند با افراد معینی بر اساس جنسیت، هویت یا ظاهـر جنسیتی، دین یا سایر باورهـا، سـن و سال، سابقۀ نژادی، معلولیت یا گرایش جنسی نسبت به سایر افـراد رفتـار بد داشته باشند. 

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد. چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر در وبسایت DO وجود دارد: www.do.​se​​

دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقه ای و استانی مستقل در سویدن وجود دارد. این دفاتر افـزون بر ارائهٔ راهنمایـی های لازم از افـرادی که احسـاس می کنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند، حمایت می کنند. برای اطـلاع بیشتر از دفاتر مبارزه با تبعیض در ویب سایت: www.adbsverige.se​ بیشتر بخوانید. 

معیارها در باره ی جنسیت و گرایش های جنسی

همه ی جوامع معیارهای خود را در باره روش زندگی مردم دارند. معیارها به ما می گویند چه کارهایی درست و چه کارهایی نادرست هستند و این که مردم چگونه باید رفتار کنند. این که همه ی انسان ها باید دگرجنس گرا باشند معیاریست بسیار قوی. در بسیاری از جوامع این قاعده ی بسیار قوی نیز وجود دارد که مردان و زنان متفاوتند و باید نقش های متفاوتی نیز داشته باشند.

بیرق جنبش رنگین کمان(بیرق پراید)سنبل جنبش دگرباشان وکسانی که جنسیت خود را تغییر داده و یا طرفداران آزادی جنسیست و نشان از احترام و تسامح میان آنان است.​

عکس: Colourbox

در سویدن همه حـق دارند صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هـرکس بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند. جنسیتی که فرد خود را به آن وابسته می داند هویت جنسی او شمرده می شود. به عبارت دیگر هویت جنسی فرد در این گرو جنسی که فرد دارد مربوط نبوده بلکه به جنسی که خود را به آن وابسته می داند، می باشد. 

(HBTQ) جنبش اجتماعـی دگرباشان، همجـنس گرایان و تغییر جنسیت داده و طرفداران آزادی جنسی است. اصطلاح دگرباشان به کسانی گفتـه می شود که به مردان و یا زنان تمایلی ندارند بلکه اینان همـزمـان خـود را مرد و زن می دانند صـرف نظـر از جنسیت بیولوجیکشان. دگر باشان همچنـین می توانند جنسیت خود را ابراز نکنند. حرف(Q) از کلمهٔ queer به معنـای طرفـداران آزادی جنسیست و به افرادی گفتـه می شود که به تفاوت های جنسیتی در جـامعـه انتقـاد دارند. طرفـداران آزادی جنسـی نوعی از گرایش جنسیست و به عبارت دیگر این افراد تمایلی به مشخص کردن گرایش جنسیتی در چارچوب روش هـای سنتی معمول ندارند. برای اطـلاع بیشـتر به ویب سایت :(HBTQ) اتحـادیـه دگرباشان، همجنـس گرایان، تغییر جنسیت داده و طـرفـداران آزادی جنسـی: www.rfsl.se​ مراجعه کنید.

همه حق دارند از هویت جنسیتی خود که به آن تمایل دارند برخوردار باشند. اما اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مـرد دارنـد ویا تغییر جنسیت داده بد رفتاری شود و یا از روشی مغایر با روشهای رایـج، تمـایـلات جنسیتی خود را نتواند نشان دهد، رفتاری تبعیض آمیز با وی شده است.
  بیرق دگرجنس گرایان
عکس: Colourbox

آزادی انتخاب دین

آزادی دینـی در سـویـدن از ۱۹۵۱ به اینطرف برقـرار بوده است. آزادی دینی به این معنی که شخص حـق دارد هر دینـی را که میخواهـد از آن پیروی کند، انتخاب کند. آزادی دینـی یکی از مهمترین حقوق در قانون اساسی سویدن بشمار میرود. معلومـات راجـع به آزادی دینی در چندین معاهده های بین المللی از قبیل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اطفال ملل متحـد وضـع گردیده است. دولت باید به آزادی دینی احترام قائل بوده، از آن محافظت نموده و در این راستا کار کند.
  • همه انسانها حق دارند دین و مذهب انتخاب کنند، تغییر دهند یا دین خود را ترک کنند.
  • همه حق دارند تا از دین خود عمـلاً پیروی کنند. به این معنـی که بطور مثال حق دارند تا انجمن دینی تأسیس کنند.
  • همه حق نوشتن یا انتشار اخبار و معلومات را دارند.
  • همه حق دارند تا مسایل دینـی را تدریس نمـوده و مراسم دینی را تجلیل کنند.
  • هیچ کس نباید بخاطر عقیده اش مورد تبعیض قرار گیرد.
  • والدین حق دارند تا اطفال خـود را مطابق با مذهب خود مذهبی تربیت کنند.
  • استخدام کننده باید از خـود آزادی نشان دهـد تا کارمندان بتوانند فرایض دینی خود را در محیط کار انجام دهند.

نژاد

مردم که در سویدن زندگی میکنند از نقاط مختلف جهـان آمده اند. نژاد به این معنی که هر شخص در یک یا چندین فرهنگ و گروه نژادی ریشه دارد. تمـام انسانها دارای یک یا چندین سابقـۀ نژادی هستند. رفتار بد بر اساس نژاد تبعیض بوده و نقض حقوق بشر شمرده میشود.

معلولیت و دسترسی


 معلولیت ضعف دید، حرف زدن، شنیـداری، فهم، ضعف حرکت یا تمرکز داشتن میتواند باشد. اجتماع باید در دسترس همه قرار داشته باشد. نباید برای افراد دارای معلولیت بخاطر اشتراک در زندگی اجتماعی کدام مانع وجود داشته باشد. یکی از نمونه های کار برای اجتماع قابل دسترس این است که باید ساختمان های ساخـه شود که افرادایکه در بلند شدن راه زینه ها مشکل دارند بتوانند وارد ساختمان شوند و بدون ممانعت در مکان ها حرکت کنند.

سن و سال

برخـورد بد بر اسـاس اینکه شخص زیاد پیر یا جـوان است تبعیض شمرده میشود. قوانین و قواعد وجود دارد که در بعضی از حالات با بزرگسالان و خوردسالان برخورد متفاوتی باید صورت بگیرد. بطور مثال حد معین سن و سال برای گرفتن جواز درایوری یا نوشیدن الکول معین گردیده است.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

 

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید