بیمۀ اجتماعی

بیمۀ اجتماعی یکی از مهمترین بخش جامعۀ سویـدن است. این بیمه به فامیل و اطفال، اشخاص دارای معلولیت، بزرگسالان مریضان یا به آنهایکه در محل کار جراحت برداشته اند مصونیت میبخشد.

ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن در مورد مستحق بودن شما به بیمۀ اجتماعی تصمیم گیری میکنـد. ادارۀ بیمـه اجتمـاعـی یک نهـاد دولتـی است. ادارۀ بیمه اجتماعی پول را نیز پرداخت میکند. ادارۀ تقاعد سویـدن تقاعـدی و کمک های مالی به بزرگسالان را پرداخت میکند.

اولین بار که برای کمـک مخـارج درخـواست میدهید ادارۀ بیمه اجتماعی سـویـدن ارزیابی میکند که آیا شما مستحـق آن هستید یا خیر. در اینجـا چند نمونۀ از کمک های مخارج را ذکر میکنیم که میتوانید در ادارۀ بیمه اجتماعی به آن درخواست بدهید:

کمک مخارج مسکن

اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید، شما مستحق پرداخت کرایۀ خانـه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعـی هستیـد. به این کمک مخارج مسکن میگویند. اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای کمک مخارج مسکن را دارید. اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل شما دارد. همچنان این امر به کرایۀ خانـه و عایـدات شمـا ارتباط میگیرد. اگر شما در بین سنین ۱۸ الی ۲۸ سال قرار دارید مستحـق کمک مخـارج مسکن هستـید. اگر عایـدات شمـا تغییر کنـد لازم است تا به ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن اطلاع بدهید. در غیر اینصورت شما مجبور هستید پول پرداخت شده را جبران کنید.


عکس: Colourbox

کمک مخارج والدین

کمک های وجـود دارد که شما منحیث پدر یا مـادر یا اگر قـرار است پدر یا مادر شوید مستحق آن هستید. در صورتیکه حامله باشید و کار شما سنگین باشد و نتوانید نوبتی کار کنید، مستحق کمک های دوران حاملگی هستید. 

درصورتیکه طفـل داشته باشید مستحـق مزایای والدینی و مزایای والدینی مؤقتی هستید. با داشتن مزایای والدینـی حـق دارید ۴۸۰ روز درخـانه با طفل خود باشید و پول دریافت کنید. در صورتیکه طفـل شما بیمار باشد و شما به علت بیمـاری وی از کار رخصت باشید حـق دارید پول دریافت کنید. این موضوع الی دوازده سالگی طفل قابل اجرا خواهد بود.

تمام والدین ها مستحـق کمک مخارج اطفـال نیز هستند. این کمک مبلغ ۱۰۵۰ کرونای سویدنی بوده که بصورت ماهوار برای اطفال الی ۱۶ سالگی پرداخت میگردد. اگر بیشتر از یک طفـل دارید برای حمـایت طفـل پـول اضافی فوق العاده فرزند پرداخت خواهدشد. به آن کمـک هزینـه تعـدد فرزنـدان می گویند.

اگر طفـل شـما دارای معلولیت است، شما مستحـق کمـک های مختلفـی هستید. والدین اطفال دارای معلولیت میتوانند برای کمک مخارج مراقبتی درخواست کنند.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید