بیمۀ اجتماعی

بیمۀ اجتماعی مهمترین بخشی از جامعۀ سویدن است. این بیمه به فامیل و اطفال، اشخاص دارای معلولیت، بزرگسالان مریضان یا به آنهایکه در محل کار جراحت برداشته اند مصونیت میبخشد.

ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن در مورد مستحق بودن شما به بیمۀ اجتماعی تصمیم گیری میکند. ادارۀ بیمه اجتماعی یک نهاد دولتی است. ادارۀ بیمه اجتماعی پول را نیز پرداخت میکند. ادارۀ تقاعد سویدن تقاعدی و کمک های مالی به بزرگسالان را پرداخت میکند.

اولین بار که برای کمک مخارج درخواست میدهید ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن ارزیابی میکند که آیا شما مستحق آن هستید یا خیر. در اینجا چند نمونۀ از کمک های مخارج را ذکر میکنیم که میتوانید در ادارۀ بیمه اجتماعی به آن درخواست بدهید:

کمک مخارج مسکن

اگر عایدات شما پایین است و در سویدن راجستر شده اید، شما مستحق پرداخت کرایۀ خانه از طرف ادارۀ بیمه اجتماعی هستید. به این کمک مخارج مسکن میگویند. اگر دارای طفل هستید شما حق درخواست برای کمک مخارج مسکن را دارید. اینکه آیا واجد شرایط هستید یا خیر و اگر باشید چه مقدار پول دریافت خواهید کرد بستگی به تعداد اعضای فامیل شما دارد. همچنان این امر به کرایۀ خانه و عایدات شما ارتباط میگیرد. اگر شما در بین سنین ۱۸ و ۲۸ سال قرار دارید مستحق کمک مخارج مسکن هستید. اگر عایدات شما تغییر کند لازم است تا به ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن اطلاع بدهید. در غیر اینصورت شما مجبور هستید پول پرداخت شده را جبران کنید.


عکس: Colourbox

کمک مخارج والدین

کمک های وجود دارد که شما منحیث پدر یا مادر یا اگر قرار است پدر یا مادر شوید مستحق آن هستید. در صورتیکه حامله باشید و کار شما سنگین باشد و نتوانید نوبتی کار کنید، مستحق کمک های دوران حاملگی هستید.

درصورتیکه طفل داشته باشید مستحق مزایای والدینی و مزایای والدینی مؤقتی هستید. با داشتن مزایای والدینی حق دارید ۴۸۰ روز درخانه با طفل خود باشید و پول دریافت کنید. در صورتیکه طفل شما بیمار باشد و شما به علت بیماری وی از کار رخصت باشید حق دارید پول دریافت کنید. این موضوع الی ۱۲ سالگی طفل قابل اجرا خواهد بود.

تمام والدین ها مستحق کمک مخارج اطفال نیز هستند. این کمک مبلغ ۱۰۵۰ کرونای سویدنی بوده که بصورت ماهوار برای اطفال الی ۱۶ سالگی پرداخت میگردد. اگر بیشتر از یک طفل دارید برای حمایت طفل پول اضافی دریافت میکنید. به این کمک، تکمیل کنندۀ حمایت فامیل میگویند.

اگر طفل شما دارای معلولیت است، شما مستحق کمک های متختلفی هستید. والدین اطفال دارای معلولیت میتوانند برای کمک مخارج مراقبتی درخواست کنند.

اگر مریض شوید یا دارای معلولیت باشید

اگر مریض شوید و نتوانید کار کنید استخدام کنندۀ شما برای ۱۴ روز اول مریضی معاش شما را پرداخت میکند. بعداً از ادارۀ بیمه اجتماعی غرامت دریافت میکنید. به این غرامت مخارج مریضی میگویند.

اگر به علت مریضی قادر نیستید بطور تمام وقت کار کنید یا اگر جراحت یا معلولیت دارید میتوانید از ادارۀ بیمه اجتماعی پول دریافت کنید.

تماس با ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن

اداره بیمه اجتماعی سویدن دارای دفاتر خدماتی است که شما در صورت داشتن سوال میتوانید به این دفاتر مراجعه کنید. بعضی اوقات باید قرار ملاقات بگیرید. همچنان معلومات بیشتر را میتوانید روی اینترنت در سایت ذیل دریافت کنید: www.forsakringskassan.se.

اگر به تصمیم ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن رضایت ندارید میتوانید درخواست استیناف کنید. استیناف باید کتبی باشد و باید در ظرف دو ماه بعد از اخذ تصمیم تسلیم گردد. درخواست استیناف را به محکمۀ اجرایی بنویسید اما درخواست مذکور را اول باید به ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن بفرستید. باید اول به ادارۀ بیمه اجتماعی فرصت تغییر تصمیم داده شود. اگر آنها تصمیم خود را تغییر ندهند مکتوب را به محکمۀ اجرایی ارسال میکنند.

حمایت حفظ و مراقبت

حمایت حفظ و مراقبت را کمک اقتصادی نیز میگویند. اکثراً آنرا حمایت اجتماعی میگویند و شما میتوانید در ادارۀ رفاه اجتماعی برای آن درخواست بدهید. این کمک به کسانی است که هیچ پول ندارند.

شرایط مختلفی در رابطه به حمایت حفظ و مراقبت وجود دارد. اگر میتوانید کار کنید، برای دریافت حمایت حفظ و مراقبت باید در جستجوی کار باشید. همچنان باید در سایر فعالیت های که ادارۀ خدمات اجتماعی بر آن تأکید دارد شرکت کنید.

اگر در فعالیت های که از طرف ادارۀ خدمات اجتماعی ترتیب داده میشوند شرکت نکنید به شما پول داده نمیشود. در صورتیکه در بانک پول داشته یا چیزی با ارزشی مثل موتر داشته باشید معمولاً مستحق دریافت پول از ادارۀ خدمات اجتماعی نخواهید بود.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید