مهاجرت به سویدن

سویدن امروز خانۀ تقریباً ۹.۵ میلیون نفر است. حدود دو میلیون نفر در سه شهر بزرگ سویدن استکهلم، گاتنبرگ و مالمو سکونت دارند: آنهایکه درخارج از کشور متولد شده اند تقریباً ۱۵ فیصد از نفوس سویدن را تشکیل میدهند.

در جریان قرن بیستم بسیاری از مردم به سویدن مهاجرت کردند. سویدن از جنگ جهانی دوم به اینطرف حدود ۱۴۵۰۰۰۰مهاجر و پناهنده پذیرفته است.

در دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، سویدن به نیروی کار ضرورت داشت. مردم از کشور های همسایه بخاطر کار به اینجا آمدند. همچنان بسیاری از آنها از ایتالیا، یونان، یوگوسلاویا و ترکیه آمدند.

در دهۀ ۱۹۸۰، مردم از امریکای جنوبی، ایران، عراق، لبنان، سوریه، ترکیه و اریتریا در سویدن پناهنده شدند. بعد ها، تعدادی از سومالیا و اروپای شرقی نیز آمدند.

یک سیاست (EU) در ۱۹۹۹، شورای اروپا تصمیم گرفت که اتحادیۀ اروپا مشترک پناهندگی و مهاجرت را در پیش بگیرد. که آن را همکاری شنگن می نامند. در سال ۲۰۰۱، سویدن به همکاری شنگن ملحق شد. بدین معنی که تمام افراد که بطور قانونی در ساحۀ شنگن سکونت دارند میتوانند بدون نشان دادن پاسپورت حین عبور از سرحدات بصورت آزادانه سفر کنند. همکاری شنگن به تقاضای پناهندگی افراد زیادی در آغاز قرن ۲۰ انجامید.

در سویدن، قانون اتباع خارجی بر امور مهاجرت نافذ است که قوانین پناهندگی، اجازۀ اقامت و دوباره ملحق شدن فامیل را دربر دارد.

عکس: Colourbox  

در سال ۲۰۱۳، سویدن تقریباً به تعداد ۱۱۶۰۰۰ پناهنده و مهاجر را از ۲۰۰ کشور مختلف پذیرفت. ۱۷ در صد آن سویدنی بودند که دوباره به سویدن برگشتند. تعداد زیادی از سوریه، سومالیا و پولند آمدند.

جدول ذیل نشان دهندۀ آمار از ادارۀ آمار مهاجرت سویدن بر حسب عادی ترین کشور های تابعیت سال ۲۰۱۳ است.  

 

کشور تابعیت​زن​مرد​مجموع​فیصدی مهاجرت
​سویدن​۹۴۳​ ۹۵۴۱ ۱۰​۴۸۴ ۲۰۱۷,۷
​سوریه
۴ ۹۹ ۰
۶ ​۷۵۹​۱۱​ ۷۴۹۱۰,۱​
سومالیا​۵ ۷۵۷​۵ ۲۰۹۱۰ ۹۶۶​۹,​​۵
​پولند​۲ ۱۳۹​۲ ۴۷۲​۴ ۶۱۱​۴,​۰
افغانستان۱ ۶۹۶۲ ۴۶۹۴ ۱۶۵​۳,​۶
​اریتریا۱ ۵۳۹۱ ۷۹۹۳ ۳۳۸۲,۹
​دنمارک۱ ۰۶۲​۱ ۴۳۳۲ ۴۹۵۲​,۲
هندوستان۹۶۲۱ ۴۱۴۲ ۳۷۶۲,۱​
فنلند۱ ۳۳۴۹۷۲۲ ۳۰۶۲​,۰
​عراق۱ ۱۴۶۱ ۱۵۶۲ ۳۰۲۲​,۰
سایر کشورها۲۴ ۸۵۱۲۶ ۲۰۲۵۱ ۰۵۳۴۴​,۱
جمع کل ۵۵ ۴۱۹ ۶۰ ۴۲۶ ۱۱۵ ۸۴۵۱۰۰​

منبع: ادارۀ آمار سویدن

تقاضای پناهندگی

کنوانسیون مهاجرت ملل متحد یک قانون بین المللی راجع به چگونگی برخورد کشورها با مهاجرین است. چنانچه در کنوانسیون تعریف گردیده است، مهاجر کسی است که میترسد که به علت نژاد، ملیت، گرایش جنسی، دین یا عقیدۀ سیاسی مورد آزار قرار گیرد. قانون این است که باید به شخص مهاجر بدون در نظر داشت مملکت که در آن شخص مذکور تقاضای پناهندگی میدهد پناه داده شود.

حتی به آنهایکه بر اساس کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل متحد مهاجر هم نیستند ممکن اجازۀ اقامت داده شود در صورتیکه به محافظت ضرورت داشته باشند. بر اساس قانون اتباع بیگانه دو کتگوری از افراد وجود دارد که از محفاظت نفع خواهند برد:

  • افراد ذینفع از وضعیت محافظت فرعی (بر اساس قوانین مشترک اروپا)
  • سایر افراد که به محافظت ضرورت دارند (نظر به قانون سویدن)

اتحادیۀ اروپا قوانین مشترک دارد که بر چگونگی تعیین اینکه آیا یک شخص شرایط مهاجر بودن را دارد، نظارت میکند. در پروسۀ تقاضای پناهندگی، ممالک باید عوامل مختلف از قبیل سابقۀ یک شخص و وضعیت زندگی وی، چه را میتوان آزار حساب کرد، وضعیت شخص در مملکت خودش وغیره را در نظر بگیرند.

اگر شما قصد دارید در سویدن تقاضای پناهندگی بدهید، باید با ادارۀ مهاجرت سویدن تماس بگیرید. ادارۀ مهاجرت سویدن نهاد دولتی است که درخواست اشخاصی را که میخواهند از سویدن بازدید کنند، در سویدن زندگی کنند، تقاضای پناهندگی بدهند یا تابعیت آنرا حاصل کنند، بررسی میکند.

طبق قوانین دبلین، درخواست پناهندگی شما باید توسط اولین کشور اروپایی که شما به آنجا رسیده اید بررسی گردد. ادارۀ مهاجرت سویدن جهت اطمینان از اینکه سویدن اولین کشور پناهندگی است یا خیر اثر انگشت تمامی پناهجویان را که بالای سن ۱۴ هستند میگیرد.

اجازۀ اقامت برای نسبت فامیلی

بسیاری از مهاجرین بخاطر داشتن فامیل خود در سویدن اجازۀ اقامت میگیرند. اگر میخواهید به سویدن نقل مکان کنید و با عضو نزدیک فامیل خود زندگی کنید باید اجازۀ اقامت داشته باشید. شما میتوانید در صورت داشتن را حاصل کنید. اجازۀ اقامت دایمی (PUT) نسبت فامیلی اجازۀ اقامت دایمی به این معنی که شما میتوانید برای مدت زمان نا محدود در سویدن بمانید.

اگر شما ازدواج کرده اید، شریک زندگی راجستر شده دارید یا (منحیث زوج) با شخصیکه در سویدن زندگی میکند باهم زندگی میکنید حق دارید تا اجازۀ اقامت دریافت کنید.

در صورت قصد ازدواج یا نقل مکان با شخصیکه در سویدن زندگی میکند نیز به شما اجازۀ اقامت داده میشود. اگر شما زیر سن ۱۸ قرار دارید حق دارید تا با والدین خویش ملحق شوید.

برای درخواست اجازۀ اقامت در سویدن، باید با سفارت یا قونسلگری سویدن در کشور خود یا در کشوری که زندگی میکنید تماس بگیرید. کسیکه درخواست اجازۀ اقامت میکند باید خودش درخواست نامه را تسلیم کنید.


عکس: Colourbox

تابعیت سویدن

اگر میخواهید تابعیت سویدن را حاصل کنید، باید به ادارۀ مهاجرت سویدن یک درخواست نامه تسلیم کنید. آنهایکه میخواهند تابعیت سویدن را حاصل کنند باید سن شان ۱۸ یا بلندتر از آن باشد، اجازۀ اقامت دایمی داشته باشند و باید به مدت پنج سال در سویدن زندگی کرده باشند.

اطفال زیر سن ۱۸ میتوانند با والدین خارجی تابعیت سویدن را بدست بیاورند. زمان انتظار برای دریافت جواب درخواست نامۀ تابعیت متفاوت میباشد. برای معلومات جدید ویب سایت ادارۀ مهاجرت را نگاه کنید.

تابعیت اتحادیۀ اروپا

اگر شما تبعۀ سویتزرلند یا یکی از کشور های اتحادیۀ اروپا/منطقۀ بطور (EU) اقتصادی اروپا هستید، میتوانید در محدودۀ اتحادیۀ اروپا آزادانه سفر کنید. امروزه، از ۲۸ کشور عضو اتحادیۀ اروپا ۲۶ آن با قرارداد شنگن موافقت دارند. مفهوم این قرارداد این است که اتباع اتحادیۀ اروپا میتوانند در سرتاسر سرحدات این کشورها بطور آزادانه سفر کنند. اگر شما تبعۀ کشور غیر از اتحادیۀ اروپا، به اصطلاح معروف کشور سوم، هستید، شما نیز میتوانید در بین کشورهای که از قرارداد شنگن پیروی میکنند بطور آزادانه سفر کنید اما حد اکثر برای سه ماه میتوانید سفر کنید.

اجازۀ کار

تصمیم صدور اجازۀ کار را ادارۀ مهاجرت سویدن که به اتباع خارجی حق کار را اعطا میکند بعهده دارد. قاعده اصلی این است که شما باید برای اجازۀ کار درخواست کنید و جواز کار را قبل از اینکه به سویدن سفر میکنید دریافت کنید. اتباع کشورهای اسکاندیناوی، اتحادیۀ اروپا/منطقۀ اقتصادی اروپا، سویس و اعضای فامیل آنها به اجازۀ کار ضرورت ندارند. اشخاصیکه برای پنج سال یا بیشتر از آن در یک کشور دیگر اتحادیۀ اروپا سکونت داشته اند نیز ضرورت به درخواست اجازۀ کار ندارند.

اشخاصیکه شغل آزاد دارند به اجازۀ کار ضرورت ندارند اما باید اجازۀ اقامت داشته باشند.

 

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید