خشونت مرد علیه زن و خشونت با نزدیکان

خشونت با نزدیکان زمانی بوقوع می پیوندد که شخص بخواهد قدرت خود را توسط کنترول کردن، ضرب و شتم یا تهدید نمودن شخصی دیگر اعمال کند.

در سویدن خشونت علیه دیگران ممنوع است. این کار نقض حقوق بشری سایر افراد است و جرم شمرده میشود.

همچنان استفاده از خشونت در خانواده ممنوع است. خشونت خانوادگی شامل تمام انواع خشونت های میشود که در میان طرفین واقع میگردد. طرفین شامل دگرجنس گرا و روابط همجنس گرایی همچنان خواهر یا برادر و سایر اعضای فامیل و رابطۀ خویشاوندی میگردد. به این معنی که لت و کوب طفل ، شوهر، زن یا شریک زندگی ممنوع است. باوجود این خشونت خانوداگی وجود دارد. اکثراً زنان قربانی لت و کوب و بد رفتاری میشوند. خشونت خانوادگی میتواند فزیکی، روانی، مالی، مادی یا جنسی باشد.

قرار دادن اطفال در معرض دید اینکه پدر یا مادر شان مورد خشونت قرار میگیرد یک خشونت روانی است. این معمول است که ارتکاب خشونت توسط شخصی که لت و کوب شده و شخصی که این کار را انجام داده کوچک شمرده شود یا انکار گردد. اما اطفال میبینند، میشنوند و احساس میکنند. همچنان معمول است که طفل را نیز مورد لت و کوب قرار میدهند. فشار دایمی ترس از خشونت میتواند پیامد های صحی، جسمی و روانی ناگواری داشته باشد. خطر بیش از حد مشکل داشتن در مکتب نیز وجود دارد.

خشونت جسمی میتواند لت و کوب، تیله کردن یا کش کردن مو های شخص باشد. خشونت روانی میتواند تهدید، ترساندن یا تحقیر کردن شخص باشد یا وقتی کسی به شخص دیگر حرف های بد بزند. مانع شدن شخص از دیدن دوستانش نیز میتواند خشونت باشد. خشونت مالی وقتی صورت میگیرد که یکی از طرفین در یک رابطه کنترول تمام پول ها را بدست داشته باشد و طرف دیگر پول کافی برای زندگی کردن نداشته باشد. همچنان خشونت میتواند مادی باشد مثلاً وقتی شخصی اشیای شما را خراب کند. خشونت جنسی وقتی صورت میگیرد که شخصی سعی کند بدون رضایت طرف با او رابطۀ جنسی برقرار کند.

خشونت ناموسی

ناموس به صداقت، اخلاق نیک یا داشتن آبرو گفته میشود. ناموس داری یعنی داشتن احترام به شخص و عدم شرمندگی. حرمت فامیل ها و گروه ها با نگهداری و حفظ سنت ها و معیار های فامیل محفوظ نگهداشته میشود. خشونت خانوادگی و خشونت علیه زنان در هر کشور و فرهنگ وجود دارد. خشونت ناموسی خشونت در مقابل کسی است که سنت های فامیل یا گروه از افراد را شکسته باشد.

عکس: ایدا ایدگرن (Ida Edgren)

مهمترین اصل مرتبط به ناموس به جنسیت زنان و دختران و باکره بودن دختر در هنگام ازدواج ارتباط دارد. مثال های از جرایم ناموسی میتواند مانع شدن کس از پوشیدن لباسی که دوست دارد یا کنترول کردن کس بخاطر دوستان که دارد باشد. جرایم ناموسی میتواند شامل مواردی مثل قادر نبودن به تصمیم گیری ازدواج با شخص مورد نظر، تهدید های وخیم خشونت جسمی و در حالات شدید خشونت مرگبار نیز گردد.

در اکثر موارد دختران و زنان جوان قربانی خشونت های ناموسی میگردند اما مرد ها نیز میتوانند قربانی شوند. همجسن گرایان نیز گروه آسیب پذیر اند. خشونت ناموسی بیشتر در جوامع جمع گرا یا جوامع که مرد ها نسبت به زنان قدرت زیاد دارند رایج است. مرد و زن هر دو میتوانند علیه شخصی که معیار ها و سنت های فامیل را شکستانده مرتکب خشونت گردند. تصمیم اعمال خشونت مشترکاً گرفته میشود.

سویدن از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر پیروی میکند. این حقوق راجع به تمام اشخاصیکه بالای سن ۱۸ قرار دارند و قادر به تصمیم گیری در رابطه به زندگی و آیندۀ خود هستند میباشد. به این معنی که همه حق دارند تا در رابطه به بدن، جنسیت و انتخاب شریک زندگی خود تصمیم بگیرند.

قانون چه میگوید

هر کسی که در رابطه به اقارب خود از خشونت کار میگیرد و خشونت توسط مرد بالای زن اعمال شده باشد، بطور چشمگیر صداقت زن را نقض نموده است. شخصیکه در رابطه به سایر نسبت های نزدیک مرتکب خشونت گردیده میتواند به نقض شدید صداقت نزدیکان محکوم گردد. همچنان شخصیکه نسبت به نزدیکان خود مرتکب خشونت شده ممکن است به تهدید و تجاوز محکوم شود.

کمک در دسترس است

ادارۀ خدمات اجتماعی مسئولیت فراهم نمودن کمک و همکاری برای اطفال، زنان ومردان که با خشونت خانوادگی روبرو هستند را بعهده دارد. شهرداری نیز مسئولیت دارد که برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و اطفال آنها بطور مثال از طریق پناه گاه ها در مقابل خشونت های بیشتر محافظت فراهم کند.

در بسیاری از شهر ها برای زنان و اطفال مراکز بحران وجود دارد که به قربانی های خشونت کمک میکنند. همچنان مراکز بحران مخصوص وجود دارد که مردان را در عدم اعمال خشونت کمک میکنند. اگر شما مرد هستید و مورد خشونت قرار گرفته اید به شما نیز کمک و محافظت فراهم میگردد.

اگر شما زن هستید و مورد تهدید و خشونت قرار گرفته اید، میتوانید به خط کمکی خشونت علیه زنان زنگ بزنید، Kvinnofridslinjen همیشه باز اند. تماس تلیفونی به این خط رایگان است. هنگام تماس تلیفونی لازم نیست خود را معرفی کنید. معلومات به زبان های مختلف در ویب سایت www.kvinnofridslinjen.se. شمارۀ تلیفون: ۰۲۰۵۰۵۰۵۰

همچنان زنان میتوانند به Terrafem تلیفون کنند. کارمندان Terrafem به ۵۰ زبان دنیا صحبت میکنند. شما میتوانید در روز های هفته از ۸ الی ۱۷ به آنها زنگ بزنید. تماس تلیفونی به این مرکز رایگان است. همچنان میتوانید اسم و شمارۀ تلیفون خود را بگذارید و Terrafem دوباره به شما زنگ خواهد زد. شمارۀ تلیفون: ۰۲۰۵۲۱۰۱۰

مرکز بحران برای زنان، سازمانی است که به زنان و اطفال که در روابط نزدیک خود قربانی خشونت گردیده اند کمک و محافظت فراهم میکند. بسیاری از مراکز بحران زنان به کمک مؤسسه ها و دواطلبان اداره میشوند. در سرتاسر سویدن مراکز بحران زنان و حتی مراکز بحران دختران وجود دارد. میتوانید در مورد موجودیت مراکز در ویب سایت www.unizon.se بیشتر بخوانید.

فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی

دولت سویدن میگوید که فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی خشونت علیه زنان است. بنابراین قانون وضع گردیده که شخصیکه مورد فاحشگی و تجارت انسان برای مقاصد جنسی قرار میگیرد محکوم نمیگردد. بلکه آنانیکه رابطۀ جنسی را خریداری نموده یا دیگران را مجبور به فروش رابطۀ جنسی می نمایند مرتکب جرم شده و جزا داده میشوند.

ختنۀ زنان

در بسیاری از کشور ها دختران ختنه میشوند. ختنۀ زنان به این معنی که قسمت های کوچک از آلت تناسلی زنان بریده میشود. همچنان به این مفهوم که تمام قسمت ها بریده شوند و بعداً این قسمت ها بهم دوخته شوند.

خطرات صحی

زنان و دختران مشکلات زیادی را بعد از ختنه شدن متحمل شوند. بسیاری در هنگام ادرار کردن مشکل دارند زیرا در اثر ختنه شدن مجرای ادرار آسیب میبیند. بسیاری از زنان تا آخر زندگی در آلت تناسلی خود درد احساس میکنند و تأثیر منفی روی رابطۀ جنسی آنها میگذارد. ممکن آنها به مشکلات جدی در دوران قاعدگی و عفونت دچار شوند. همچنان در هنگام حاملگی و بدنیا آوردن طفل دچار مشکل خواهند شد.

مبارزه علیه ختنۀ زنان در سویدن

ختنۀ زنان در سویدن ممنوع است. طبق قانون، ختنۀ زنان حتی اگر به رضایت آنها باشد نباید صورت بگیرد. کسیکه ختنۀ زنان را انجام بدهد ممکن است به حبس محکوم شود. حتی اگر ختنه در کشور دیگری صورت گرفته باشد شخص انجام دهندۀ ختنه در سویدن محکوم میگردد. همچنان بطور مثال دوختن رحم زنان بعد از ولادت خلاف قانون است.

تمام افرادیکه با اطفال و نوجوانان در سویدن فعالیت دارند در صورتیکه فکر میکنند دختری ختنه شده یا ختنه خواهد شد باید به ادارۀ خدمات اجتماعی راپور بدهند.

در سویدن، انجمن های متعددی از قبیل انجمن ملی توقف ختنۀ زنان (RISK) و انجمن آموزش مسایل جنسی (RFSU) وجود دارد که علیه ختنۀ زنان فعالیت دارند. هر دو انجمن به زبان های مختلف راجع به ختنۀ زنان معلومات فراهم میکنند.

مراقبت و کمک برای زنان که ختنه شده اند

اگر شما سوالی دارید یا به مراقبت و کمک ضرورت دارید میتوانید با نرس مکتب خویش، مرکز مشاورۀ جوانان، کلینیک نسائی ولادی یا شفاخانۀ زنان تماس بگیرید. بسیاری از زنان که کمک دریافت کرده اند بعد از تداوی به وضعیت عادی برگشته اند.

 

< به صفحه قبلی

به فصل بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید