مراقبت اطفال و نوجوانان

والدین و سرپرستان در مقابل اطفال مسئولیت دارند، اما کمک از سوی اجتماع نیز برای آنها وجود دارد. تمام اطفال و نوجوانان در سویدن مستحق مراقبت صحی میباشند. دولت، مناطق و شهرداری ها امکانات متفاوتی را در اختیار والدین قرار میدهد تا بتوانند از اطفال و نوجوانان شان مراقبت نمایند.

بسیاری از والدین در سویدن در هنگام رشد و نموی اطفال با ادارۀ خدمات صحی اطفال ارتباط نزدیک دارند. بطور مثال داکتر ها، نرس ها و قابله ها تعلیم دیده زیادی در این مراکز وجود دارد. ادارۀ خدمات صحی اطفال، طفل شما را میبیند که آیا صحت و رشد و نموی او به گونه نورمال پیش میرود یا خیر. همچنان میتوانید در بارۀ نگهداری اطفال خود به بهترین طریقه آن مشاوره های صحی دریافت کنید.

کلینیک های نسایی و ولادی و زایمان (MVC)

کلینیک های نسایی و ولادی و زایمان (MVC) برای خانم های حامله است. شما در تمام دوران حاملگی برای معاینه صحت خود و طفل خود به این کلینیک ها میروید.

مراجعه به کلینیک زایمان رایگان میباشد.

کلینیک زایمان همچنان ملاقات های را ترتیب میدهد که میتوانید در آنجا درمورد حاملگی ، تولد طفل و شیوه دادن شیر به طفل تان معلومات دریافت کنید. این برای پدران اطفال معمول است که در جریان این وعده های ملاقاتی مادران حامله را همراهی کنند. همچنان در سویدن این برای مردان معمول که در جریان تولد طفل حضور داشته باشند.

طفل نوزاد
عکس: Maria Nobel

مراکز صحی اطفال

مراکز صحی اطفال (BVC) به والدین کمک نموده و حالت صحی اطفال را معاینه میکنند. در این مراکز، شما میتوانید در مورد رشد طفل تان ، شیوه شیردادن ، غذا دادن و برخی بیماری ها راهنمایی دریافت نمایید. وقتی پس از زایمان طفل به خانه آمدید شما خودتان میتوانید به این مراکز در تماس شوید و وقت ملاقات دریافت نمایید. برخی از این ملاقات ها بعضاً در خانه ها انجام میشود. نرس معلومات بیشتر را در اختیار شما قرار خواهد داد و صحت طفل را معاینه میکند. طفل از سوی داکتر نیز معاینه میشود. اولین وعده ملاقات با داکتر در این مراکز زمانی صورت میگیرد که طفل حداقل شش الی هشت هفته باشد، این معاینه تا زمانیکه طفل شامل مکتب میشود چندین مرتبه در یک سال صورت خواهد گرفت.

این مراکز به تمامی والدین پیشنهاد میکند تا اطفال شان را واکسین نمایند. در سویدن، برای نه گونه امراض مختلف دوره های واکسینی وجود دارد که این امراض شامل: پولیو، سیاه سرفه، دیفتری، تیتانوس، سرخکان، گوش دردی و سرخکانچه است. این واکسین ها به منظور مراقبت اطفال در برابر امراض و نیز جلوگیری از گسترش امراض میباشد. والدین اطفال تنها کسانی اند که این تصمیم را اخذ مینمایند که آیا اطفال شان واکسین شود یا نه.

خدمات صحی در مکاتب

وقتی اطفال وارد مکتب میشوند، آنها بخاطر مراقبت های وقایوی به بخش خدمات صحی مکتب میروند.

این خدمات در دسترس تمامی شاگردان که در کودکستان، مکاتب اجباری و مکتب متوسط و لیسه شامل میشوند قرار دارد.

شاگردان در جریان مکاتب اجباری سه مرتبه و یک مرتبه در جریان دوره متوسطه و لیسه تحت این مراقبت های صحی قرار میگیرند. این ملاقات های صحی شامل گفتگو ها راجع به صحت، کنترول قد، وزن، قوۀ دید وپشت شاگردان میباشد. در مکاتب، همچنان کارکنان وجود دارد که راستای ترویج خدمات صحی با شاگردان کار میکنند. آنها ممکن مشاورین، نرس های مکتب، استادان مخصوص یا هم معلمین باشند.

والدین شدن در یک کشور جدید

آمدن به یک کشور جدید همواره برای بزرگسالان و اطفال تغییرات بزرگی است. بعضاً اطفال نسبت به بزرگسالان زودتر به محیط آشنا میشوند. سپس بزرگسالان بخاطر تماس گرفتن با جامعه به اطفال وابسته میشوند. این کار سبب تغییر نقش درفامیل میشود.

لذا برای والدین ضروری است که درمورد اجتماع که جدیداً وارد آن شده اند آشنایی حاصل نمایند. این امر باعث خواهد شد تا والدین بر مبنای این بنیاد ها مستحکم و پر اطمینان شده و برای اطفال شان محیط مصون ایجاد نمایند. اگر تمامی اعضای فامیل با ارزش ها و نورم های جدید اجتماعی آشنایی پیدا کنند و تفاوت ها و مشابهت های آنرا با هویت و فرهنگ خود بدانند در اینصورت اطفال خواهند توانست تااز زندگی با ثباتی برخودار شوند. در سنین نوجوانی، بسیاری از نوجوانان برای جدا شدن از والدین آماده میشوند. آنها دوست دارند از خود مراقبت نمایند وبرای جوان شدن آماده شوند. والدین مسئولیت دارند تا نوجوان هایشان را برای گذر از دوره نوجوانی حمایت نمایند. حفظ تعادل در تعیین حد برای اطفال حائز اهمیت است. در عین حال، طفل باید توانایی آن را داشته باشد تا در یک کشور جدید را رشد کند.

عکس: جیسپر سیونسن (Jesper Svensson)

محبت و داشتن روابط

دیدگاه نسبت به محبت و داشتن روابط میتواند در فرهنگ های مختلف و جوامع مختلف متفاوت باشد. این به اهلیت شما مربوط است که میخواهید چگونه شخص باشید. برای بسیاری از افراد در سویدن، داشتن طفل و زندگی با کسی دیگر بدون ازدواج یک امر معمولی میباشد. همچنان محبت، داشتن روابط و مسایل جنسی جوانان برای همه قابل قبول است. بسیاری از والدین در سویدن قبول دارند که نوجوان های شان در عین که بزرگ میشوند دوست دختر و یا دوست پسر داشته باشند.

منع خشونت علیه اطفال

در قانون سویدن، بخشی وجود دارد که بنام قانون والدین یاد میشود. طبق این قانون، اطفال باید از نگاه صحی، امنیت و تربیت سالم درست نگهداری شوند. یک بخش از این قانون بنام قانون ضد خشونت های فزیکی یا بدنی (anti-agalagen) میباشد. و این قانون از سال ۱۹۷۹ میلادی بدینسو در سویدن قابل اجرا میباشد. ای گا (Aga) یک کلمه قدیمی در زبان سویدنی است و به این معنی که اطفال را صرفاً بخاطراهداف تعلیمی باید زد. قانون ضد خشونت فزیکی بیان میدارد که استفاده از هرنوع خشونت فزیکی و روانی در تربیت اطفال ممنوع است. خشونت های فزیکی به معنی تمام انواع خشونت در برابر بدن است. همچنان خشونت فزیکی شامل آهسته تیله کردن ، کشیدن موی سر و خفه کردن میگردد.

به هر حال شما یقیناً میتوانید طفل را از چیزی خطرناک مثل بخاری داغ، کلکین باز یا هر چیز دیگری که میتواند به طفل صدمه وارد کند دور کش کنید.

خشونت روانی شامل هر نوع تهدید، ترساندن، فشار آوردن یا قفل کردن طفل در اتاق است. خشونت روانی به اندازۀ خشونت فزیکی میتواند به عزت نفس طفل و رشد و نموی وی صدمه بزند.

عکس: Colourbox

دیده گاه نسبت به تربیت اطفال در سویدن

برای بسیاری از والدین، دوست داشتن اطفال شان با اهمیت تر از همه چیز است. تمام اطفال به والدین و بزرگسالان نیاز دارند. بزرگسالان باید آنها را راهنمایی و تشویق نموده و دوست داشته باشند. همچنان بزرگسالان باید برای آنها برخی محدویت های را ایجاد نمایند. چگونگی پرورش طفل میتواند نقش مهمی در خود باوری و خود کفایی طفل داشته باشد. اطفال که تربیت سالم دیده باشند میتوانند به سادگی از عهدۀ دوران مکتب و دوران بزرگی برآیند.

در سویدن، دیدگاه نسبت به تربیت اطفال در صد سال اخیر تغییرات چشمگیری نموده است. در آغاز قرن بیستم، بسیاری از والدین بسیار قید گیر بودند و اینکه اطفال از امر والدین سر پیچی نکنند یک امر مهم بود. خشونت های فزیکی، بطور مثال، بسیاری از مردم خشونت جسمی، مثلاً تنبیه بدنی را یک امر طبیعی بخش از سرپرستی خود می دیدند.

در بین سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی، مردم شیوه های سرپرستی سختگیرانه و خشن را مورد سوال قرار دادند. بسیاری از مردم دیده گاه شان را در مورد تربیت اطفال تغییر دادند. آنها بیشتر در مورد پرورش احترام آمیز اطفال صحبت مینمودند. اما هنوز هم معمول بود که اطفال به شکل جزا مورد لت و کوب قرار بگیرند.

در سال ۱۹۷۰ میلادی، دیدگاه بسیار دموکراتیک درمورد تربیت اطفال ایجاد شد. هدف از این دیگاه آن بود تا اطفال خود بیاموزند و در مورد خودشان فکر نمایند، مسئولیت پذیر شوند و در مورد خودشان مستقلانه تصمیم اتخاذ نمایند.

عکس: Colourbox

خدمات اجتماعی

یکی از وظایف مهم خدمات اجتماعی تضمین پرورش مصون اطفال و نوجوانان است. اگر شما با مشکلات فامیلی دچار هستید، میتوانید برای دریافت کمک با مراکز خدمات صحی و یا مراکز مشاوره فامیلی در شهرداری های تان تماس بگیرید. اگر اطفال شما به مکتب میروند، برای دریافت کمک میتوانید با تیم صحی اطفال در مکتب صحبت نمایید. در مراکز خدمات اجتماعی میتوانید کمک های متعددی را دریافت نماید، بطور مثال دوره های آموزش سرپرستی طفل، گفتگو ها، شخص ارتباطی برای نوجوانان و فامیل ارتباطی برای اطفال.

اگر مسئولین در مکتب و یا خدمات صحی دریابند که طفل مورد آزار روانی و فزیکی قرار گرفته در این صورت باید موضوع را به مراکز خدمات اجتماعی گزارش بدهند. این را مسئولیت گزارش دهی میگویند. تمام افرادیکه با اطفال و نوجوانان کار میکنند مسئولیت گزارش دهی را بعهده دارند.

مراکز خدمات اجتماعی چی کار میتوانند انجام دهد؟

طبق قانون، در صورتیکه مراکز خدمات اجتماعی گزارش مبنی بر مورد تهدید قرار گرفتن طفل دریافت کنند باید موضوع را بررسی و پیگیری کند. در صورتیکه طفل مورد خشونت قرار گرفته باشد تمام مقامات و نهاد های عامه باید موضوع را گزارش دهند. تمام مردم مسئولیت چنین گزارش دهی را ندارند. اما در صورتیکه میبینید طفل مورد خشونت قرار گرفته خوب است که آنرا گزراش بدهید. اگر شما بطور شخصی و فردی گزارش دهید در اینصورت هویت شما ناشناخته باقی خواهد ماند. به این معنی که لازم نیست اسم تان را ذکر نمایید. مراکز خدمات اجتماعی باید همواره سعی کنند تا مشکلات را همراه با خانواده حل کند. طفل باید در درجۀ اول با والدین خود زندگی نماید. جدا کردن طفل از والدین برای مراکز خدمات اجتماعی یک امر غیرعادی است.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

برگشت به فهرست انتخاب

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید