مراقبت و سلامتی

​سیستم مراقبت های صحی در سویدن طوری ساخته شده که همه بتوانند در صورت ضرورت مراقبت صحی دریافت کنند. هر کسی که در سویدن زنده گی می کند از حق مراقبت های صحی بر خوردار است – حتا برای شما که پناهجو هستید.

مراقبت های صحی عامه مراقبت است که همه مردم می توانند از آن استفاده کنند و یا برایش حق دارند. ولایات، ولسوالی ها و یا مناطق مختلف مصارف مراقبت های صحی عامه را بدوش دارند. ولسوالی ها برای افراد مسن، افراد معلول و کسانی که برای مدت طولانی مریض بوده اند کمک فراهم می کند.

حفاظت مصارف بالا

یک حفاظت مصارف بالا، برای محافظت در برابر مصارف بالای مراقبت های صحی و ادویه جات می باشد.

حفاظت مصارف بالا برای مراقبت های صحی به این معنی است که شما منحیث یک مریض در جریان تمام سال فقط نه صد کرون ضرورت دارید که تادیه کنید. زمانیکه این مبلغ را تادیه کردید، مراقبت های صحی برای شما رایگان می شود. شما یک کارت رایگان دریافت خواهید کرد. کارت رایگان برای دوازده ماه، از اولین تاریخ بازدید شما اعتبار دارد.

حفاظت مصارف بالا برای ادویه جات به این معنی است که یک شخص در طول یک سال فقط ضرورت به تادیه هجده صد کرون برای ادویه جات با نسخه خود دارد. زمانیکه شما مبلغ هجده صد کرون را تادیه کردید، بقیه ادویه جات با نسخه خود را در جریان سال رایگان دریافت خواهید کرد. شما می توانید وقت اش را از همان روزیکه اولین ادویه را خریدید حساب کنید.

​وبسایت ها حاوی معلومات، مشوره و حمایت

​مراقبت در اوضاع اضطراری

SOS Alarm

شماره عاجل 112 - فلم

‏خدمات مراقبت درسویدن اگر شما یک پناهجو، پنهان و یا فاقد مدرک هستید

1177 معلومات صحی - New in Sweden

Socialstyrelsen - مراقبت صحی و اجتماعی

برای پناهجویان بایست یک جلسه گفتگو در مورد مسائل صحی و یک معاینه صحی به منظورارائه هرچه بهتر خدمات صحی در صورت ضرورت, عرضه گردد. در حین گفتگو ی صحی اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی خدمات صحی در سویدن پیشکش می گردد

معاینات صحی

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید