Oskrivna regler (قوانین نانوشته)

​قوانین نانوشته را می توان توسط رمزهای رفتار اجتماعی و یا چه چیزها در اجتماع قابل قبول است توضیح داد. به این معنی که از شما چگونه انتظار می رود که با افراد دیگر رفتار کنید. یک قانون نانوشته، قانونی است که در کتاب قانون تحریر نگردیده اما انتظار می رود که مردم آنها را پیروی کنند. کسیکه این قوانین را پیروی نمی کنند، وی را می توان "غیر نورمال" پنداشت، زیرا وی قاعده اجتماعی را شکستانده است. چند مثال در مورد قوانین نانوشته: یک شخص زمانیکه مورد خطاب کسی قرار می گیرد باید جوابش را بدهد، جواب سلام یک نفر را دادن و یا رفتار مؤدبانه در مقابل دیگران.
این کتاب را بخوانید: رمزهای سویدنی - Den Svenska Koden av Silvia Nilsson Puccio, Uli Bruno & Maria Bengts: www.knowware.se

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید