Socialbidrag (کمک مالی اجتماعی)

​حالا کلمه کمک های مالی اعاشه و اباطه بجای این استفاده می شود. کمک های مالی اعاشه و اباطه، متشکل از بخشی از قاعده سرتاسری کشور، و بخشی از مصارف معقول خارج از قاعده سرتاسری کشور می باشد. در قاعده سرتاسری کشور، تمام مصارف برای همه برابر است، که این مثلأ، شامل مصارف برای مواد غذایی، پوشاک و نظافت می باشد. کمک های مالی اعاشه و اباطه به عنوان آخرین شبکه حفاظتی برای کسانیکه دارای مشکلات مؤقتی مالی هستند عمل می کند. کمک مالی اعاشه و اباطه، پولی است برای شما که به اندازه کافی پول نداشته و توان دادن (غذا و کرایه خانه) را ندارید. شما باید همیشه جهت اخذ کمک مالی درخواستی بدهید. این از قبل تصمیم گرفته شده که همراه چقدر پول یک شخص می تواند خود را اعاشه و اباطه کند. اگر شما تقاضای کمک مالی اعاشه و اباطه را می دهید، دفتر خدمات اجتماعی به ضروریات اولیه شما توجه می کند. همه مردم در درجه اول مسئولیت زنده گی شخصی خود را خودشان دارند. این به این معناست که یک شخص باید تلاش کند تا خودش از توان اعاشه و اباطه و غیره معیشیت خویش بر آید، قبل از اینکه حق کمک مالی را داشته باشد. شما در صورتیکه در بانک پول داشته باشید، و یا دارایی های دیگری از قبیل (موتر، خانه، قایق و غیره) داشته باشید، احتمالأ حق اخذ کمک های مالی را ندارید. در درجه اول باید یک شخص تقاضای مزاید و غرامت های دیگری را مانند: کمک مالی مسکن و حقوق والدین که دریافت کرده می تواند بکند. شما درخواست کمک مالی را در دفتر خدمات اجتماعی واقع ولسوالی خودتان می دهید (معلومات بیشتر را در صفحه انترنتی ولسوالی خود پیدا کنید). دفتر خدمات اجتماعی نیاز به تمام اطلاعات از تمام امور مالی از قبیل: عایدات، دارایی ها و مخارج که برای درخواست کمک مالی مهم است دارد.
در اینجا بیشتر بخوانید:
www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/forsorjningsstod,
www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand/utlandskamedborgare

به صفحه واژه های مهم بروید

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید