فلم ها

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ذریعۀ تماشای فلم، شما واژه ها و عبارات عام را فرا خواهید گرفت. هرگاه خواسته باشید میتوانید فلم را مکث دهید و یاهم دوباره از سر کنید. اگر به چوکات پایین در قسمت راست به زیرنویس کلک کنید، شما می توانید فلم را به گونه زیرنویس ببینید.

​آموزش زبان سویدنی

فلم ها در مورد سویدن

آغاز تمرین زبان سویدنی

الفبا / معرفی خودتان

شمارش اعداد را بیآموزید

ساعت

خانه پری فورمه / تماس (تیلفونی) اضطراری

​ادامه تمرین زبان سویدنی​

روز های هفته / فارمسی

بدن، جسم / مرکز صحی

​خریداری

خانواده / پخت و پز

رنگ ها / منزل/ آپارتمان

زبان سویدنی را یکجا با دیگران تمرین کنید​

هدایات / کتابخانه

در قهوه خانه

لغت نامه ها و ترجمه

یک (En)/یک (Ett) / فعل​​

​​​​

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید