لغت نامه ها و ترجمه

​​​​​​​​​در اینجا شما میتوانید (آپ app) ها و ویب سایت های مختلف را برای ترجمه کردن کلمه و متن یافت نمائید.

لغت نامه ها برای مقاصد مختلف

 لغت نامه ادارۀ امور مهاجرت

لغت نامه حاوی لغاتی که در ساحۀ کار ادارۀ امور مهاجرت بکار میرود.

لغت نامۀ ادارۀ کاریابی

لغت نامه حاوی لغاتی که در ساحۀ فعالیت ادارۀ کاریابی بکار میرود.

تمرین از طریق تماشای فلم​

ذریعۀ تماشای فلم، شما واژه ها و عبارات عام را فرا خواهید گرفت. هرگاه خواسته باشید میتوانید فلم را مکث دهید و یاهم دوباره از سر کنید. اگر به چوکات پایین در قسمت راست به زیرنویس کلک کنید، شما می توانید فلم را به گونه زیرنویس ببینید. 

یک (En)/یک (Ett) / فعل​

واژه های مهم

لغت نامه ها

​​لغات سویدنی

در اینجا شما میتوانید کلمات مترادف و همچنان توضیحات در بارۀ کلمات سویدنی را به زبان سویدنی دریافت کنید.

لغت نامۀ اصطلاحات حقوقی

Synony​mord.se

SAOL.se

وبسایت informationsverige.se پورتال عمومی اداره کاونتی در باره معلومات اجتماعی برای تازه واردان است
© حق چاپ 2016 اداره هیئت کاونتی Västra Götaland

در وبسایت informationsverige.se با استفاده از کوکی ما به شما یک تجربه بهتر میدهیم. در گشت و گذار کوکی را بپذیرید.

در باره کوکی بیشتر مطالعه کنید