‏زمان (مهلت) پناهندگی

دراینجا چگونگی فرایند تقاضای پناهندگی درسوئد را برای کودک بی سرپرست وارد شده مشاهده میکنید. روی چهارگوش ها کلیک کرده و مراحل مختلف آن را مطالعه کنید.

درخواست پناهندگی میکند

اگر شما بدون پدریا مادرتان به سوئد آمده که درخواست پناهندگی کنید و زیر ۱۸ سال دارید، کودک بی سرپرست وارد شده نامیده میشوید. درخواست پناهندگیتان را باید به اداره امورمهاجرین تحویل دهید. چونکه شما صغیل هستید و زیر۱۸ سال دارید به همراه و کمک شخصی بنام «قیم» درخواست خود را تحویل میدهید. یک قیم شخصی است که به منافع کودک یا نوجوان درزمانی که پدرو یا مادرش حاضر نباشند، رسیدگی میکند. میتواند یک مرد یا یک زن باشد. او باید به نیازهای شما رسیدگی کرده و بعنوان یک سرپرست یا حامی شما کارمیکند.

اداره مهاجرین یک وکیل رسمی برایتان درنظرمیگیرد. شخصی است که درمورد پرونده پناهندگی به شما کمک میکند. یک وکیل رسمی شخصی است که به قوانین سوئد وارد است. در سایت اداره مهاجرین میتوان درمورد آنچه که به کودکان ونوجوانان وارد شده مربوط میشود مطالعه کرد. ویا اینکه در بروشوراداره مهاجرین درمورد کودکان ونوجوانان وارد شده بیشتر مطالعه کنید. درسایت های اداره مهاجرین میتوانید دلائل پناهندگی را هم مطالعه نمایید.

 اداره مهاجرین درمرحله اول پیگیری کرده که آیا کشور دیگری باید به پرونده پناهندگی شما رسیدگی کند، که بنام پرونده دابلین نامیده میشود.

مسکن درمدت زمان نخست

هنگامیکه بعنوان کودک یا نوجوان بی سرپرست وارد سوئد میشوید، اداره امورمهاجرت شما را دریک کمون ورودی جای میدهد.در سراسرسوئد کمونهای ورودی وجود دارند. هدف این است که شما درمحل ورودی موقتا زندگی کرده تا درکمونی که برای شما جای پذیرش تعیین شده وشما را بپذیرد (کمون تعیین شده).

جا و محل سکونت دریک کمون

شمار زیادی ‏از کمون ها در سوئد با اداره امور مهاجرت توافق کرده اند که کودکان بدون همراه را بپذیرند. ‏استانداریها مسئول معرفی کودکان بدون همراه پناهجو به یک کمون می باشد. به کمون ها در هر سال چند درصد سهمیه اختصاص داده میشود به ‌این معنی که یک کمون محاسبه کند که برای چند کودک بدون همراه پناهجو در طی سال برنامه ریزی کند.

مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی

هنگامیکه مشخص شد که سوئد به درخواست پناهندگی شما رسیدگی میکند، به جلسه ای بنام بررسی پناهندگی احضار میشوید. شما یک مسئول ویژه کودکان و نوجوانان را به همراه قیم خود ووکیلتان ملاقات کرده و درآنجا درباره خودتان و زندگیتان قبل ازورود به سوئد واحتیاج به نوع پناه خود را تعریف میکنید. آنچه را که شما میگویید، یک شخص که درجلسه حاضراست یادداشت میکند.

هنگام تصمیم گیری در مورد پرونده پناهندگی شما، آنچه را که در جلسه بررسی پناهندگی تعریف کرده اید مقایسه میکنند با اطلاعاتی که اداره امورمهاجرین درمورد وضعیت کشورتان در دست دارد. دراین مورد میتوانید دربروشوراداره امورمهاجرت درمورد مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان بی سرپرست ویا درسایت اداره امور مهاجرت اطلاعات بیشتری کسب کنید.

اگرچنانچه حق ماندن درسوئد را داشته باشید، این اداره مهاجرت است که تصمیم میگیرد. دلائل گوناگونی برای اینکه شما پناهندگی دریافت کرده و درسوئد بمانید، وجود دارد.

موارد دوبلینی

مقرراتی مبنی براینکه چه کشوری مسئول یک درخواستنامه پناهندگی است دراروپا وجود دارد. برطبق این مقررات فقط یک کشور میتواند به این درخواست رسیدگی کند. این دستورات بنام احکام دوبلینی نام دارد وحکم قانون را دارد. اگر قبل از ورود به سوئد درکشوردیگردوبلینی بوده اید، شما را مجبوربه بازگشت به آن کشورمیکنند. دراین مورد میتوانید دربروشوراداره امورمهاجرت درمورد مقررات مربوط به کودکان و نوجوانان بی سرپرست ویا درسایت اداره امور مهاجرت اطلاعات بیشتری کسب کنید.

انتقال به اولین کشور پناهندگی

اداره امورمهاجرت شما و قیمتان را درجلسه ای احضار کرده ودرآنجا به شما اطلاع میدهند که باید به کشوری بروید که درخواست پناهندگی تان را درآنجا رسیدگی میکنند. همچنین ازچگونگی سفر به آنجا مطلع میشوید. دراین سفرکارکنان اداره مهجرت شما را همراهی میکنند. اشخاصی که دراداره های دولتی آن کشورکارمیکنند ازشما استقبال میکنند.

اجازه اقامت درسوئد میگیرد

اگرجواب مثبت به درخواست خودبگیرید اجازه اقامت گرفته ودرسوئد میمانید. سپس به همراه قیم خود وه اداره مالیات رفته و خودرا در ثبت احوال نامنویسی میکنید، به شما یک شماره شناسائی سوئدی میدهند.اطلاعات بیشتری دراینباره درصفحات سایت اداره امور مهاجرین می یابید. درمورد مقررات مربوط به کودکان و نوجوانانی که جای در خانه های نگهداری و مراقبت، خانه های جوانان ویا خانه برای درمان و زندگی (اچ وی بی) در سایت اداره کل بهداری و خدمات اجتماعی اطلاعات بیشتری کسب کنید. اگر چنانچه از وضعیت خود ناراضی هستید میتوانید دراینجا اطلاعاتی بیابید.

در کنوانسیون کودکان درمورد حقوق کودکان ونوجوانان بیشتربخوانید. اگر نیاز به صحبت با کسی دارید سازمان (بریس) هست که این حروف مخفف حقوق کودکان درجامعه است.

بازگشت به کشورخود

اگرچنانچه به درخواست خود جواب منفی دریافت کرده اید ونمی خواهید یا اینکه نمیتوانید روی آن تصمیم اعتراض کنید و یا اینکه نمیشود بیشترازاین اعتراض کرد باید به کشورخود ویا کشوری که شما را میپذیرد بازگردید. شما وقیمتان با اداره مهاجرت درمورد تصمیم به اینکه چه بکنید جلسه ای خواهید داشت. چه کسی ازشما استقبال میکند وسفرچگونه انجام خواهد شد. کارکنی از اداره مهاجرت درسفربه کشوری که میروید شما را همراهی خواهد کرد. درطول مدتی که درانتظارسفربه کشورتان هستید، حق رفتن به مدرسه واستفاده از درمان و بهداشت را دارید. دراین باره در سایت اداره امورمهاجرت و یا بروشوراداره امورمهاجرت بیشتر بخوانید

درخواست تجدید نظر

اگر به درخواست پناهندگیتان جواب رد داده شده و شما فکر میکنید که اداره مهاجرت تصمیم اشتباهی کرفته است، با کمک قیمتان میتوانید اعتراض کنید. چگونگی اعتراض کردن را درسایت دادگاه های سوئد و سایت اداره امورمهاجرت بیشتربخوانید.

 
 
وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید