امداد انفرادی

امداد انفرادی یک سازمان کمک رسانی سوئدیست که فقر و محرومیت ها را آشکار کرده و با آن ها مبارزه می کند. امداد انفرادی دسترسی زنان، مردان، دختران و پسران را به امکانات موجود در جامعه مقدور می سازد. با فائق آمدن بر مرزیندی های زبانی و فرهنگی، ایجاد امکان تماس و گفتمان بین افراد و اراعه ی کمک های روانی- اجتماعی امداد انفرادی توانایی های افراد و گروه های فراموش شده ی جامعه را افزایش می دهد.اطلاعات بیشتر در باره ی امداد انفرادی و فعالیت های آنان برای همپیوستگی

به صفحۀ انجمنها و سازمانها برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید