نهاد کودکیاری Barnomsorg

Barnomsorg یا نهـاد کـودکیاری نـام مشـترکی است بـرای فعـالیت هـای آمـوزشی بـرای کـودکان کـم سن و سـال. کودکستان، مهدکودک خانوادگی یا خانه اوقات فراغت از جمله مراکز مربوط بـه نهـاد کـودکیاری هستند. کودکان می توانند هنگامی که والدین آنان کار یا تحصیل می کنند در آنجا بسر ببرند.

در همـه کمون ها خدمات کودکیاری کمـونـی وجـود دارد. کودکیاری آزاد یا خصوصی که توسط شرکت ها و یا سازمـان های دیگر گردانـده می شوند نیز وجود دارند. کودکان بین یک تا پنج سـاله حـق دارند به کودکستان یا مهدکودک خانوادگی بروند. کسی که جویای کار است یا به خاطر فرزندان کوچکتر خود در خانه به سر می برد، از حق سه ساعت کودکیاری در روز یا ۱۵ ساعت در هفته برخوردار است.

کودکستان

کـودکستـان Daghem و Dagis هـم نامـیـده می شـود و مـکانی است که کودکان بین یک تا پنج ساله، قبل از شروع کلاس آمادگی و یا کلاس اول در آنجا نگه داری می شوند. کودکستان ها دارای روش آموزشی ویژه ای هستند. آنها برنامه آموزشی خاصی را نیز دنبـال می کنند. برنـامـه آمـوزشـی متنـی است که در آن نوشتـه شـده کـودکان چه مطالبـی را باید بیاموزند. همه کودکستان ها طبق برنامه آموزشی سوئد کار می کنند.

عکس: Colourbox

کودکستان آزاد Öppen förskola

کـودکستـان آزاد محلی ست برای ملاقـات اولیـایی که در دوره ی مرخصی والدین بسـر می برند و فرزنـدان آنـان. در کودکستان آزاد پرسنـل آمـوزش دیده وجود دارد و این محل مناسبی است برای آشنایی با پـدر و مـادر ها و کـودکان دیگـر. کودکستـان هـای آزاد در بسیـاری از کمـون هـای سـوئـد وجود دارند.

کلاس آمادگی (مدرسه شش ساله ها)

همه کودکان در سالی که به سن شش سالگی تمام می رسند یک جا در کلاس آمادگی دریافت می کنند. این دوره ی آمادگی گاهی مدرسه شش ساله ها یا Sexårsverksamhet هم نامیده می شود. کلاس آمادگی جایی است که کودک قبل از شروع کلاس اول ابتدائی، مدرسه رفتن را تمرین می کند.

خانه اوقات فراغت (fritids)

کودکان بین شش تا دوازده ساله حـق دارند قبل و بعد از سـاعات مدرسه به خـانه اوقـات فراغت بروند. برای این که کودک بتواند به خـانه اوقـات فراغت برود بایـد والدین به کار یا تحصیـل اشتغـال داشته باشنـد. خـانـه اوقات فراغت معمـولاً در ساختمـان مدرسـه قرار دارد. کودکان بین ده تا دوازده ساله می توانند به خانه اوقات فراغت آزاد بروند که معمولا در نزدیکی مدرسه است.

مهد کودک خانوادگی/مراقبت تعلیم و تربیتی

بخشی از نهـاد کـودکیاری، مهـد کـودک خـانـوادگی و یا مراقبت تعلیـم و تربیتی نامیده می شود. این به این معنی است که یک شخص تعلیم دیده از کودکان در خانـه خود نگهـداری می کند و با آنان فعالیت های آموزشی دارد. کودکانی که به مـدرسـه می روند می توانند پس از مـدرسـه به مهـد کودک خانوادگی بروند و این در عمـل ماننـد خـانه اوقات فراغت پس از مدرسه است.

همکاری با والدین

والدین در کودکیاری اهمیت دارنـد. آنهـا فرزنــد خــود را از همـه بهتر می شناسند. وقتی یک کودک، کودکستان یا مهدکودک خانوادگی را شروع می کند یکی از والدین او را همــراهـی می کند تا کودک احسـاس امنیت کند. به این دوره آشنائی با کودکستان گفتـه می شـود و معمـولاً از دو تا چهـار هفته طـول می کشد. کارکنان در کودکستان ها و خـانه های اوقـات فراغت معمولاً والدین را به جلسات گفتگوی پیشرفت فرزندانشان دعوت می کنند. در این جلسـات کارمنـدان در مـورد چـگونـگی پیشرفت کودک صحبت می کنند. شما نیز به عنوان پدر یا مادر می توانید نظر خود را در باره کودکستان بیان کنید.

درخواست جا در نهاد کودکیاری

برای دریافت جا در کودکستان یا خـانـه اوقـات فراغت باید ثبت نام کرد. این کار را باید نزد کمون خود انجام دهید. قواعـد و قوانین در کمون های مختلف متفاوت هستند، اما معمولا باید از چند ماه قبل تقاضـای خود را انجـام داده باشید. فرزند شمـا باید یک سال را پر کرده باشد تا بتواند به کودکستان برود.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید