مدرسه و دموکراسی

در مدارس سوئد صحبت زیادی در باره دمکراسی می شود. یکی از اهداف مـدارس این است که دانش آموزان امروز به بزرگسـالانی تبدیل شونـد که فردا مسئولیت می پذیرند و در ساختن جامعه سهیم هستند.

آنان باید بیاموزند که چگونه در یک جامعـه آزاد زندگی کنند و از حقوق و وظایف خود مطلع باشند. از همین رو تحصیـلات آنان شامل تکالیف و تمریناتی است که با آنها دانش آموزان اصول دمکراسی را تجربه می کنند.

مدرسه در زمان های گذشته

مدارس سوئد از نیمه قرن بیستم دچـار تحـولات بسیـاری شده اند. سابقاً مقررات سختگیرانه ای در مدارس وجود داشت. آموزگار حق داشت دانش آموز را بزند. تنبیه بدنی از سال ۱۹۵۸ در سوئد ممنوع است.

مدارس سوئد دارای یک ارزش بنیادی هستند که از اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل نشئت گرفتـه است. ارزش بنیـادی در مـورد چگــونـگی رفتـار ماست بایکدیگر به عنـوان کودک، نوجـوان و بزرگسـال. این به این معنی ست که در مدارس سوئد هیچکس حق بدرفتاری با دیگری را ندارد. دختران و پسران باید از امکانات یکسان برخوردار باشند. دانش آموزان از طریق شرکت در جلسات و شورای کلاس می توانند روی امور آموزشی تأثیر بگذارند.

مدرسه و خانواده

در سوئد انتظار می رود که والدین در امور تحصیلی کودکان خود مشارکت داشته باشند. والدین، آموزگاران و دانش آموزان باهم برای ایجاد امکانات و محیطی مطلـوب در مدرسـه کار می کنند. خـواست کارکنان مدارس این است که اولیا به طور فعال در زندگی کودکان شرکت داشته باشند و بدانند که فرزندشان در مدرسه چه می کند.

مدرسه در هر نیمسال تحصیلی یک جلسه گفتگو در مورد پیشرفت دانش آمـوز با وی و والدین او برگزار می کند. والـدیـن می تواننـد در این جلسـه آموزگار فرزند خود را در آرامـش ملاقـات کنند. در این جلسـه می تـوانیـد در مـورد کمک هائی که دانش آمـوز نیـاز دارد و نیز چـگونگی پیـشرف و یادگیری وی صحبت کنید. آموزگار در این جلسه یک برنامه پیشرفت فردی (IUP) برای دانش آموز تنظیم می کند. اگر زبان مادری شما سوئدی نباشد از حق داشتن مترجم در این گفتگو برخوردار هستید.

مدرسه جلسات ملاقـات والدین نیز برگزار می کند که والدین از طریـق آن می توانند در مورد اوضاع و امور مدرسه اطلاعات بگیرند و نظرات خود را بدهند.

شما همچنین می توانید همـراه فرزنـد خـود به مدرسه بیایید و چـگونگی وضعیت او و طرز کار مدرسه را مشاهده کنید. والدین همچنین می توانند به آموزگار یا مدیر تلفن کرده و در مورد فرزند خود صحبت یا سؤال کنند.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید