محافظت در برابر تبعیض

محافظت شدن در برابر تبعیض، یک حق انسانی ست. تبعیـض به معنـای آن است که با برخی از مردم یا گروه ها به صورتی بدتر از بقیه رفتار شود و این جرمی علیه حقوق بشر است.

ناظر عالی منع تبعیض (Diskrimineringsombudsmannen)

ناظــر عالی منــع تبعیض، DO، یک نهاد دولتی ست که برای حقوق و فرصت های برابر برای همه، کار می کند. وظیفه ی DO، این است که قانون منع تبعیض رعایت شود.

برپایه قانون منع تبعیض، رفتار نامناسب شرکت ها و سازمان ها با برخی از مردم به دلیل جنسیت، هویت یا شکل جنسیتی ، مذهب یا هر باور دیگر، سن، تعلق قومی، معلولیت یا گرایش جنسی ممنوع است.

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشتـه باشنــد. چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر در وبسایت DO وجود دارد: www.do.se

دفاتر متعدد مبارزه با تبعیض منطقه ای و استانی مستقل در سوئد وجود دارد. این دفاتر افزون بر ارائه ی راهنمایی های لازم از افرادی که احساس می کنند مورد تبعیض قـرار گرفته اند، حمایت می کنند. برای اطـلاع بیشتر از دفاتر مبارزه با تبعیض به پایگاه اینترنتی www.adbsverige.se مراجعه شود.

معیارها در باره ی جنسیت و گرایشهای جنسی

همه ی جوامع معیارهای خود را در باره روش زندگی مردم دارند. معیارها به ما می گویند چه کارهایی درست و چه کارهایی نادرست هستند و این که مردم چگونه باید رفتار کنند. این که همه ی انسان ها باید دگرجنس گرا باشنـد معیاریست بسیـار قـوی. در بسیاری از جوامع این قاعــده ی بسیار قوی نیز وجود دارد که مردان و زنان متفاوتند و باید نقشهای متفاوتی نیز داشته باشند.

 

جنبش رنگین کمان(پراید) سنبل جنبش دگرباشان و کسانی که جنسیت خود را تغییر داده و یا طرفداران آزادی جنسیست و نشان از احترام و تسامح میان آنان است.

عکس: Colourbox

 در سـوئـد همه حـق دارنـد صرف نظر از جنسیتـی که دارنـد با هرکس بخواهند زندگی و یا ازدواج کنند. جنسیتی که فرد خود را به آن وابسته می داند هویت جنسی او شمرده می شود. به عبارت دیگر هویت جنسی فرد در این گرو جنسی که فرد دارد مربوط نبوده بلکه به جنسی که خود را به آن وابسته می داند، می باشد.

(HBTQ) جنبش اجتماعـی دگرباشان، همجنس گرایان و تغییر جنسیت داده و طرفداران آزادی جنسی است. اصطلاح دگرباشان به کسانی گفتـه می شود که به مردان و یا زنان تمایلـی ندارند بلکه اینان همـزمـان خـود را مـرد و زن می دانند صـرف نظـر از جنسیت بیولوجیکشان. دگر باشان همچنـین می توانند جنسیت خــود را ابـراز نکننـد. حرف(Q) از کلمـه ی queer به معنای طرفداران آزادی جنسیست و به افرادی گفته می شود که به تفاوت های جنسیتی در جامعه انتقاد دارند. طرفـداران آزادی جنسـی نوعی از گرایش جنسیست و به عبارت دیگر این افراد تمایلی به مشخص کردن گرایش جنسیتی در چارچوب روش های سنتی معمول ندارند. برای اطلاع بیشتر به پایگاه اینترنتی(HBTQ) اتحـادیـه دگرباشان، همجنـس گرایان، تغـ-ییر جنسیت داده و طـرفـداران آزادی جنـسی www.rfsl.se مراجعه شود.

همه حق دارند از هویت جنسیتی خود که به آن تمایل دارند برخوردار باشند.اما اگر فردی به خاطر دگرباش بودن و یا تمایل به زن و مـرد دارنـد ویا تغییر جنسیت داده بد رفتاری شود و یا از روشی مغایر با روشهای رایـج، تمـایـلات جنسیتی خود را نتواند نشان دهد، رفتاری تبعیض آمیز با وی شده است.

آزادی انتخاب مذهب

سوئـد از سـال ۱۹۵۱ آزادی مـذهـب داشتـه اسـت. آزادی مذهـب به این معنی است که همه حــق دارند هر مذهب یا باوری را که مـی خـواهـند، انتخــاب کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانـون اساسی سـوئـد محسـوب می شود. در بسیـاری از قراردادهــای بـین المللـی، برای نمـونـه اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک سازمـان مـلل، اطــلاعـات در مــورد آزادی مذهـب وجـود دارد. حکومت موظف به احـترام گذاشتـن، پاسـداری کردن و فعالیت کردن برای آزادی مذهب است.

  • همه مردم باید از حق انتخاب، تغییر و ترک مذهب خود برخوردار باشند.
  • همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند. یعنی این که برای نمونه همه حق دارند انجمن های مذهبی تاسیس کنند.
  • همه حق دارند بنویسند و نشریه و اطلاعات منتشر کنند.
  • همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن بگیرند.
  • هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد.
  • پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود، به فرزندانشان تربیت مذهبی بدهند.
  • کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان در محل کار، مدارا نشان دهند.

تعلق قومی

در سـوئـد مردمـانـی که از گوشـه هـای مختلف جهـان آمـده اند، زنـدگی می کنند. تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشه ای در یک یا چند فرهنگ و گروه قومی ست. تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی هستند. رفتار نامناسب با کسی به دلیـل تعلق قومــی او، تبعیض است و جرمی است علیه حقوق بشر.

معلولیت و امکان دسترسی

سیــاری از مــردم دچــار یک یا چند معلولیت هستند. این معلولیت ها می توانند مثلا دشواری در دیدن، حرف زدن، شنیدن، فهمیدن، حرکت کردن یا تمرکز داشتن باشند. جامعه باید در دسترس همـه باشــد. نباید مانعی برای توانخـواهــان در مشارکت در زندگی اجتمـاعی وجـود داشته باشد. نمونه ای از کاری که برای بیشتر در دسترس بودن جـامعــه انجــام شده، دوباره سـازی اماکن عمومـی است تا افرادی که برای بالا رفتــن از پله ها مشکل دارند، بتوانند بدون کمترین مانعی در این مکان ها حرکت کنند.

سن

اگر کسی به خاطر این که شما جوان و یا مسن هستید با شما بدرفتاری کند، تبعیض روا داشته است. قوانین و مقرراتی وجـود دارند که تعیین می کنند در چه مواردی می توان با جوانان و سالمنــدان، متفاوت رفتار کرد. برای نمونه، مرز سنی تعیین شده برای گرفتن گواهینامه رانندگی یا نوشیدن مشروبات الکلی.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید