محافظت در برابر تبعیض

محافظت شدن در برابر تبعیض، یک حق انسانی ست. تبعیض به معنای آن است که با برخی از مردم یا گرو ه ها به صورتی بدتر از بقیه رفتار شود و این جرمی علیه حقوق بشر است.

ناظر عالی منع تبعیض (Diskrimineringsombudsmannen)

ناظر عالی منع تبعیض، DO، یک نهاد دولتی ست که برای حقوق و فرصت های برابر برای همه، کار می کند. DO، مراقب است که قانون منع تبعیض رعایت شود.

برپایه قانون منع تبعیض، رفتار نامناسب شرکت ها و سازمان ها با برخی از مردم به دلیل جنسیت، هویت یا شکل جنسیتی ، مذهب یا هر باور دیگر، سن، تعلق قومی، معلولیت یا گرایش جنسی ممنوع است.

محل های کار و مدارس باید طرحی برای مقابله با تبعیض داشته باشند. چنانچه مورد تبعیض قرار بگیرید، می توانید با DO تماس بگیرید. اطلاعات بیشتر در وبسایت DO وجود دارد: www.do.se

جنسیت و برابری جنسی (jämställdhet)

برابری جنسی درمورد مساوات میان زنان و مردان است. زنان و مردان باید حقوق و فرصت هایی مشابه داشته باشند. آنها همچنین باید به یک اندازه از قدرت تاثیرگذاری بر جامعه و زندگی شخصی خود برخوردار باشند. اگر با کسی به دلیل مرد یا زن بودن، نامناسب رفتار شود، مورد تبعیض جنسی قرارگرفته است.

در آغاز سال های ۱۹۰۰ تفاوت های زیادی درمورد حقوق زنان و مردان در سوئد وجود داشت. زنان تا پیش از سال ۱۹۲۱ از حق رای برخوردار نبودند. از همین زمان، زنان ازدواج کرده، بالغ و مستقل نیز شناخته شدند. به این معنا که مثلا خود آنها امکان یافتند که درمورد درآمد خود تصمیم بگیرند. پیش از این، بسیاری از زنان ازدواج کرده، از خانه و فرزندان خود مراقبت می کردند، اما در طول سال های ۱۹۷۰ ، مهدکودک ها و خانه های اوقات فراغت زیادی برای کودکان ایجاد شد. درنتیجه کار کردن و کسب درآمد برای زنان آسان تر شد.

پیش از این، بخش عمده ای از کارِ خانه توسط زنان انجام می شد. منظور از کارِ خانه برای نمونه نگهداری از فرزندان، شستشو، نظافت و ظرفشویی ست. امروزه در کارِ خانه برابری بیشتری دیده می شود، اما زنان هنوز بیشتر از مردان، در خانه کار می کنند. زنان در هفته حدود ۲۶ ساعت و مردان حدود ۲۱ ساعت در خانه کار می کنند.

عکس: Colourbox 

هنگامی که یک خانواده صاحب فرزند می شود، والدین حق دارند که در خانه و در کنار فرزند خود باشند و به این منظور، از مرخصی استفاده کنند که به آن مرخصی والدین می گویند. هنگامی که شما از مرخصی والدین استفاده می کنید، می توانید از صندوق بیمه، حقوق والدین درخواست کنید. معمول است که هم مادر و هم پدر از کار و تحصیل مرخصی بگیرند تا بتوانند در خانه و با فرزند خود باشند. اما با این حال این بیشتر زنان هستند که در خانه و پیش فرزند می مانند. برای این که مردان بیشتری در خانه و نزد فرزندان خود بمانند، دولت پاداشی را درنظر گرفته است. یعنی این که هرگاه والدین، مرخصی والدین را بطور مساوی میان خود تقسیم می کنند، می توانند حقوق فوق العاده والدین درخواست کنند.

عکس: Colourbox

زنان در ساسیت

امروزه تقریبا به اندازه مردان، زنان نیز در پارلمان حضور دارند. در هیئت دولت نیز نیمی از وزرا مرد و نیمی زن هستند. درمیان سیاستمدارانی که برای کمون های کشور انتخاب شده اند، حدود ۴۳ درصد، زن هستند.

برابری در کار و مدرسه

در سوئد در مقایسه با کشورهای دیگر، زنان زیادی به کار مشغولند. حدود ۸۰ درصد از تمام زنان ۲۰ تا ۶۴ ساله، کار می کنند. اما در کار، برابری وجود ندارد. زنان معمولا حقوق کمتری از مردان دریافت می کنند. مردان بیشتر از زنان، رئیس هستند و بیشتر از زنان نیز شرکت تاسیس می کنند. در مدارس ابتدایی و دبیرستان ها یک برنامه آموزشی وجود دارد که توضیح می دهد آموزگاران برای تدریس باید به چه چیزهایی بیاندیشند.

در این برنامه آموزشی درباره برابری نیز نوشته شده است. یعنی این که ازجمله آموزگاران باید با دختران و پسران، رفتار هم ارزی داشته باشند.

قوانین برابری در سوئد

برابری در بیشتر قوانین سوئد وجود دارد. یکی از قوانین مهم، قانون آزادی سقط جنین(کورتاژ) است که از سال ۱۹۷۵ به اجرا درآمده است. منظور از این قانون این است که اگر زنی باردار شود، حق خود اوست که تصمیم بگیرد بچه را نگه دارد یا نه.

در سال ۱۹۷۹ قانون منع تنبیه کودکان به اجرا درآمد. سوئد، نخستین کشور جهان بود که تنبیه کودکان را ممنوع کرد. ممنوعیت تنبیه کودکان در قانون والدین، باعث ایجاد مقررات روشن تری در قانون کیفری شده است، چون که زدن بچه ها در گذشته اگر با هدف تربیت آنها انجام می شد، مجاز بود.

در سال ۱۹۸۲ قانونی به تصویب رسید که خشونت خانگی را در ردیف اقامه دعوی عمومی قرار می داد. معنای این قانون این است که هر کس می تواند با مشاهده اعمال خشونت در خانواده، از آن به پلیس شکایت کند. پیش از این تنها کسی که خود مورد خشونت قرارگرفته بود می توانست شکایت کند.

در سال ۱۹۹۸ قانون ویژه ای درمورد خشونت علیه زنان به تصویب رسید که قانون آسایش زنان نام دارد. این قانون تاکید دارد که خشونت علیه زنان در خانه جرم است و می تواند محکومیت زندان داشته باشد.

درسال ۱۹۸۰ قانون برابری زنان و مردان به تصویب رسید که درمورد برابری در محیط کار و نیز در میزان حقوق هاست. از سال ۲۰۰۹ قانون منع تبعیض به اجرا درآمده که از کسانی که بخاطر جنسیت، هویت فراجنسیتی یا اظهار آن، تعلق قومی، مذهب یا هر باور دیگر، معلولیت، گرایش جنسی یا سن، مورد تبعیض قرار می گیرند، محافظت می کند.

پی گیری رعایت این قانون به عهده ناظر عالی منع تبعیض، DO است.

معیارهای جنسیت و گرایشات جنسی

تمام جوامع، معیارهایی برای زندگی مردم خود دارند. معیارها، ایده ها و مقرراتی هستند درباره این که چه چیزی درست یا اشتباه است و این که رفتار مردم باید چگونه باشد. یکی از معیارهای بسیار قوی این است که تمام مردم باید دگرجنس گرا به نظر برسند یا باشند. در بسیاری از جوامع، معیارهایی قوی وجود دارد که زنان و مردان باید با یکدیگر تفاوت داشته باشند و نقش های متفاوتی نیز به عهده بگیرند.


پرچم رنگین کمان یا پراید (سمبول جنبش دگرباشان جنسی)
عکس: Colourbox

در سوئد همه حق دارند که بدون توجه به جنسیت، با هر کسی که می خواهند زندگی کنند. جنسیتی که هرکس خود را با آن می شناسد، معمولا هویت جنسیتی او نامیده می شود. هویت جنسیتی مربوط به این نیست که شخص چه بدنی دارد، بلکه به جنسیتی که شخص احساس می کند به آن تعلق دارد، مربوط است. همه حق دارند هویت جنسیتی خود را به هر شکل که می خواهند، اظهار کنند. هنگامی که کسی مورد بدرفتاری قرار می گیرد به این دلیل که همجنس گرا یا دو جنس گراست یا خود را به گونه ای اظهار می کند که در تضاد با معیارهای تعیین شده برای زنان و مردان است، تبعیض اعمال شده است.

آزادی انتخاب مذهب

سوئد از سال ۱۹۵۱ آزادی مذهب داشته است. آزادی مذهب به این معنی ست که همه حق دارند هر مذهب یا باوری را که می خواهند، انتخاب کنند. آزادی مذهب یکی از مهم ترین آزادی ها در قانون اساسی سوئد محسوب می شود. در بسیاری از قراردادهای بین المللی، برای نمونه اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل و پیمان نامه حقوق کودک سازمان ملل، اطلاعات درمورد آزادی مذهب وجود دارد. حکومت موظف به احترام گذاشتن، پاسداری کردن و فعالیت کردن برای آزادی مذهب است.

  • همه مردم باید از حق انتخاب، تغییر و ترک مذهب خود برخوردار باشند.
  • همه مردم باید از حق پیروی از مذهب خود برخوردار باشند. یعنی این که برای نمونه همه حق دارند انجمن های مذهبی تاسیس کنند.
  • همه حق دارند بنویسند و نشریه و اطلاعات منتشر کنند.
  • همه حق دارند مذهبی را آموزش بدهند و اعیاد مذهبی را جشن بگیرند.
  • هیچ کس نباید از پیروی یک مذهب یا باور، منع شود.
  • هیچ انسانی نباید بخاطر باورهایش مورد تبعیض قرار گیرد.
  • پدر و مادرها حق دارند برپایه باورهای خود، به فرزندانشان تربیت مذهبی بدهند.
  • کارفرماها باید دربرابر نیاز کارکنان به پیروی از آیین و باورهایشان در محل کار، مدارا نشان دهند.

تعلق قومی

در سوئد مردمانی که از گوشه های مختلف جهان آمده اند، زندگی می کنند. تعلق قومی به این معناست که هر کس دارای ریشه ای در یک یا چند فرهنگ و گروه قومی ست. تمام مردم دارای یک یا چند تعلق قومی هستند. رفتار نامناسب با کسی به دلیل تعلق قومی او، تبعیض است و جرمی ست علیه حقوق بشر.

معلولیت و امکان دسترسی

بسیاری از مردم دچار یک یا چند معلولیت هستند. این معلولیت ها می توانند مثلا دشواری در دیدن، حرف زدن، شنیدن، فهمیدن، حرکت کردن یا تمرکز داشتن باشند. جامعه باید در دسترس همه باشد. نباید مانعی برای توانخواهان در مشارکت در زندگی اجتماعی وجود داشته باشد. نمونه ای از کاری که برای بیشتر در دسترس بودن جامعه انجام شده، دوباره سازی اماکن عمومی ست تا افرادی که برای بالا رفتن از پله ها مشکل دارند، بتوانند بدون کم ترین مانعی در این مکان ها حرکت کنند.

سن

اگر کسی به خاطر این که شما جوان و یا مسن هستید با شما بدرفتاری کند، تبعیض روا داشته است. قوانین و مقرراتی وجود دارند که تعیین می کنند در چه مواردی می توان با جوانان و سالمندان، متفاوت رفتار کرد. برای نمونه، مرز سنی تعیین شده برای گرفتن گواهینامه رانندگی یا نوشیدن مشروبات الکلی.

 

< به صفحه قبلی

به صفحه بعدی >

بازگشت به فهرست مطالب

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید