Svartjobb (کار سیاه )

​کار سیاه یعنی اینکه نه شما و نه کارفرمای شما مالیاتی بابت شما نمیپردازد. توجه داشته باشید که کارفرما هرگز برای آنکه خدمتی به شما بکند، یک کار سیاه به شما نمیدهد. در واقع موضوع آنست که وی در پی آنست که خودش آن پولهائی را که بایستی از جمله بابت بازنشستگی و بیمههای شما پرداخت شود را به جیب خودش بریزد. کار سیاه یک کار غیر قانونی است. بدتر از همه آنست که شاید شما با این کار خودتان را در معرض یک خطر قرار دهید. اگر حادثهای در محل کار شما روی دهد، شما کاملاً بدون حفاظت و بدون دفاع خواهید بود زیرا کارفرمای شما یک بیمه برای شما تهیه نکرده است. کار سیاه در دراز مدت همه جامعه ما را تحت تأثیر قرار میدهد زیرا افرادی که کار سیاه میکنند، از راه مالیاتهای پرداختی خود کمکی به تأمین مالی خدمات درمانی، مدرسهها و دیگر مراکزی که با مالیاتهای پرداختی مردم اداره میشوند، نمیکنند. یک نکته اساسی که بایستی در نظر باشد آنست که هیچ کارفرمای معتبری یک کار سیاه به شما عرضه نمیکند!
به این نکتهها توجه کنید:
•    اگر شما سیاه کار کنید و دچار آسیبی در محل کار خود شوید، بدون حفاظت و بدون دفاع خواهید بود.
•    در صورت بیمار شدن از حقوق مرخصی بیماری برخوردار نخواهید شد.
•    شما نمیتوانید در هنگام جستجوی یک کار جدید، کار سیاه را به عنوان سابقه شغلی خودتان عنوان کنید.
•    ممکن است وام گرفتن از جمله برای خرید خانه و خودرو دشوار باشد، زیرا شما درآمد خود را نمیتوانید نشان دهید.
•    درآمد ناشی از کار سیاه مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی شما نخواهد بود.
•    کار سیاه غیر قانونی است.

به صفحۀ کلمات مهم برو

وبسایت "informationsverige.se" پورتال مشترک استانداری ها برای اطلاع رسانی اجتماعی به تازه واردان است
© کپی رایت 2016 هیئت رییسه استانداری در استان یوتالاند غربی

در وبسایت informationsverige.se ما از کوکی برای ارایه ی خدمات بهتر استفاده می کنیم. ادامه استفاده از این وبسایت به معنای پذیرش این کوکی هاست.

درباره ی کوکی ها بیشتر بخوانید