Iskuulka Iswiidhan

Waxaa jiro sharciyo kala duwan oo ka hadlaayo habka uu iskuulka ahanaayo si dhamaan caruurta iyo dhalinyarade ee hormari karaan sida ugu fiican. Iskuulku tusaale ahaan waxuu tixgalinaa ardayda baahidooda kala duwan. Qorshooyin waxbarasho ee kala duwan ayaa jiro oo ka waramaayo waxa laga baranaayo maadooyinka kala duwan iyo fasalada.

Halkan waxaad wax ka akhrisan kartaa xagga dugsiyada Swiidhan. Waxaad xitaa arki kartaa filin ku saabsan dugsiyada swiidhan oo Hey’adda dugsiyadu ay soo diyaarisay.

Iswiidhan waxaa ka jiro Waajib Iskuul dhigasho illaa dugsiga hoose -dhexe. Waajibka iskuul dhigashada waa xuquuq iyo waajib labadaba. Taasi macnaheedu waxa waaye inaad xaq u leedahay waxbarasho aasaasi ah, sidoo kale macnaheedu waa in aad ka qeyb qaadaneeyso waxa uu iskuulka qabanqaabiyo.Haddaad tahay ilmaha qaxootiga ee da'da yar waxaad xaq uu lee dahay waxbarasho kumana xirno haddii aad joogeeyso ama uu laabaneeyso dalkaaga hooyo. Marka aad magangalyodoon tahay waxaad xaq uu leedahay waxbarasho sida caruurta kale ee Iswiidhan laakin waajibka iskuul dhigashada kuma saarno adiga magangalyo doonka ah.

Dugsi hoose-dhexe waxaa ka caadi ah in laga bilaabo fasal diyaarid ah oo ka dhexbaxsan fasalka caadiga ah marka la cusub yahay. isla markaasna waxaad ka tirsantahay fasal caadi ah. Waxaa laguu arka in aa tahay arday soo galooti ah oo cusub haddii aad degeneyd dibadda oo aad waxbarashadaada dib ugu bilaawdo iswiidhan ka dib teeramka aad buuxinayso todobo sano. Markaad afar sano ka dhigato iskuulka iswiidhan malagugu tirinaayo inaad tahay arday wadanka ku cusub.

Mas'uuliyada iskuulka

Iskuulka waxaa waajib ka saaran yahay in habka ugu fiican ku siiyo, adigo ah arday dalka ku cusub fursad aad ku dhaxgasho bulshada iyo in aad ku abuurato mustaqbal iswiidhan. Iskuulka sidoo kale wuxuu kuu soo bandhigayaa waxbarasho kugu habboon markii loo fiiriyo baahidaada iyo waxa aad ka bixi karto.

Haddii loo arko in iskuulka uu san eheen sida laga rabo

Haddii aad uu aragto in iskuulka wax si qaldan uga socdan waxaa ku bilaabi kartaa in aad la hadasho maamulaha iskuulkaada. Wakiilkaada ama mas'uuliyaha xanaanada ayaa ku caawinaad iyo taageero ka sinaayo, waxuuna kula joogi karaa marka aad iskuulka la hadaleeyso. Sido kale waxaad la xariiri kartaan madaxada iskuulka. Madaxada iskuulka waa degmeda ama haddii uu yahay iskuul gaar ah maamulka iskuulka loogu tala galay. Haddii aada ku qanacsaneeyn jawaabta ama habka arintaada kor loogu soo qaaday waxaad arintaada uu gudbin kartaa Hey'adda kormeerida iskuulkada, Skolinspektionen. Hey'adda kormeerida iskoolada waa hey'adda dowladeed oo ka shaqeeyso in ee kormeerto iskuulada iyo dugsiyooyinka xanaanada.

Dugsiga hoose-dhexe

Dugsiga hoose-dhexe waa sagal sano, waxaana saaran waajib dhigasho. Sida caadiga caruurta waxeey bilaabaan xiliga dayrta ee gaaraayan todobo sano. Waxaad xaq uu lee dahay in aad dhameeystirto waxbararashada dugsi hoose-dhexe xataa haddii waajibkii iskuul-dhigashada waqti hore joogsamay.

Imtixaan

Qofkii shahadoo ka rabo dugsi hoose waxuu xaq uu lee yahay in sameeyo imtixaan shahaado. Imtixaanka waxaa loo gali karaa dugsi hoose-dhexe oo dhan ama maado gaar ah.

Dugsiga sare

Dhalinyarta Iswiidhan oo dhan oo dhameeysatay dugsi hoose-dhexe waxeey xaq u leeyihiin warbarashada dugsiga sare. Barnaamij waxbarashadeedka qarameed ee dugsiga sare waa sadax sano, mana ahan waajib in la dhigto.

Waxaa jiro sadax barnaamij oo la dhigto.

  • Barnaamijka guud oo ah barnaamij jamacad ama xirfad diyaaris ah.
  • Barnaamijka bilaabeedka waa barnaamij loogu tala galay qofka aan shahaado uu heeysan barnaamij guud.
  • Waxbarasho kale oo aan lagu tirin mida guud ama bilaabeedka, tusaale ahaan barnaamijyada qarameed ee waxbarashada isboortiga.

Waxbarashada dugsiga sare waxaa la bilaabaa inta uusan dhamaan haafka koowaad ee sanadka aad buuxineyso 20 sano. Taasi waxeey xataa khuseeysaa qofka helay sharciga deganaashaha. Haddii aa tahay magangalyodoon waa in aad bilaawdaa waxbrashada dugsiga sare inta aadan gaarin 18 sano.

Maxaa la iska doonaaya si loo codsado barnaamijyada dugsi sare ee kala duwan?

  1. Si aad barnaamijka guud uu dalbato waa in aad shahaado ku heeysataa iswiidhish ama maadada iswiidhska 2aad, ingriis iyo xisaab.
  2. Sido kale waa in aad ku baastay shan maado oo kale si aad uu gasho barnaamij ku diyaarinaasta xirfada.
  3. Sido kale waa in aad ku baastay sagaal maado oo kale si aad uu dalbato barnaamij jaamacad diyaaris ah. Barnaamijka diyaarista jaamcada waxaa shuruud ka saran tahay maadooyinka nuucee ahaanayaan. Tusaale ahaan waa in aad ku baastay cilmiga nolasha, kemistri iyo fisigis si aad uu codsato barnaamijka cilmiga.

Barnaamijka dhaweeynta

Barnamaaijka dhaweeynta waxuu ardayda siinaa oo aan shahaado heeysan fursad ee ku soo galan barnaamijka guud ama mid geeyo shaqo.

Da'yarta dalka ku cusub mecnehed waxee uu tahay inta badana waxbarashada luuqada. Waxbarashada luuqada waxaa loogu tala galay qofka goor dhow dalka Iswiidhan yimid. Waxuu taxalujisan yahay luuqada iswiidhishka si aad dhaqso uu gudbi karto barnmaamij kale oo ku jirto dugsiga sare. Barnaamijka barashada luuqada waxaa sido kale ku heli kartaa barashada maadooyinka dugsi hoose-dhexe iyo sare oo aad uu baahantahay si aa waxbarashada uu wadatid.

Kaalmada waxbarashada ee CSN ka

Dugsiga sare waxaad ku heli kartaa kaalmada waxbarashada ee CSN ka. Deeqda waxbarashada waa 1050 karoon bishii, waxaana la bixiyaa 10 bilood, laga bilaabo sebteembar ilaa juuni. Ugu badnaan waxaad heli kartaa deeqda waxbarashada illaa teeramka guga ee aad buuxineyso 20 sano. Haddii aad u goyso iskuulka, markaas xaq uma yeelaneyso kaalmada waxbarashada. Markaasna waxaa dhici karta inaad u baahato inaad dib u bixiso lacag aad horey u heshay. Haddii kale kaalmada waxbarashada waa lacag aad u baahneyn inaad dib u bixiso.

Haddii uu qoyskaada kharash yar soo galo waxaa xitaa aad xaq u leedahay deeq lagu magacaabo kordhin lagu daray.

Intii aad 18 ka yar tahay waxaa helaya lacagta qofka mas'uulka kaa ah. Markii aad buuxiso 18 sano adiga ayaa helaya lacagta.

Si aad deeqda xaq ugu yeelato waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood. Waxaad ka akhrin kartaa wixii dheeri ah oo middan ku saabsan bogga CSN ka.

Hadafka laga lee yahah fasalada iyo maadooyinka kala duwan

Iskuulka waxuu lee yahay hadefyo kala duwan oo qoran. Waxaa jiro hadaf laga lee yahay dugsiga hoose-dhexe si guud, waxaana jiro hadafyo la fiirinaayo haddii uu arday ku baasay maado. Waxa aad ku baraneeyso maadooyinka kala duwan iyo waxa aad aqooneeysid marka iskuulka tageeysid, waa qoran yihiin.

Waxa la iska rabo in la aqoodo si loogu geer heer iyo loo sii gudbo waxeey ku tilmaansan yihiin waxa loo yaqaan qorshaha-waxbarashada dugsiga hoose-dhexe iyo dugsiga sare.

Wadahadalka hormarida

Ugu yaraan xili dugsiyeedkii hal mar ayaa macaalinka, ardayga (adiga) iyo wakiilkaada ama mas'uulkaada xanaano yeelaneeysiin wadahadalka hormarida. Wada hadalka marka la lee yahay ayaa laga hadla habka ugu roon oo lagugu caawin karo si aad uu hormarto. Waxaa laga hadlaa hormarka waxbarashada iyo dhex-galida dadka.

Waxbarashada afka hooyo

Qofka leh xanaaneeye oo luqad kale aan iswidhish eheyn u tahay afkiisa hooyo waxuu fursad uu leeyahay in loo dhigo afka hooyo. Waa heli karta haddii uu yahay afka guriga looga hadlo iyo haddii aad xogaa aasaasi ah ka taqaan afkaas.

Waxbarashada afka hooyo waxaad xaq ugu lee dahay in aad ku hesho dugsi hoose-dhexe iyo sare.

Haddii uu san jirin macalin afka hooyo ama haddii ee ka yar yihiin shan arday oo rabo dhigashada afka hooyo, uma baahno degmada markaas in ee qabato waxbarasha afka hooyo.

Jiheeynta waxbarashada

Haddii ay kugu adkaato waxbarashada luqadda iswiidhiska dartiis,axaad xaq uu leedahay in laguugu caawiyo afkaada hooyo haddii aad u baahantahay.

Jiheynta waxbarashada ee luqadaada waa kaalmo laga helo dugsiga hoose-dhexe iyo wixii u dhigma iyo dugsiga sare iyo dugsiga sare ee naafada.

Jidad kale ayaa jiro

Haddii aad dugsigare sare ku keeni weeysay in aad ku hesho waxa jamaacada la iska baahan yahay, habab kale ayaa ku heli kartaa.

Mas'uuliyadaada

Iswiidhan waxaan ku leenahay waajib iskuul dhigasho. Taas macnaheeda waa in aad ka qeyb qaadato waxbarashada iyo hoowlaha iskuulku qabto. Waajibka iskuul dhigashada waxeey khuseeysaa dugsiga hoose-dhexe, sidoo kale macnaheeda waa in aad xaq uu leedahay warbarasho dugsiga hoose-dhexe. Caadi ahaan wuxuu khusseeyaa waajibka iskuul dhigashada teeramka aad buuxuneyso todobo sano illaa teeramka aad buuxineyso sagaal sano, qiyaas ahaan maarkaad jirto lix iyo toban sano. waajibka iskuulka wuxuu dhamaanayaa ugu danbeyn markaad buuxiso 18 sano . Inta aad tahay magangalyo doon kuma saarna waajibka iskool dhigashada, laakin xaq ayaad uu lee dahay waxbarasho. Haddaad doorato inaad iskuulka dhigato markaas waxaa lagaa filayaa inaad ka qeyb qaadato haddaadan heysanin sabab rasmi ah oo aad ku maqnaan karto, tusaale ahaan haddaad jirato.

Haddii aadan keenin waxbarashada la iska rabo marka waajibka iskuulka uu dhamaanayo, waxaad xaq uu leedahay in aad waxbarashada dhameeystirto muddo laba sano gudaheed ah. Taas macnaheedu maahan in la dheereeyey waajibka iskuul dhigashada. Waxaad kaloo dooran kartaa inaad bilaawdo barnaamijka hordhaca ee dugsiga sare. Waa adiga qofka dooranayo haddii aad sii joogeyso dugsiga hoose -dhexe ama aad bilaabeyso barnaamijka hordhaca ee dugsiga sare. Waajibka waxbarashada ma khuseeyo dugsiga sare lakiin adiga dhigta barnaamij dugsiga sare waxa lagaa filayaa inaad ka qeyb qaadato waxbarashada.

Qorshaha waxbarashada

Qorshaha-waxbarashada dugsiga hoose-dhexe ayaa ka akhrisan kartaa in kale oo ku saabsan waxa aad ka aqoneeysid madooyinka kala duwan iyo waxa la iskaga rabo shahadooyinka kala duwan.

Qorshaha-waxbarashada ee dugsiga hoose-dhexe

Qorshaha-waxbarashada dugsiga sare ayaa ka akhrisan kartaa in kale oo ku saabsan waxa aad ka aqoneeysid madooyinka kala duwan iyo waxa la iskaga rabo shahadooyinka kala duwan.

Qorshaha-waxbarashada ee dugsiga sare

Folkhögskolespåret

Folkhögskolespåret waxey u tahay fursad adiga ah dhalinyaro qaxooti ah jirana da'da 17-21 sano inaad dhigato folkhögskola. Halkaan waxaad ka akhrisan kartaa koorsooyinka dugsiga sare. Halkaan waxaad ka bilaabi kartaa xitaa haddeey kaa maqanyihiin maadooyinka dugsiga hoose-dhexe.

waxaad wax ku dhiganeysaa kooxo yar oo aad markaas heleysaa caawinaad badan. Waxaad baraneysaa luqadda iswiidhishka si degdeg ah!

Inta badan waxaad degi kartaa folkhögskolan-ka markaasna waxaad heleysaa qol kuu gaar ah. Waxaad heleysaa quraac, qado, marmarka qaarkoodna casho.

Waxbarashada waa bilaash waxaana dhiibaaya CSN. Folkhögskolan-ka wuxuu ku suurta gelinayaa inaad soo geli karto, Kuliyaddaha, jaamacadaha iyo kuliyadaha xirfadda.

La xiriir mas'uulkaada HVB-ga, macallinkaada dugsiga sare, ama gacanyarahaaga folkhögskolespår-ka

www.folkhogskolesparet.se

Waxbarasho kale oo aan aheeyn jaamacad

Studera.nu ama waraaqaha wak'aaladda waxbarashada ayaad ka akhrisan kartaa jidad kale aad uu mari karto hadafkaada haddii aadheysanin shahaado dugsi hoose-dhexe iyo sare.

Waxbarashooyin kale Studera.nu

Waraaqaha wak'aaladda waxbarashada ee waxbarashada dadka waaweeyn ee cusub

​Sidee uu dooran karaa?

Warbixinta waxbarashada waxaa ku jiro qalab caawinaad oo fiican.

Si aad go'aan uga gaarto jidka waxbarashada.​

Tusiyaha-haboonashayada

Barnaamijka ku geeynaayo xirfada aad dooratay, waxaad ku ogaan kartaa adigo isticmaalaayo tilmaamaha-haboonta​

Dooro iyo qorsheey
Informationsverige.se waxuu ka dhaxeeya maamulada gobolada, waana bog leh warbixin-bulsho oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub.
© Xuquuqda daabicidda 2016 Gobolka Västra Götalands län

Bogga informationsverige.se waxaan isticmaalnaa anagga cookies si aan kuu siino isticmaal wanaagsan. Adigoo horey u sii baaraya waxaad aqbalaysaa cookies

Faahfaahin dheeri oo ku saamsan cookies akhri