Föreningar och organisationer

Vill du börja spela fotboll, hitta till en kyrka eller ett språkcafé i närheten där du bor? Behöver du prata med någon eller få hjälp och stöd med något som rör dig eller familjen?

Sverige har ett starkt föreningsliv med lokala verksamheter där du kan lära känna nya människor som delar dina intressen. Du kan också få hjälp och stöd med saker som kan kännas svåra eller om någon i din familj mår dåligt. Några exempel på de föreningar och organisationer som finns runt om i landet är idrotts- och kulturföreningar, studieförbund och trossamfund. Där kan du komma i kontakt med verksamheter som läxläsning, idrott- och fritidsaktiviteter, familjestöd och språkcaféer. 

Afrosvenskarnas Riksförbund

Afrosvenskarnas riksförbund är en humanitär, kulturell och ideell organisation. Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet består idag av fem regionala avdelningar i Malmö, Göteborg, Stockholm, Jönköping och Umeå.​

Bygdegårdar

​Bygdegården är för många en naturlig mötesplats. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. För barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Här kan du hitta en bygdegård nära dig.

Caritas Sverige

Caritas är katolska kyrkans biståndsorganisation som arbetar för alla människors lika värde och rättigheter. I Sverige arbetar Caritas med lokalt stöd till äldre och sjuka, rådgivning i asylfrågor, mot trafficking (människohandel), volontärinsatser med mera. I världen genomför humanitära insatser i katastrofområden samt stöder länder i deras kamp mot fattigdom och förtryck. Caritas Sverige ingår i Caritas Internationalis, internationella Caritas som är ett av världens största biståndsnätverk som förenar drygt 160 katolska nationella biståndsorganisationer i över 200 länder.

Civilförsvarsförbundet

Civilförvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med fokus på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället. Civilförsvarsförbundet organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare.

Eritreanska Riksförbundet i Sverige

Eritreanska riksförbundet i Sverige, Eris, är en ideell paraplyorganisation, partipolitiskt och religiöst neutral, som bildades 1987. Eris verkar för att eritreaner ska få samma rättigheter som övriga befolkningen.​

Folkets Hus och Parker

Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med närmare 600 medlemsföreningar som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler i hela landet – alla viktiga och upp­skattade mötesplatser och kulturbärare. Folkrörelsen är indelad i 7 regionala distrikt och äger genom sina medlemsor­ganisationer 140 biografer över hela landet.​

Forum för frivilligt socialt arbete

Forum för frivilligt socialt arbete är en paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning och är en plattform för kunskapsutbyte och idéutveckling. Forums medlemmar består av 34 riksorganisationer. ​

Frivilligsamordnarnas Förbund

Frivilligsamordnarnas Förbund  är en ideell förening och ett yrkesförbund för dem som inom Sverige organiserar och leder frivilliga/volontärer både kommunalt och ideellt.​

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för dessa lokala grupper och för nära femtio organisationer som valt att stödja arbetet genom att bli medlemmar. Organisationens uppgift är att ge råd och stöd till lokala utvecklingsgrupper och tillhandahålla redskap för framgångsrikt lokalt arbete. Hela Sverige ska leva är också en organisation som påverkar, genom att lyfta de frågor som är betydelsefulla för människorna på landsbygden.​

Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster som arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

Individuell Människohjälp, IM

IM är en svensk biståndsorganisation som bekämpar och synliggör fattigdom och utanförskap. IM möjliggör för kvinnor, män, flickor och pojkar att få tillgång till samhällets olika delar. Genom att överbrygga språkliga och kulturella barriärer, skapa mötesplatser och dialog samt ge psykosocialt stöd, ökar IM möjligheterna för annars exkluderade individer eller grupper. Mer om IM:s verksamheter för integration.

Internationella Kvinnoförbundet

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF, är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women's International League för Peace and Freedom. IKFF är en fredsorganisation som fokuserar på att lyfta fram kvinnors roll som aktörer i freds- och säkerhetspolitiska frågor. Verksamheten bedrivs genom projekt i de lokala kretsarna i Sverige och på nationell nivå.

Invitationsdepartementet

Invitationsdepartementet sammanför människor som vill bli bättre på svenska med människor som pratar flytande svenska över en hemlagad middag. Middagen är alltid gratis och sker förutsättningslöst hemma hos någon. Ingen gör någon en tjänst, utan båda parter delar en fin upplevelse. Invitationsdepartementet har tron på att alla människor är trevliga. Matchning sker endast utifrån datum, reseavstånd och kön (matchning sker ej endast mellan män och kvinnor). Vem som helst kan anmäla sig till att äta middag.

Invitationsdepartementet är ett icke-statligt, ideellt, partipolitiskt- och religiöst obundet initiativ.

IOGT-NTO

IOGT-NTO är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse. Inom IOGT-NTO-rörelsen samlas människor som tagit ställning för personlig nykterhet och som delar viljan att tillsammans verka för bättre levnadsvillkor för alla människor.​

Irakiska Riksförbundet, IRS

​Irakiska Riksförbundet i Sverige är en paraplyorganisation för svenska och irakiska föreningar.

Italienska Riksförbundet (FAIS-IR)

Italienska riksförbundet

Kurdiska Riksförbundet

Kurdiska Riksförbundet är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med medlemsföreningar runt om i Sverige. Man kan söka medlemskap i Kurdiska Föreningen i sin hemkommun eller den närmaste kommun där det finns en sådan förening. Språkpolitiska, identitetspolitiska och kulturpolitiska frågor utgör basen för KRFs verksamhet.​

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

LP-verksamheten drivs av Pingströrelsen och är inriktad på att förebygga och avhjälpa drog- och alkoholmissbruk genom fältarbete, ungdomsverksamhet, lokala kontaktcentrum och behandlingshem som erbjuder en andlig, medicinsk och social behandling.​

Parasport Sverige

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté (Parasport Sverige) är ett idrottsförbund som organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskada och utvecklingsstörning inom 18 olika idrotter. Förbundet leder också arbetet med Special Olympics, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.​

Rainbow Sweden

Rainbow Sweden är en sammanslutning av självständiga klientorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Organisationens verksamhet och rehabiliteringserbjudanden bygger på drogfrihet samt värnar om ett brett behandlings- och rehabiliteringsutbud, där hänsyn tas till människors specifika behov. ​

RFSL

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL, har lokala avdelningar runtom i landet. RFSL arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. RFSL har även ett ungdomsförbund, RFSL Ungdom.

RIFFI

Riksförbundet Internationella Föreningar för Invandrarkvinnor, RIFFI, är en paraplyorganisation för ett 30-tal lokalföreningar runt om i landet. De lokala föreningarna utgör en viktig mötesplats för kvinnorna på orten som har samarbeten med förvaltningar och studieförbund på ortenför att skapa bättre förutsättningar för integration. Föreningarna anordnar kurser i svenska och engelska och andra ämnen, t.ex. i inflytande- och demokratifrågor. ​

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare består av cirka 85 lokalföreningar som har uppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet. ​

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att
stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.​

Riksteatern

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst.

ROKS, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige

ROKS har ca 120 medlemsjourer som ger stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsatts för mäns våld, samt åt kvinnor i lesbiska relationer.​

Romersk-katolska kyrkan

Organisationen saknar för tillfället information på den här sidan.​

Rädda Barnen Sverige

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Rädda Barnens arbete utgår från barnkonventionen.

SIOS

Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS, är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. SIOS består av frivilliga sammanslutningar av erkända och icke erkända minoriteter som i samarbete med alla demokratiska krafter i Sverige vill verka för ett mångkulturellt samhälle med uppgift att driva språk-, kultur-, utbildnings- och andra minoritetspolitiska frågor som är gemensamma för medlemmarna. ​

Sociala Missionen

Sociala Missionen är en ideell förening med social och diakonal inriktning. Några av verksamheterna som bedrivs idag är socialjuridisk rådgivning/ psykosocialt stöd och migration.

Somaliska Riksförbundet Sverige

Somaliska Riksförbundet i Sverige (SRFS) är en demokratisk organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. SRFS huvudsakliga verksamhet är inriktad mot den svensk- somaliska gruppen i Sverige. Förbundet arbetar för svensk-somalierna demokratiska och mänskliga rättigheter. SRFS ser även till att den svensk- somaliska gruppen känner till sina skyldigheter att bidra till välfärden och möjligheterna att utvecklas och växa som individ.​

Studieförbund

Studieförbunden finns över hela Sverige och är landets största mötesplats för bildning och kultur. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra. Alla studieförbund genomför olika aktiviteter som du kan delta i, till exempel språkträning, studiecirklar, kurser och kulturverksamheter. Det finns tio studieförbund, som alla har olika profil och idégrund. Om du vill veta mer om ett enskilt studieförbund kan du söka vidare på deras webbplats. Där hittar du också aktiviteter på din ort som du kan delta i.

Länkar till studieförbundens webbplatser:

ABF

Folkuniversitetet

Ibn Rushd

Kulturens

Medborgarskolan

NBV

Sensus studieförbund

Studiefrämjandet

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Vuxenskolan

Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan är det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. På lokal nivå är Svenska Kyrkan indelad i församlingar.

Svenska med baby

Genom Svenska med baby kan du träffa andra föräldrar och träna på svenska.​

Svenska Missionskyrkan

​Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har tillsammans bildat en ny kyrka, Equmeniakyrkan. I ett övergångsskede har Svenska Missionskyrkan, precis som de två andra bildarsamfunden, en egen organisation. Här finner du information som är specifik för Svenska Missionskyrkan.

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens största humanitära organisation. Ett enkelt sätt att komma i kontakt med Svenska Röda korset är att besöka en av landets alla mötesplatser. Där drivs sociala verksamheter som café, läxhjälp, svenskträning, utbildningar och kurser. Är du krigs- eller tortyrskadad så har Röda Korset behandlingscenter på nio olika platser i landet. Röda Korset arbetar också för att hjälpa papperslösa få tillgång till vård och få sina rättigheter tillgodosedda.

Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningar har till ändamål att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet.​

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla kommuner, landsting och regioner i Sverige. SKL:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla våra medlemmars verksamhet. SKL fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I SKL:s roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner, landsting och regioner är verksamma inom.​

Sveriges Kristna Råd

I Sveriges Kristna Råd möts medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer; Lutherska Kyrkor, Frikyrkor, Romersk-Katolska Kyrkan och Ortodoxa Kyrkor. I dessa ryms de olika kristna traditionerna. En viktig uppgift för Sveriges Kristna Råd är att länka samman medlemskyrkornas eget arbete inom olika områden. Det görs bland annat genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk och samordna gemensamma aktiviteter.​

Sverok

​Sverok samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn och är Sveriges största ungdomsförbund. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar. Rollspel, brädspel och e-sport är några av verksamheterna. På hemsidan kan man hitta spelträffar i sitt område.

Turkiska Kvinnoförbundet

Det finns ännu ingen information tillgänglig för den här organisationen.

Ukrainska Alliansen Sverige

Ukrainska Alliansen i Sverige är en paraplyverksamhet för 9 olika
föreningar i Göteborg, Stockholm, Trelleborg, Blekinge och Gävle där det anordnar olika verksamheter.​

Civila samhället

Civila samhället är ett sätt att benämna det som vi vardagligt tal pratar om som föreningar och organisationer.

Vad ​​​​​​​fi​​n​ns i din del av Sverige?

Du kan hitta mer information om vilka föreningar och organisationer som finns där du bor i läns- och kommunpresentationerna.

Du kan söka efter föreningslivets verksamheter i fliken servicekarta på varje kommun.​

Gå till si​do​​rna för län och kommuner​​​

​En förening drivs av medlemmarna och att bli medlem kan vara ett bra sätt att lära känna nya människor och knyta kontakter.
informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies