Uppsala län

Uppsala län är ett av Sveriges snabbast växande län. Länets största stad är residensstaden Uppsala där över 200 000 av länets 345 000 invånare bor. Naturen är varierad och här finns allt från djupa skogar till skärgårdsmiljöer. Länet har drygt 250 sjöar och i skärgården finns 11 300 öar. Uppsala län är en del av Stockholms arbetsmarknadsregion och det tar endast 40 minuter att åka med tåg mellan Uppsala och Stockholms innerstad.

Presentation

Bostadssituation

Uppsala län är ett populärt län att bo i och länet växer ständigt. Det är ett relativt litet län med goda kommunikationer och nära till det mesta. Det råder brist på bostäder runtom i länet, men samtidigt byggs många nya bostäder på flera håll. Arbetet i kommunerna med att tillgodose behovet av bostäder ses som viktigt och det finns en regional samverkan för att främja bostadsbyggandet.

Näringsliv och arbetsgivare

 Några av de största arbetsgivarna i länet är kommunerna, Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och landstinget.  Försvarsmakten och industrileverantören Sandvik Coromant AB i Gimo är andra stora arbetsgivare. Det finns också många små företag som expanderar, framförallt inom tjänstesektorn.

Skolor och utbildning

 Uppsala stad är en gammal universitetsstad med många traditioner och här finns två av Sveriges mest framstående universitet, Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. På universiteten bedrivs både utbildning och forskning i världsklass. Det finns också flera yrkesinriktade högskolor, till exempel Yrkeshögskolan i Enköping.

Sjukvård

Landstinget är ansvarigt för sjukvården i länet. I Uppsala kommun finns universitetssjukhuset Akademiska, ett av Sveriges största sjukhus och i Enköpings kommun finns ett lasarett. I övrigt finns 51 vårdcentraler, fördelade över hela länet. Även hälsovård och tandvård är Landstingets ansvar.

Kultur och fritid

Uppsala stad har ett rikt kulturliv med teatrar, muséer, konserter och festivaler. I varje kommun finns också föreningsliv och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.  I alla kommuner finns också friluftsområden. Det finns gott om utflyktsmål i olika naturområden runtom i länet, till exempel i skärgården.

Föreningar och organisationer – det civila samhället

I länet finns många olika föreningar såsom kulturföreningar, idrottsföreningar, etniska föreningar, trossamfund och hjälporganisationer med mera. Länsstyrelsen har påbörjat ett arbete med att lyfta fram betydelsen av ideell verksamhet i mottagandet av nyanlända i syfte att få fler krafter från föreningslivet att samarbeta med offentlig sektor inom integrationsområdet. En viktig aspekt är att deltagande i föreningsliv kan bidra till att man känner sig mer välkommen som nyanländ och att man får chansen att knyta nya kontakter.

Lediga jobb

Här visas just nu lediga jobb i länet och i vissa fall andra närliggande län.

Filtrera sökning via valfritt ord
JobbrubrikYrke
Pegasuslab , Uppsala söker laboranter Biomedicinare
Ledigt jobb som maskinoperatör till Svensk Dos i Uppsala Maskinoperatör, läkemedel
Luftstridsskolan HR Avd i Uppsala söker Rekrythandläggare , vikariat Utbildningshandläggare
Psykolog Skolpsykolog
Biträdande enhetschef Driftchef, data
Specialistsjuksköterska du gör skillnad varje dag! Sjuksköterska, grundutbildad
Sjuksköterska du gör skillnad varje dag! Sjuksköterska, grundutbildad
Logistikofficer OF - 3 till Armétaktisk stab G4 Officer
Teknisk officer OF - 3 till Armétaktisk stab G4 Officer
Sjuksköterska du gör skillnad varje dag! Sjuksköterska, grundutbildad
Samordnare PRAO Studie- och yrkesvägledare
Sjuksköterska / vårdsamordnare till Medicinavdelning 30E Sjuksköterska, grundutbildad
Administrativ assisstent Administrativ assistent
Säljare Butikssäljare, fackhandel
Affärschef till Uppsala Administrativ chef
Fibertekniker Fibertekniker/Optotekniker
Script developer Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Sjuksköterska (timanställning) Sjuksköterska, grundutbildad
Biomedicinsk analytiker / Laboratorieingenjör Biomedicinsk analytiker
Ekonomiadministratör till Artdatabanken vid SLU Ekonomiassistent

Sida 1 av 83

Organisationer

Här hittar du information om föreningar och organisationer i länet.

Fredens hus

Fredens Hus hittar du utställningar om bland annat utsatthet, mänskliga rättigheter och de svenska fredsprofilerna Dag Hammarskjöld, Folke Bernadotte och Raoul Wallenberg. Utöver utställningarna bedriver Fredens Hus pedagogisk skolverksamhet och fritidsaktiviteter för ungdomar för att arbeta med frågor som rör fördomar, rasism, diskriminering och våld. Vill du veta mer läs under Skolverksamhet på hemsidan.

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som bildades 2003. Den har till ändamål att i Dag Hammarskjölds anda driva Fredens Hus på Uppsala Slott samt samla och förmedla kunskap i fredsfrågor. Verksamheten ska med lämpliga pedagogiska metoder skildra och diskutera nationellt och internationellt fredsarbete i ett brett perspektiv. En viktig målgrupp är unga människor.

Hela Sverige ska leva - Uppsala län

Hela Sverige ska leva - Uppsala län är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som är knuten till riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Föreningen har sitt säte i Uppsala.

Syftet är att stärka lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling, landsbygdsutveckling och social ekonomi för att hela Sverige ska leva, genom att skapa nätverk, initiera projekt och vid behov starta upp utbildningsinsatser. Hela Sverige ska leva - Uppsala län ska verka utifrån de behov som finns i lokala utvecklingsgrupper och andra medlemmar i deras arbete för en levande landsbygd.

Hela Sverige ska leva - Uppsala län arbetar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion, samt påverka politiken.

Hela Sverige ska leva - Uppsala län arbetar utifrån värdegrunderna: demokrati, mångfald och jämställdhet och för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Individuell människohjälp - Uppsala

I Sverige arbetar IM (Individuell människohjälp) för att synliggöra tillvaron och stärka rösten åt människor som befinner sig i utanförskap. Rasism, diskriminering och bristande insatser för nyanlända gör att utrikes födda kan bli särskilt utsatta och hamna i utanförskap. Arbetslösheten bland utrikes födda är långt högre än hos personer födda i Sverige.

I Sverige fokuserar IM på integration och engagemang. Vi vill öka människors möjlighet att inkluderas i samhället och samtidigt bekämpa exkluderande strukturer. Vårt arbete handlar om möten mellan människor. IM tror på ett starkt civilsamhälle och uppmuntrar därför frivilligt engagemang.

NybyVision

NybyVision är en verksamhet i Uppsala med inriktning på integration och arbetsliv.

Övergripande mål i vårt arbete för ömsesidig integration är:

 • Att vara en plattform för dialog om och förståelse för det mångkulturella samhället
 • Att vara ett centrum för kulturmöten med ett kulturorienterat perspektiv på integration
 • Att deltagarna i vår verksamhet upplever ökad känsla av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, samt utvecklar möjligheter och vilja till aktivt deltagande i samhället

Grundläggande för all verksamhet på NybyVision är att vi vill utveckla den sociala gemenskapen och känslan av sammanhang och därigenom skapa förutsättningar för ömsesidig integration i samhället.

Målgrupper för vår verksamhet är:

 • Arbetssökande med invandrarbakgrund
 • Personer i behov av språkutveckling, arbetsträning eller annan sysselsättning
 • Asylsökande
Rädda barnen

Lokalföreningen för Rädda barnen har under verksamhetsåret 2012 -2013 arbetat med ett stort projekt kring barns utsatthet och barn som far illa i Uppsala län. 

Arbetet har varit upplagt kring fyra seminarier vilka behandlat våld, mobbing, barnfattigdom och barnarbete. I seminarierna har medverkat ett stort antal personer från skilda verksamheter som alla har med barn i Uppsala att göra.

Lokalföreningen ger ekonomiskt stöd till:

 • Ensamkommande asylsökande barn
 • Sär- och resursskolor
 • Barn med särskilda behov i samarbete med Akademiska Sjukhuset
 • Olika familjecentraler med hjälp av donationsmedel
 • Café Genomfarten - en öppen och drogfri samlingsplats för ungdomar
Röda korset

​Om du vill träffa nya människor och arbeta som frivillig tillsammans med andra erbjuder Röda Korset flera möjligheter. Du kommer, förutom att göra en insats för att göra världen bättre, att få möjligheten att delta i olika utbildningar för att öka din kompetens i den verksamheten du vill engagera dig i. Samtidigt kommer du att ingå i världens största mänskliga skyddsnätverk.

Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala – SIU

SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. SIU bildades 1986 och har idag ca 40 medlemsföreningar. SIU är medlem i Sveriges föreningar.

Huvuduppgifter

 • Att fungera som ett samverkande organ för medlemsföreningarna i Uppsala kommun
 • Att driva invandrar- och minoritetsfrågor & projekt som är gemensamma för medlemsföreningarna
 • Att verka för ett integrerat samhälle
 • Att vara remissinstans i invandrarfrågor
 • Att sända SIUs radioprogram RIU 98,9 FM
Svenska kyrkan

Allt fler människor från krigs- och konfliktdrabbade områden flyr nu till Europa. Svenska kyrkan finns med längs flyktvägen. Vi har en kompetens i att stödja människor i krissituationer, att skapa goda gemenskaper och meningsfulla aktiviteter och har ett särskilt fokus på barns rättigheter och kvinnors rättigheter.

 Svenska kyrkan erbjuder nyanlända i Sverige hjälp med att lösa vardagsproblem, möjlighet till själavårdande samtal, psykosocialt stöd och meningsfulla sammanhang. Kyrkan bedriver även uppsökande verksamhet, till exempel på asylboenden och vid Migrationsverkets förvar.

Juridisk rådgivning till enskilda ges framför allt genom Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande som Svenska kyrkan driver tillsammans med Amnesty, Caritas, Rädda barnen och Sveriges frikyrkosamråd. 

Tamam, Uppsala

Tamam är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation som jobbar med aktiviteter för barn och ungdomar, att främja integration och mångfald och att utveckla unga människors samhällsengagemang.

Tamam i Uppsala har läxhjälp på onsdagar och torsdagar varje vecka. Tamam har aktiviteter och projekt runt om i Uppsalaregionen, vi umgås och anordnar läger.

TRIS

TRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi möter unga kvinnor men även män som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi har särskild kompetens i att möta ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och som har en intellektuell funktionsnedsättning.

TRIS arbetar i första hand med ett brett förebyggande förankringsarbete för att öka kunskapen om unga kvinnor som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. TRIS uppmärksammar även unga mäns situation som i hederns namn tvingas till att utöva hot och våld mot familjens eller släktens kvinnliga medlemmar.

Upplands Idrottsförbund

​Upplands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Uppland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Upplands Idrottsförbund företräder uppländsk idrott i kontakter med myndigheter och organisationer och vi uppvaktar samhällets beslutsfattare i vår egenskap av opinionsbildare i idrottsliga sammanhang.

Upplands Idrottsförbund ska:

 • arbeta efter och föra ut budskapet om idrottens värdegrunds frågor enligt idrottens idéprogram Idrotten Vill
 • driva för idrotten väsentliga utvecklingsfrågor för att skapa förutsättningar för en väl fungerande idrott i Uppland
 • påvisa idrottens samhällsnytta och betydelse för såväl folkhälsan som ungas livsvillkor
 • värna om folkrörelseidén
 • ge Specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) och idrottsföreningarna efterfrågat stöd och service
Uppsala läns Bildningsförbund

Uppsala Läns Bildningsförbund - ULB är folkbildningens gemensamma mötesplats i Uppsala län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Våra medlemsorganisationer är länets studieförbund, folkhögskolor och länsbibliotek. ULB är en regional kunskaps- och kommunikationscentral vars huvuduppgift är att:

 • Stärka förutsättningarna för ett kvalitativt och framgångsrikt folkbildningsarbete.
 • Skapa respekt för det kultur-, demokrati- och folkhälsoarbete som en aktiv folkbildning innebär och bidrar med i samhället.
 • Göra folkbildningen synlig och tydlig genom att föra ut dess resultat.
Uppsala stadsmission

Uppsala Stadsmission stödjer och hjälper människor i Uppsala som befinner sig i utsatta livssituationer. Vi har flera mötesplatser och verksamheter i Uppsala där vi arbetar med att skapa gemenskap och sammanhang.

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som hjälper ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag, våldsutsatta kvinnor i behov av terapi, äldre som lever i ensamhet, det unga rumänska paret att få mat och värme, nyanlända kvinnor att hitta en väg in i samhället, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet och missbruk.

Vi erbjuder öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande samt verksamhet för kvinnor. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter utifrån rådande behov och tillgängliga resurser. Vi arbetar både långsiktigt och med akuta insatser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället.

Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden.

För oss på Volontärbyrån handlar ideellt engagemang om mer än att ge. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap.

Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Servicekarta

Här kan du se vilken service som finns i länet. Du kan också använda sökfältet i kartan för att hitta och markera en plats, t ex en bostadsadress.

Välj vad som ska visas på kartan

Kan finnas fler jobb

En del jobbannonser saknar adress till själva arbetsplatsen och visas då inte på kartan, men finns under fliken "Lediga jobb".

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies