För dig som arbetar med asylsökande och nyanlända

På den här sidan kan du hitta goda exempel och länkar som kan hjälpa dig i ditt arbete med asylsökande och nyanlända.

Verksamhetsexempel


Dalarna

DalaWux sänder samhällsorientering på modersmål via videolänk.

En samhällsinformatör som har goda kunskaper om det svenska samhället leder dig genom kursmaterialet på ditt hemspråk. Samhällsorienteringen omfattar 60 timmar. Behovet styr vilka språk vi sänder samhällsorientering på och kan därför variera över tid.

Kontakt:

Peter Gunnebro
Samordnare Samhällsinformation, DalaWux Sweden
0730-819007
samhallsorientering@vduf.se
http://flexibeltlarande.se/samhallsorientering/


Gävleborg

Deltagarna på samhällsorienteringen i Gävleborgs län har sedan starten blivit erbjudna samhällsorientering i grupp på sitt modersmål (fysiska träffar). Kommunerna samordnar kurserna så att grupperna blir tillräckligt stora, d.v.s 10-20 personer per grupp. Det innebär att vissa deltagare får resa till kursen.

Innan en samhällskommunikatör börjar arbeta genomgår hon eller han en grundutbildning i Va' med-materialet och dess metod. Grundutbildningen följs sedan kontinuerligt upp med fyra fortbildningar per år.

I Gävleborg använder vi Viadidakt när det är för få personer för att kunna arrangera fysiska träffar.

Sedan hösten 2011 fram till juni 2013 kommer 500 personer ha deltagit i samhällsorienteringen.

Organisationen för samhällsorientering i Gävleborg är uppbygg med:

  • En länssamordnare
  • 11 kontaktpersoner - En kontaktperson per kommun inklusive Älvkarleby kommun i Uppsala län.
  • 23 kommunikatörer

Kontakt:
Marcus Nilsson
Länssamordnare i Gävleborg
Samhällsorientering
026-24 12 19, 070-286 67 24
marcus.nilsson@edu.sandviken.se
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/manniska-och-samhalle/integration/mottagande-och-etablering-av-nyanlanda/samhallsorientering/Pages/samhallsorientering-gavleborg.aspx


Jönköpings län

Utvecklingsmedel

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Ersättning lämnas till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället. Länsstyrelsen har även möjlighet att lämna ersättning till kommuner för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till vissa nyanlända enligt § 37a i ersättningsförordningen (2010:1122).

Länsstyrelserna kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande. Hur länsstyrelserna ska hantera bidraget regleras av Förordning om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (2016:1364).

Här finns en karta med insatser som Länsstyrelsen i Jönköping beviljat bidrag till.

Kontakt § 37 och 37a
Giovanni Rojas
Integrationsutvecklare
Utvecklingsavdelningen, social hållbarhet
giovanni.rojas@lansstyrelsen.se
010-223 65 31

Kontakt Tidigare insatser för asylsökande – TIA
Anne Bergquist
Integrationsutvecklare
Utvecklingsavdelningen, social hållbarhet
anne.bergquist@lansstyrelsen.se
010-223 65 32


Kalmar län

Regionförbundet i Kalmar län

I Kalmar län samordnar regionförbundet samhällsorienteringen för 8 av länets kommuner. Flertalet av kommunerna i Kalmar län är befolkningsmässigt mindre kommuner där samverkan och samarbete i vissa fall är nödvändiga för att erbjuda fullgod samhällsorientering till nyanlända i enlighet med de föreslagna nationella riktlinjerna. I Kalmar län har vi ett gemensamt mål om att alla nyanlända som ingår i etableringen ska erbjudas samhällsorientering inom ett år. Vi har utökat de obligatoriska 60 timmarna med ytterligare 12 timmar för att kunna tillhandahålla studiebesök och fördjupningar. Vi har bl.a. ett framgångsrikt samarbete med Kalmar läns museum där de deltar i samhällsorienteringen med "kulturarv" och ger en fördjupad kunskap kring barn och familj, jämställdhet och det sociala kontraktet ur ett historiskt perspektiv. Vi erbjuder idag utbildade samhällskommunikatörer på 23 språk. I den regionala samhällsorienteringen så inbjuds också kommunerna att skicka deltagare från den utökade målgruppen (anhöriginvandrare) vilka ska ha rätt till samhällsorientering från och med den 1 maj 2013.

På uppdrag av länets kommuner har vi också tagit fram en metod för samhällsorientering för unga på modersmål "So för unga". Denna kurs är på 36 timmar och riktar sig till ungdomar mellan 13-20 år och där vi använder oss av Va med-UNG materialet som har arbetats fram tillsammans med ungdomar. Här involveras de lokala samhällsaktörerna både inom ideell och offentlig verksamhet. Stor vikt läggs på att presentera det lokala samhället med fokus på information och delaktighet. Denna kurs varvas med studiebesök och på det sättet integreras ungdomarna till det lokala samhället och den verksamhet som erbjuds just där. Det lokala föreningslivet får även möjlighet att presentera sin verksamhet och en direkt kontakt med ungdomarna. Frågor som tas upp är demokrati, individ, jämställdhet, rättigheter, skyldigheter, fritid, studier och arbete m.m.

Kontakt:

Matilda Svensson
Handläggare integration och arbetsmarknad
0480-44 83 93
matilda.svensson@rfkl.se


Norrbotten

Lapplands Kommunalförbund

Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala och inom ramen för LKF-samarbetet bedrivs samhällsorientering för nyanlända svenskar. Kommuner utanför LKF-området har lämnats möjlighet att delta och för närvarande finns Kiruna kommun inte med i So-samarbetet. Under ett par tillfällen per vecka får de nyanlända viktig och praktisk samhällsinformation, allt för att integrationen med det svenska samhället skall underlättas.

Undervisningen sker på modersmål via videokonferens (Vidyo) och Lapplands Lärcentra i Jokkmokk är ansvarig för sändningarna. Kommunikatörer på det egna språket används i alla språkgrupper. Kursen består av åtta moment (delar). Varje grupp träffas en gång i veckan med 3 timmar vid varje tillfälle (totalt 60 timmar).

Ansökan till kursen skickas till integrationssamordnaren på respektive kommun (Jokkmokk, Gällivare och Pajala). Efter att ansökan inkommit och blivit behandlad skickas en kallelse ut där det står vilken dag och tid deltagaren är välkommen på sin första samhällsorientering. Nya sökande antas i samband med att pågående moment blir färdigt och nytt moment skall påbörjas.

Kontakt:

Susanne Andersson
Projektledare
0971-17353
susanne.andersson@lapplands.se


Stockholm

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt samordningskansli för 25 kommuner i Stockholms län (alla kommuner utom Nacka kommun) samt Håbo kommun i Uppsala län. Samverkan sker genom en samordnad upphandling av samhällsorientering för nyanlända och ett gemensamt kansli för kommunerna med placering i Stockholms stad. Centrets uppdrag är att tillhandahålla en samordnad plattform och administration för samverkande kommuner rörande samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Webbplatsen nyistockholm.se är centrets kommunikationskanal med intresserade aktörer och nyanlända. På webbplatsen finns bland annat information på sex olika språk.

Kontakt:

Mette Schönström
Samordnare, Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
08-508 35 707
mette.schonstrom@stockholm.se
www.nyistockholm.se


Södermanland

I Södermanlands län har majoriteten av kommunerna gått ihop och arbetar tillsammans med många andra kommuner i landet i Viadidakts utbildningskoncept som bygger på en bred och flexibel utbildningsidé. Via onlinemötessystemet Adobe Connect kan man för en relativt låg kostnad tillhandahålla en bra utbildning i samhällsorientering som innehåller diskussioner på deltagarnas modersmål mellan kommunikatörer och deltagare från hela landet. Utbildningen bygger på utbildningsmaterialet ”Om Sverige”, från Göteborgs stad och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Samhällskommunikatörerna som undervisar online är anställda av Viadidakt som är en gemensam förvaltning för Katrineholms och Vingåkers kommuner. Alla samhällskommunikatörer erbjuds möjligheten att gå kommunikatörsutbildning vid Stockholms universitet.

Läs mer på: www.viadidakt.se/samhallsorientering

I några kommuner, t.ex. Nyköping bedrivs samhällsorienteringen i egen regi.

Kontakt:

Lena Rosenberg
lena.rosenberg@katrineholm.se
Tel: 0730-630562


Värmland

I Värmland arbetar man med att bygga upp en regional pool av samhällskommunikatörer och utbildar samhällskommunikatörer tillsammans med fem folkhögskolor och länets kommuner. Syftet är att säkerställa regional kompetens och att skapa en samverkansmodell.

Folkhögskolan i Kristinehamn samordnar aktiviteterna och Molkoms folkhögskola arbetar parallellt med att ta fram filmer och metodmaterial för samhällsorientering.

Kontakt:

Miriam Götborg
Projektkoordinator Kristinehamns folkhögskola
070-29 43 457
0550-392 55
miriam.gotborg@regionvarmland.se


Västernorrland

I Västernorrlands län tillhandahålls samhällsorientering i kommunal regi utifrån de förutsättningar som varje enskild kommun har. I de allra flesta fall innebär detta samhällsorientering på modersmål med fysiska träffar tillsammans med utbildade kommunikatörer. På grund av långa avstånd i länet eller vid behov av andra skäl finns i länet möjlighet att samverka för att hålla samhällsorientering via distans.

Antalet samhällsorienteringstimmar varierar mellan kommunerna, från 60 till 174 timmar. Flertalet kommuner i Västernorrland bedriver en utvidgad samhällsorientering inom ett eller flera av områdena arbete, relationer och hälsa. So+ projektet som bedrivits i Örnsköldsviks kommun sedan 2013, med stöd från samordningsförbundet, har gett en utvidgad samhällsorientering inom alla dessa tre områden likväl som fortbildning till länets kommunikatörer. Från och med 2016 är projektet implementerat i ordinarie verksamhet i Örnsköldsvik. Under 2016 kommer den första samhällsekonomiska delrapporten för projektet och slutrapporten väntas färdigställd under 2017.

Västernorrlands län startade 2012 projektet SamOrdnad SamhällsOrientering Västernorrland (SOSOV), med hjälp av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Från och med 2016 är projektet, i sin helhet implementerat i ordinarie verksamheter och finansieras solidariskt av länets kommuner. Verksamheten SOSOV utgår från att stärka den regionala samverkan kring samhällsorientering bland kommunerna i länet. SO-nätverket av kommunernas samordnare utgör arbetsgrupp, Örnsköldsviks kommun är verksamhetsansvariga och motsvarande styrgrupp utgörs av verksamhetsansvariga chefer från vardera kommun i länet. Projektet verkar för att bygga upp en samverkansmodell kring fortbildning och säkerställning av kompetens och värdegrund hos länets samhällskommunikatörer. Modellen bygger på regelbundna fortbildningar och uppbyggnad av nätverks mellan såväl samhällskommunikatörer som samhällsorienteringssamordnare. Verksamheten har även utvecklat möjligheten att vid behov bedriva samhällsorientering på distans mellan länets kommuner.

Kontakt:

Alireza Samadi
Länssamordnare Västernorrland SOSOV
0611-34 84 16
073-270 96 09
ali.samadi@harnosand.se 


Västra Götaland

Göteborgsregionen

Sedan 2011 bedrivs en kommungemensam samhällsorientering för nyanlända i samtliga 13 kommuner som är medlemmar i Göteborgsregionens kommunförbund, GR.

Samhällsorienteringen utförs av Integrationscentrum Göteborg, Göteborgs Stad, och sker både på plats i Göteborg och på distans runtom i kommunerna. Utbildningen sker i dialogform på deltagarnas eget språk.

Under 2015 hade Integrationscentrum drygt 1600 anmälda deltagare till samhällsorientering och kursen gavs på 17 olika språk.

Kursupplägget består av 20 lektioner, en gång i veckan och erbjuds både dag- och kvällstid.

Utöver dessa tillfällen ingår även gästföreläsningar och studiebesök – bland annat på SVT, Räddningstjänsten, Polisen, SKF, Arbetsförmedlingen och Skatteverket.

Vi erbjuder även distanskurser via vår digitala lärplattform www.samhällsorientering.se som tagits fram med hjälp av Länsstyrelsens paragraf 37-medel.

Våra samhällsinformatörer som undervisar på kursen i samhällsorientering har högskoleutbildning eller motsvarande.

Vi har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram boken Om Sverige och arbetar fortlöpande med årliga uppdateringar av boken.

Utöver ordinarie utbildning ordnar Integrationscentrum Göteborg fördjupningskurser i exempelvis föräldraskap och digital kompetens.

På Integrationscentrum Göteborg finns också informationskontor på flera språk, som bland annat hjälper nyanlända med att söka information, översätta blanketter och få råd i olika frågor.

Deltagarna på Integrationscentrum Göteborg har möjlighet att delta i mentorprogram för nyanlända med fokus på jobb och försörjning – Vägvisaren.

På Integrationscentrum Göteborg finns dessutom Flyktingguide/Språkvän, där invandrare och svenskar möter varandra för social integration.

Kontakt:

Anna Sarsten Jinnefält
031- 367 91 60
anna.sarsten.jinnefalt@socialresurs.goteborg.se
www.goteborg.se/integrationscentrum
https://www.facebook.com/IntegrationscentrumGoteborg/

 

Skaraborg

I Skaraborg samverkar 15 kommuner kring samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Sedan 1/1 2015 är det Skövde kommun som ansvarar för samordningen på uppdrag av kommunerna.

I varje kommun finns en kontaktperson som utifrån kommunikation med etableringshandläggare vid Arbetsförmedlingen rapporterar in behovet av samhällsorientering på modersmål.

Samhällskommunikatörerna använder sig av materialet Om Sverige vilket stämmer väl överens med förordningen om samhällsorientering. Samhällskommunikatören genomför kursen på deltagarnas modersmål eller på annat språk som deltagarna behärskar väl.

Samhällskommunikatören som fått uppdrag att leda en kurs är timanställd i Skövde kommun.

Kontakt: 

Wictoria Emanuelsson & Therese Isaksson
Samordnare Samhällsorientering Skaraborg
0500-49 77 07
sms.samhallsorientering@skovde.se

 

Boråsregionen

Borås stad är den största kommunen i delregionen och har utbildade samhällsinformatörer, med uppdrag att leda samhällsorienteringskurser på deltagarnas modersmål. En tät samverkan finns mellan kommunerna Bollebygd, Borås och Mark, genom Boråsregionens Etableringscenter (BREC). Enheten har hand om mottagning och bosättning av nyanlända, samt samhällsorientering. Samverkan med övriga kommuner i delregionen finns via köp/sälj-principen. Vi använder Länsstyrelsens material Om Sverige.

Kontakt:

Helena Lindberg Luoga
Samordnare SO, BREC, Borås stad
033-35 82 94
helena.lindberg.luoga@boras.se

 

Fyrbodal

Sen hösten 2015 finns en samverkan mellan Fyrbodals kommunalförbund och nästan alla kommuner inom området – Bengtsfors, Dals Ed, Mellerud, Färgelanda, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Orust, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Strömstad och Åmål arrangerar samhällsorientering för nyanlända i egen regi.

Samverkansmodellen bygger på att tre kommuner är anordnare av samhällsorientering - Trollhättan stad, Vänersborgs kommun och Uddevalla kommun. Övriga kommuner i samverkan erbjuds att köpa platser. Fyrbodals kommunalförbund har en koordinerande roll med ansvar för ett administrativt system för kursadministration samt har ett övergripande uppdrag att arbeta med kvalitet och utveckling tillsammans med samverkanskommunerna.

De tre utförarkommunerna har utbildade samhällskommunikatörer och anordnar kurser såväl i den egna kommunen som efter behov i övriga samverkanskommuner. Målet är att deltagare inte ska behöva åka långt för att gå en kurs. Utöver dem som deltar i etableringsinsatser kan personer i den utökade målgruppen delta.

Vi använder Länsstyrelsens material Om Sverige.

Kontakt:

Titti Andersson
Verksamhetsledare
Fyrbodal kommunalförbund
0522-44 08 54
titti.andersson@fyrbodal.se

Fredrika Abrahamsson
Etableringskoordinator
Uddevalla kommun
0522-69 78 53
fredrika.abrahamsson@uddevalla.se

Ulla-Britt Pettersson
Vänersborg kommun
0521-72 10 25
ulla-britt.pettersson@vanersborg.se

Julia Sahlström
Koordinator
Introduktionscentrum, Trollhättan Stad
0520-49 58 73
julia.sahlstrom@trollhattan.se


Östergötland

I Östergötland finns regionala samhällskommunikatörer som reser runt i länet och möjliggör för kommunerna att erbjuda samhällsorientering på modersmål.

För att möjliggöra samverkan kommunerna emellan har den operativa driften lags på kommunförbundet Länsbiblioteket. De arbetar bland annat med att koordinera arbetet och utbilda kommunikatörerna.

Kontakt:

Lars Eklund
Samordnare - Regional samhällsorientering för nyanlända
013-26 27 72, 0705-60 16 80
lars.eklund@ostsam.se


Örebro

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål.

I Örebro län samverkar kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Karlskoga, Degerfors, Nora, Lindesberg, Hällefors, Lekeberg och Örebro kommun för att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Utbildningsverksamheten samordnas av ett gemensamt SO-kansli som har sitt säte i Karlskoga.

Samhällsorienteringen utgår ifrån boken Om Sverige men själva utbildningen sker i dialogform där nyanländas frågor och behov vid utbildningstillfällena styr inriktningen. Det vanligaste sättet utbildningarna genomförs på är en dag i veckan under tio veckor i hemkommunen. Det förekommer också intensivutbildningar.

Under 2017-2018 har ett utvecklingsarbete initierats vilket ska leda till en pedagogisk utveckling samt systematiskt kvalitetsuppföljning av samhällsorienteringen.

Kontakt:

Gunilla Hjorth
administratör
0586-617 76
sokansli@karlskoga.se

Linda Johansson
administratör
0586-617 77
sokansli@karlskoga.se

Mattias Simonsson
administrativ chef
070-416 17 70
mattias.simonsson@karlskoga.se


Boken"Om Sverige"​

"Om Sverige" är en bok om samhällsorientering för nyanlända.

Boken finns att ladda ner i pdf-format på 12 språk.

Du som arbetar med samhällsorientering för nyanlända kan beställa den tryckta versionen av boken på svenska och arabiska hos Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Boken "Om Sverige" i pdf-format

Ladda ner beställningstalongen

Verksamhetsexempel

Den här sidan uppdateras med exempel på hur man bedriver verksamheten på olika ställen i landet. De kan tjäna som inspiration men ger också möjlighet till direktkontakt.

Har du ett bra exempel som du vill lyfta fram?

Skicka ett e-brev!

​Samverkansportal

På våra samverkansytor kan du hitta mer material och länkar.

Du har också möjlighet att ställa frågor till kollegor i portalens forum eller lägga in händelser i en gemensam kalender. Du kan också själv lägga upp material som du vill dela med dig av.

Logga in

Om du inte har inloggning men tycker att du behöver en för att komma åt material med mera kan du ansöka om inloggning till samverkansytor.

Ansökningsformulär

Har du tappat bort dina inloggningsuppgifter?

Återställ lösenord

Infogeneratorn

Infogeneratorn är till för personer (i första hand på kommunerna) som arbetar med våld i nära relationer och behöver ett "språkstöd" i samtalet med målgruppen. Med hjälp av Infogeneratorn kan de som arbetar med våld i nära relationer ta fram anpassad och kvalitetssäkrad information till våldsutsatta.

Till Infogeneratorn

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies