MILSA Utbildningsplattform

Att få information om det samhälle man bor i och kunskap för att kunna ta hand om sin hälsa på ett sätt som man förstår och kan ta till sig är en mänsklig rättighet. Runt om i landet arbetar samhälls- och hälsokommunikatörer med just detta.

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet har stöd från Europeiska Socialfonden och Socialdepartementet.

I projektet samverkar universitet, länsstyrelserna, experter inom olika sakområden samt olika idéburna organisationer på både nationell och internationell nivå.

Fem universitet i olika delar av landet ansvarar tillsammans med sakkunniga inom viktiga områden av utbildningen. Utbildningen genomförs i stora delar via internet men även genom olika praktiska moment och fysiska utbildningsträffar. Projektet har även fokus på att främja nätverkande, samarbete och erfarenhetsutbyte kommunikatörer emellan. Länk till själva utbildningsplattformen hittar du i den röda rutan till höger (nedan i mobilversion). Inför varje kursstart kommer inloggningsuppgifter och instruktioner att skickas ut till de kommunikatörer som ska påbörja utbildningen. Nedan följer aktuell information om utbildningsplattformen, länkar till material och information om de fysiska träffar som kommer att arrangeras under projektet.

En folder om projektet i pdf hittar du här

Innehåll, upplägg och omfattning

Utbildningen är ettårig och består av två delkurser som kommunikatörerna tar del av via internet. Praktiska moment som ska göras i den egna verksamheten och ett antal fysiska träffar med fördjupningsseminarium på olika orter i Sverige ingår också.

De två delkurserna består av 10 moduler vardera. En modul pågår i 2 veckor och består av 16 timmars teori och praktik, dvs. kommunikatörerna deltar i utbildningen 8 h/veckan. Deltagandet sker på arbetstid.

En översikt av innehållet i den första delkursen hittar du här

Syfte

  • att kommunikatörerna ska skaffa sig de kunskaper som krävs för att bidra till nyanländas utveckling som kunniga, kapabla och demokratiska medborgare med självtillit och förmåga att göra egna, kloka val. Kommunikatörerna ska kunna förmedla en övertygelse om att en fredlig politisk och social förändring är möjlig, samt att varje nyanländ kan spela en roll i att skapa denna förändring och – om hen vill – vara med och utveckla den svenska demokratin som en jämlik, inkluderande, mångkulturell, fredlig, respektfull, tolerant och effektiv politisk gemenskap.
  • att kommunikatörerna ska skaffa sig de kunskaper som krävs för att kunna främja nyanländas och deras närståendes hälsa.
  • att kommunikatörerna ska skaffa sig de kunskaper som krävs för att bidra till utvecklingen av en SO-professionalism baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Lärandemål för kursen hittar du här

Deltagare

Utbildningen vänder sig till samhälls-, hälso- samt samhälls- och hälsokommunikatörer som arbetar med samhällsorientering för nyanlända. Högskolebehörighet behövs ej för att få delta, men man behöver vara anställd i någon verksamhet som bedriver samhällsorientering och/eller hälsokommunikation i någon av de 35 organisationer som är partners i projektet. Totalt kommer cirka 180 kommunikatörer att delta i utbildningen under de tre år som projektet pågår.

Lärare och utbildare

Utbildningen tas fram och genomförs av lärare från Uppsala universitet, Örebro universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet och Malmö universitet.  De fysiska träffarna genomförs av utbildare med särskild sak- eller metodkompetens inom respektive tema för de fysiska träffarna.

Här hittar du samtliga lärare och utbildare

Material

Onlinekurserna består av olika sorters material t.ex. förinspelade föreläsningar, filmer och skriftligt material. Föreläsningarna och filmerna är skapade dels av lärare och forskare vid olika universitet, dels av andra externa aktörer. Skriftligt material består av kursböcker, artiklar, rapporter och information på olika internetsidor. Nätverkande, erfarenhetsutbyte och utökade perspektiv främjas bland annat genom diskussioner i skriftliga forum, online samtal via e-mötesrum, grupparbeten och fysiska träffar.

Ett urval av det material som kommer att användas i kurserna hittar du här

Examination

För att bli godkänd på kursen skall kommunikatören ha tagit del av alla moduler och gjort de uppgifter (praktiska moment) som ingår i kursen. Efter avslutad delkurs kommer kommunikatören att få ett diplom och intyg där det står vad det är för kurs denne deltagit i och vad den innehöll för moment. Efter avslutad delkurs 1 och 2 kommer kommunikatör att bjudas in till en avslutningsceremoni tillsammans med övriga som deltagit på kursen för att erhålla ett övergripande kursintyg som visar att de deltagit och blivit godkända på utbildningen i stort.

Fysiska träffar

De fysiska träffarna fokuserar på olika teman och genomförs vid ett flertal tillfällen på olika orter för att undvika längre resor för deltagande kommunikatörer. Kommunikatörer som går utbildningen bjuds in till cirka två fysiska träffar per halvår. 

Exempel på teman för fysiska träffar:

  • Studiecirkeln som metod
  • Motiverande samtal
  • Rollen som kommunikatör
  • Jämställdhet & Jämlikhet
  • Barns rättigheter & föräldrarollen
  • Psykisk hälsa

Fysiska utbildningsträffar ht. 2018

Två utbildningsdagar kommer att arrangeras i höst för de kommunikatörer som ingår in utbildningsintagen 1 och 2 . Utbildningsträffarna hålls vid fyra tillfällen vardera, datum och ort nedan.

Mer om folkbildning och om att leda och lära grupper,
Kerstin Selén, utbildare Sensus studieförbund

Kommunikation för smidigare samspel,
Gro Laupsa Holm, organisationsutvecklare

Datum:

11 september i Linköping

12 september i Växjö

18 september i Göteborg

19 september i Sockholm

 

 

Utbildningsplattformen

Klicka här för att logga in i utbildningsplattformen

​Välj external account

​Om MILSA

MILSA står för migration och hälsa och är en plattform för samarbete mellan forskare och praktiker som arbetar med nyanlända flyktingar i olika offentliga och idéburna organisationer.

Läs mer om MILSA och ta del av de publikationer som tagits fram i plattformen på Länsstyrelsen Skånes hemsida.

informationsverige.se är länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända
© Copyright 2016 Länsstyrelsen Västra Götaland

På informationsverige.se använder vi cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du cookies.

Läs mer om cookies