ስራሕን - ነብስኻ ምምሕዳርን

ኣብዚ ስራሕ ብኸመይ ከም ተናዲ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታ ኣሎ። ብኸመይ ናትካ ኩባንያ ክተከፍት ከም ትኽእልን፤ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ውዕላትን ውን ሓበሬታ ኣሎ።

ክልተ ዓይነት ኣቆጻጽራ ስራሕ ኣሎ፡-

 • ቀጻሊ-ኣቆጻጽራ ስራሕ፤ እዚ ማለት ድማ ቀዋሚ-ስራሕ ኣሎካ ማለት እዩ። እቲ ዓይነት ኣቆጻጽራኻ ናይ መዳእታ ዕለት የብሉን።

 • ብግዜ-ዝተወሰን ኣቆጻጽራ ስራሕ፤ እዚ ማለት ድማ ንውሱን ግዜ ምቝጻር ማለት እዩ።

ስራሕ ምንዳይ

 ስራሕ ንምርካብ ብዙሕ ዝተፈላለየ ኣገባብ ክትጥቀም ይክኣል።

 • ናብ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኬድካ በቲ ዘለዎም ክፉት ናይ ስራሕ ምልክታታት፥ ክተናዲ ትኽእል።

 • ምስ ኣካረይቲ-ሰራሕተኛታትን መልመልቲ-ሰራሕተኛታትን ርክብ ክትገብር ትኽእል። ሓደ ኣካረዪ-ሰራሕተኛታት፤ ቆጺሩ ናብ ካልእ ኩባንያ ዘካርየካ እዩ። መልማሊ-ሰራሕተኛታት ዚበሃል፤ ንኻልኦት ሰራሕተኛ ዘድልዮም ኩባንያታት፤ ሰራሕተኛታት መልሚሉ ዘቕርብ እዩ።

 • ኣብ ጋዜጣታትን ኢንተርነትን ዚወጽእ ምልክታታት ክትምልስ ትኽእል ኢኻ።

 • ምስ ወሃብቲ-ስራሕ ባዕልኻ ርክብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።

 • ንዝፈልጡኻ ሰባት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ።

ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ

ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኣብ ምሉእ ሃገር ዚርከብ ሃገራዊ ቤትስልጣን እዩ። ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ብኸመይ ስራሕ ከም ተናዲ ይሕብር። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ሞያን ትምህርቲታትን ሓበሬታ ካብኡ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ናይ ስራሕ ምልክታ ብኸመይ ከም ትጽሕፍ ውን ክትፈልጥ ኢኻ። 

ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኣብቲ ናቱ ናይ ኢንተርነት ኣድራሻ፤ ነቲ ዘሎ ክፉት ስርሓት ኣብኡ የውጽኦ እዩ። ኣብቲ Platsbanken ዚብል፤ ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኢንተርነት-ኣድራሻ, www.arbetsformedlingen.se ኣቲኻ፤ ነቲ ክፉት ዘሎ ስርሓት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

መንበሪ-ፍቓድ ምስ ረኸብካ፤ ናብ ቤትስልጣን ኬድካ ከም ደላይ ስራሕ ክትምዝገብ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።

ከምኡ ብምግባርካ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ፕሮግራማቶም ክትኣቱ፤ ዕድል ክትረክብ ኢኻ። ባዕልኻ ናብ ቤትጽሕፈት ናይ ቤትስልጣን መራኸብቲ-ስራሕ ኬድካ ክትምዝገብ ይግብኣካ እዩ። 

ውዕል ስራሕ

ስራሕ ምስ ረኸብካ፤ ናይ ኣቆጻጽራኻ ውዕል-ስራሕ ክትጽሕፍ ወይ ኮንትራት-ስራሕ ክትፈራረም ኣሎካ። ኣብቲ ውዕል-ስራሕ ወይ ኮንትራት-ስራሕ እዚ ዚስዕብ ክሰፍሮ ይግባእ።

 • ስምካን ቁጽሪ-መነትካን (ፐርሾንኑመር)

 • ቦታ-ስራሕ

 • ምቝጻር ስራሕ ዚጅመረሉ ዕለት

 • ትሕዝቶ-ስራሕን ስም መዝነትን

 • ዓይነት ኣቆጻጽራ

 • ካብ ስራሕ መፋነዊ-ግዜ ማለት፤እቲ ካብቲ ስራሕ ከም ትውድእ ዝተነገርካሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ ቲ ምስራሕ ተቋርጸሉ ዕለት ዘሎ ግዜ እዩ።

 • ደሞዝ

 • ክንደይ ዝተኸፍለ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ከም ዘሎካ

ኣብ ስራሕ ምስ እትሓምም ወይ ከኣ ተጎዲእካ ክትሰርሕ ምስ ዘይትኽእል

ክፍሊት ኣብ ግዜ ሕማም ብምኽንያት ሕማምን መጉዳእትን ክትሰርሕ ምስ ዘይትኽእል ዝወሃበካ ገንዘብ እዩ። እታ ናይ መጀመርያ ናይ ሕማም መዓልቲ፣ መዓልቲ ካሬንስ ትበሃል። እዚ ማለት ኣብዛ መዓልቲ ደሞዝ የብልካን ማለት እዩ። ካብታ ዝሓመምካላ ካልአይቲ መዓልቲ ጀሚርካ ካብ ደሞዝካ 80% ትረክብ። እተን ናይ መጀመርያ 14 ናይ ሕማም መዓልታት፣ ተቖጺርካ ትሰርሕ እንተኾንካ፣ ወሃብ ስራሕ እዩ ዝኸፍለካ።

ኣብ ገዛ ካብ 14 መዓልቲ ንላዕሊ ምስ እትጸንሕ ወሃብ ስራሕካ ንካሳ ውሕስነት ከመልክት ይግበኦ። ካሳ ውሕስነት እንተደኣ ኣብ ግዜ ሕማም ዝወሃብ ገንዘብ ዝግበኣካ ኮይኑ ውሳኔ ይወስድ። ካሳ ውሕስነት ውሳኔ ምእንቲ ክወስድ ግን ካብ ሓኪምካ ስለምንታይ ክትሰርሕ ከምዘይትኽእል ዝገልጽ ናይ ሓኪም ናይ ምስክር ወረቐት ከድልየካ እዩ።

ስራሕ ኣልቦ፣ ወናኒ ትካል ወይ ከኣ ምስ ህጻን ገዛ ምስ እትውዕል ኮንካ ምስ እትሓምም ወይ ከኣ ብመጉዳእቲ ኣታዊ ምስ ዝጎድለካ ካብ ካሳ ውሕስነት ክፍሊት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ባዕልኻ ንካሳ ውሕስነት ከተመልክት ይግበኣካ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ካሳ ውሕስነት ንዓኻ ዝምልከት ወይ ከኣ ምስ ሓመምካ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ክትረክብ ከም እትኽእል ኣብ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁጽጻር ክፍሊት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ስራሕን ህጻንን

ውሕስነት ወለዲ

ውሕስነት ወለዲ (ፎሬልድራፎሸክሪን) ነቶም ወለዲ ንደቆም መታን ኪሕግዙ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ከም ዚውሃቡ ይገብር። መተካእታ ደሞዝ ወላዲ (ፎረልድራፐኒንግ)እቲ ወላዲ ኣብታ መጀመርታ መዓልቲ ምስ ደቁ ብምውዓሉ ዚውሃቦ ቁጠባዊ ደገፍ እዩ። መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ን480 መዓልታት ይውሃብ። እቲ ናይ ሓድሽ ህጻን ኣቦ ዝኾነ ሰብ ናይ 10 መዓልታት መሰል ኣለዎ።

ናይ ሓባር ኣላዪነት ምስ ዚህልወኩም ግን ንስኻ ከም ወላዲ ናይ 240 መዓልታት መተካእታ ደሞዝ ኣሎካ። ካብዘን መዓልታት እተን 60 ንነፍስ ወከፍ እተቐመጠ እዩ።

ክንክን ህጻናት

ክንክን ህጻናት ኪብሃል ከሎ እተን ወለዲ ኪምሃሩ ወይ ኪሰርሑ ኸለዉ እቶም ህጻናት ዚውዕሉለን ቦታታት እየን፡ ንኣብነት ኣጸደ ህጻናት፡ ስድራቤታዊ ኣጸደ ህጻናትን ማእከል ትርፊ ግዜን። ወለዲ ኪሰርሑ ወይ ኪምሃሩ ኸለዉ እቶም ህጻናት ናይ ክንክን መሰል ኣለዎም። እቶም ስራሕ ዚደልዩ ወለዲ ወይ ድማ ንኻልእ ውላዶም ንምእላይ ካብ ስራሕ ናጻ ምስ ዚኾኑ፡ ናይ ክንክን ህጻናት መሰል ኣለዎም። ክንክን ህጻናት ብኮሙን እዩ ዚመሓደር፡ ግን ከኣ ብሕታውያን ድማ ኣለዋ። ኣብ መንጎ ሓደን ሓሙሽተን ዕድመ ዘለዉ ህጻናት ናብ ኣጸደ ህጻናት ወይ ስድራቤታዊ ኣጸደ ህጻናት ኪኸ ዱ መሰል ኣለዎም። ደላይ ስራሕ ወይ ድማ ምስ ነኣሽቱ ኣሓት ኣብ ገዛ ምስ እትኸውን እቲ ህጻን ኣብ መዓልቲ ኣስታት 3 ሰዓታት ወይ ኣብ ሰሙን 15 ደቓይቕ መሰል ክንክን ህጻናት ኣለዎ

ኣብቲ እትነብሮ ቦታ ክንክን ህጻናት ከመይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ምስ ኮሙንካ ርክብ ግበር

ውላድካ ምስ ዚሓምም

ውላድካ ምስ ዚሓምም እውን መሰል መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ኣሎካ። ንሱ ግዜያዊ መተካእታ ደሞዝ ወላዲ ወይ ምእላይ ህጻን VAB ይብሃል። በዚ ድ 80 ካብ ሚእቲ ናይ ደሞዝካ ትረክብ። ኣብ ዓመት እንተ በዝሐ 120 መዓልታት ክትወስድ ትኽእል።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ስራሕ ንኽትረኽቡ ባዕልኹም ከተናድዩ ከምዘለኩም ተገንዘቡ። ስራሕ ንኽትረኽቡ፣ ታሪኽ-ህይወት (ሲቪ) ንኽትሰዱን ንእትገብርዎ ርካባት ንኽትከታተሉን ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ካብ 4-6 ሰዓታት ኣሕልፉ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ብፍጹም ኣይትተሓለሉ!

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ንገዛእ ርእስኹም ኣፋልጡ! ክእለታት ከምእትውንኑን ክትሕብሩ ኣይትፍርሁ፣ ካልኦት ሰባት ከምዝፈልጡ ግበሩን ብእኡ ተሓበኑን!

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ኣብ ኣገልግሎታት ሽቕለትን Monsterን ንዘሎ ታሪኽ-ህይወትኩም (ሲቪ) ብቐጻሊ ኣሐድሱ። እዚ ድማ ኣብቲ ዝህሉ ውጽኢታት ምንዳይ (ሰርች) ኣብ ቀዳማይ ንኽትስርዑ ይገብረኩም። ብዝበለጸ መገዲ ብኻልኦት ከምዚኽፈት ንኺኸውን ድማ ንስዊድንኛን እንግሊዝኛን ብሓባር ተጠቐሙ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ብዛዕባ’ቲ ዝህልወኩም ናይ መጻኢ ተራ ኣብ ስራሕ ብዚምልከት ርእስኹም ኣብ ከመይ ኲነታት ከምእትህሉ ንጹር ራእይ ይሃልኹም። ብዛዕባ’ቲ ዘካየድክሙዎ ስራሓትን ብዛዕባ ናይ መጻኢ መደባትኩምን ብዚምልከት ብኽፉት ልቡ ተዛረቡ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ተሞክሮኹም ከምእትርብሑ ግበሩ። እቲ ዝገበርክሙዎ ኲሉ ንገር፡ ብተሞክሮ ሃብታማት ንኽትኮኑ ገይርኩም ኣሎ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ርእሰ-ተበግሶ ወሰዱ! ብዛዕባ’ታ እተመልክቱላ ዘለኹም ኩባንያ/ቦታ-ስራሕ ዚምልከት ድማ ብዝያዳ ኣንብቡ። ተበግሶ ብምውሳድ ስጉምቲ ውሰዱ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ሕጉሳትን እወታውያንን ኩኑ፣ ንዘለኩም ነገራት ሓብሩ! ብደገኹም ጽሩያት ኴንኩም ምስእትርኣዩን ኣብ ስዓትኹም ምስእትርከቡን፡ ካብኡ ክትርብሑ ኢኹም።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ብኣካል ርክባት ግበሩ፣ ዝርርብ ንኽትገብሩ ድማ ቆጸራ ንኽትሕዙ ሕተቱ። ንኣስራሒ ባዕልኹም ርኸብዎ። መሓዙትኩም ኣብ ክንዳኹም ብምዃን ከምዝድውልልኩም ኣይትግበሩ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ዘይተሓላለኸ ስነዳ ይሃልኹምን ብዙሕ ግዜ ዘይወስድ ንጹር መግለጺታት (ፕረዘንቴሽን) ሃቡን።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ኣብ ግዜ ዕረፍቲ/ድራር ክትዘራረቡ መታን ኽትክእሉ፡ ስዊድንኛ ተማሃሩ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ንቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ሽቕለት ተወከሱን ኣማኻሪ ዕዮ ከምእትረኽቡ ግበሩን።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ክትገብርዎ እትኽእሉ ነገራት እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥን ኣብ ቛንቋ ልምምድ ንምግባርን ከምኡውን ሓደስቲ ሰባት ንኽትረኽቡን መለማመዲ ስራሕ (ኢንተርንሽፕ)ርኸቡ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ምሳኹም ርክብ ክገብሩ ምስ ዝኽኡ ሓደስቲ ሰባት ንኽትራኸቡ፡ ናብ ዘይትፈልጥዎ ሓድሽ ቦታታት ከምእትኸዱ ግበሩ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ብእትፈልጥዎ ኲሉ ቛንቋታት ገይርኩም ምስ ኲሉ ሰብ ተዘራረቡ፡ ተዘራረቡ፡ ተዘራረቡ፡ ከምኡውን ስራሕ ተናድዩ ከምዘለኹም ድማ ንሰባት ሓብሩን።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ስዊድንኛ፡ ስዊድንኛ፡ ሕጂውን ስዊድንኛ! ንቛንቋ ስዊድን ተማሃሩ።

ካብ ኣስራሕቲ ዝውሃብ ሓጋዚ ነጥብታት!

ንምኽሪ ቦርድ ስምዑን ከምቲ ዝተባሃልክሙዎ ስጉምቲ ውሰዱን ተጠቐምሉን። ሰባት ድማ ክርእይዎ እዮም!

እግሪ ምትካል ሓደስቲ መጻእቲ ስደተኛታት

ነቶም 20 ዓመት ዝመልኡ (ግን ጌና 65 ዘይኣተዉ) ከም ስደተኛታት፡ ከም ናይ ክዎታ (ብጽሒት) ስደተኛታት፡ ከም ሓተትቲ ጸግዒ መጠን መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም ወይ ናይ ገለ ካብዚኣቶም ኣዝማድ ዝኾኑ ዚምልከት ፍሉይ መሰላት ኣሎ። ሽዑ ንኣብነት ንናይ መትከል እግሪ መደብን ንናይ መትከል እግሪ ካሕሳን መሰል ኣሎካ። 18 ዓመት ምስ እትመልእ (20 ዘይኮነ) ኣብ ሃገር ሽወደን ድማ ወለዲ ምስ ዘይህልዉኻ ናይ ሓገዝ ምርካብ መሰል ኣሎካ። እቲ ሓድሽ ኣታዊ ኣብ ሽወደን ከም ዕቝባ ሓታቲ ወይ ስደተኛ እዩ ዚቝጸር።

​ውሕስነት-ወለዲ

ኣብ ናይ ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ Försäkringskassan ኢንተርነት ኣድራሻ ኬድካ ብዝያዳ ኣንብብ።  

Försäkringskassan (ቤትስልጣን ውሕስነት-ካሳ)

​ሕዱር ሕማም ወይ ከኣ ስንክልና ንዘለካ

ንኽትረኽቦ እትኽእል ሓገዝ ተወሳኺ ሓበሬታ

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ