ነቲ ክእልተካ ግለጾ- ዝበለጸ መምርሒ ይሃሉኻ

ነቲ ንኣኻ ዚሰማማዕ ትምህርቲን ስራሕን ንምርካብ መምርሒ ንኺህልወካ ብዛዕባ ዝሓለፈ ተመክሮኻ ክትገልጽ ይግብኣካ።  ብመሰረት እቲ ኣብ ሽወደን ዚገምገም ፍልጠትካን ክእለትካን ሕሉፍ ተመክሮኻን ድማ ንስልጠና ወይ ንሞያ ብቕዓት ኪህልወካ ይኽእል። ክእለት ምግምጋም፡ ምምዛን ዓቕሚ ይብሃል። ነቲ ዓቕምኻ ብምምዛን ነቲ ስራሕ ንምርካብ እትውጥኖ መደብ የቃልለልካ።

 

ንኽእለትካ ባዕልኻ ገምገሞ

ኣብ ሞያዊ ስራሕ እንታይ ክትገብር ከም እትኽእልን እንታይ ናይ ስራሕ ተመክሮ ከም ዘሎካ ንምግላጽ ዘሎ ሓደ መገዲ፡ ንነብስኻ ምግምጋም እዩ። ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ፡ ንፍልጠትካን ተመክሮኻን ንምግምጋም ዘኽእል ናይ ርእሰ-ግምገማ ፎርም ኣለዎ። በቲ እትህቦ መልስታት ነቲ ተመክሮኻ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ናይ ሽወደን ናይ ስራሕ ዕዳጋ ክትጥቀምሉ ትኽእል። ርእሰ-ግምገማ ነቲ ምስ ሰራሕተኛ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ወይ ምስት ኣማኻሪ ሞያ እትገብሮ ዝርርብ መሰረት ኪኾኖ እውን ይኽእል እዩ። ቅድሚ ኣብ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ምምዝጋብካ ርእሰ-ግምገማ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ ናይ ርእሰ-ግምገማ ፎርም ብ12 ቋንቋታት ተተርጒሙ ኣሎ፡ ንኣስታት 20 እተፈላለያ ዋኒናት ድማ የገልግል። ነዚ ኣብዚ ክትረኽቦ ትኽእል här.

እተፈላለየ ዓይነት ልምምድ ስራሕ/ፕራክቲክ መዓጹ ኪኸፍት ይኽእል

ናይ ስራሕ ልምምድ ብምግባር ብዛዕባ ሓደ ሞያ ተወሳኺ ፍልጠት ኪህልወክ ይኽእል፡ ናይ ስራሕ ናይ ህይወት ተመክሮ ይህልወካ ኣብ ልዕልቲ ዝሓለፈ ሞያዊ ክእለትካ ድማ ክትውስኽ ትኽእል።

ብዙሕ እተፈላለየ ዓይነት ፕራክቲክ ኣሎ። ንኣብነት ብሓደ ፍሉይ ሞያ ዝያዳ ምስልጣን ምስ ዘድልየካ ፕራክቲክ ክትወስድ ትኽእል ወይ ድማ ሓድሽ ናይ ስራሕ ኣካይዳ ምንፍላጥ። ወይ ድማ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦት ናይ ሽወደን ቋንቋ ፍልጠትካ ንምልምማድ ኪኸውን ይኽእል፡ ወይ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ካብ ስራሕ ምልጋስ ነቲ ሞያ ክትፍትኖ ደሊኻ ክትከውን ይኽእል ወይ ድማ ነቲ ናይ ሞያ ዓቕምኻ ንምርግጋጽ። ካልእ ድማ እቲ ናይ ልምምድ ስራሕ ንብዙሓት ኣብ ሽወደን ዚርከቡ ወሃብቲ ስራሕ ንኽትውከስ የኽእለካ። 

እንታይ ዓይነት ፕራክቲክ ከም ዘድልየካ ንምፍላጥ ምስቲ ሰራሕተኛ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ተዘራረብ ንተወስኺ ሓበሬታ ኣብዚ ኣንብብ här.

ናይ ሞያ ክእለት ግምገማ ግበር

ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ናይቲ ድሕረባይታኻን ተመክሮኻን ትምኒትካን ገምጋም ምስ ገበረ ነቲ ናይ ሞያ ክእለት ግምገማ ንምግባር ተኽእሎ ትረክብ፡ ከምዚ ብምግባር ድማ ፍልጠትካ ተርእይ ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ከም ዚምዘን ድማ ትገብር።

በቲ ናይ ሞያዊ ክእለት ዚግበር ግምገማ ድማ ኣብቲ ሞያኻ ኣቲኻ ስራሕ ንምቕጻል እንታይ ተወሳኺ ፍልጠትን ተመክሮን ኪህልወካ ከም እትደሊ ትፈልጥ። ስለዚ በዚ ግምገማዚ ነቲ ኣብ ሞያኻ ዘድሊ ተመክሮ ንምድምዳም ኣብቲ ልምምድ ስራሕ ክትቅጽል ምዃንካን ወይ ከኣ ጌና ስልጠና ክትቅጽል ምዃንካን ትፈልጥ።

ግምገማ ሞያዊ ክእለት ክሳዕ ሰለስተ ሰሙን የድልዮ፡ ኣብቲ ስራሕ ቦታ ኸኣዩ ዚካየድ። ኣብቲ ናይ ስራሕ ቦታ ሓጋዚ ኪህልወካ እዩ፡ ኪድግፈካን ነቲ እተፈላለየ ስራሓት ድማ ከመይ ከም እትመልኮን ክግምግም እዩ።  

ግምገማ ሞያዊ ክእለት ንኣኻ ነቲ ብዛዕባ ናይ ሃገር ሽወደን ስራሕ ምንም ተመክሮ ወይ ድሩት ተመክሮ ዘሎካ ዝዓለመ እዩ። ነቲ ናይ ከባቢኻ ቤትጽሕፈት መራኸቢ ስራሕ ተወከሶ ወይ ድማ ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ här ኣንብብ።

 

ኣብቲ informationsverige.se ኩኪስ ኢና እንጥቀም፡ ንሱ ድማ ንኣኻ ዝበለጸ ናይ ምጥቃም ተመክሮ ይህበካ። ኣብቲ ኢንተርነት ቀጺልካ ብምንስፋፍ ወይ ሰርፍ ብምግባር ንኩኪስ ትቕበሎ።

ብዛዕባ ኩኪስ ዝያዳ ኣንብብ